Контакт со нас
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 
 

 

 

Седиште:

бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 1000 Скопје

 

Матичен број:

5549850

 

Даночен број:

4030001425480

 

Телефон:

+ 389 2 3288-100

 

Факс:

+ 389 2 3123-169

 

Работно време:

Едношалтерски систем
Прием на пријави за упис (основања, промени, бришења):
Обработка на пријавите за упис, издавање на решенија и
информации:

Понеделник до петок: 8.30 - 16.30


8.30 - 13.30

8.30 - 16.30

 

Банки

Сметки

Шпаркасе банка Македонија АД Скопје

250001000400008

Стопанска банка АД Битола

500000000564373

Стопанска банка АД Скопје

200000810380672

ТТК банка АД Скопје

290100000070565

Тутунска банка АД Скопје

210055498500119

Уни банка АД Скопје

240010001589325

Централна Кооперативна банка АД Скопје

320100002836960

Халк банка АД Скопје

270055498500126

ПроКредит Банка АД

380127943505189

 
   

При плаќањето ве молиме да се придржувате до следното правило.

 

Преглед на номинирани лица за обезбедување информации во врска со странски инвестиции

 

Преглед на номинирани лица за контакт со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош

 

Преглед на одговорни лица од Заложниот регистар во Централниот регистар на Република Македонија

 

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.