Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
110120190000053 ПРК3368/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2019 23:00:01
110120190000052 ПРК2583/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2019 23:00:01
110120190000051 ПРК2991/14-OОсновен суд Скопје 125.05.2019 23:00:01
110120190000050 ПРК264/16-OОсновен суд Скопје 122.05.2019 23:00:00
110120190000049 ПРК84/17Основен суд Струмица21.05.2019 23:00:01
110120190000048 ПРК84/17Основен суд Струмица21.05.2019 14:58:43
110120190000047 ПРК2280/14-OОсновен суд Скопје 107.05.2019 23:00:00
110120190000046 ПРК87/18Основен суд Гевгелија06.05.2019 23:00:01
110120190000045 ПРК87/18Основен суд Гевгелија06.05.2019 12:05:41
110120190000044 ПРК2290/14-OОсновен суд Скопје 120.04.2019 23:00:01
110120190000043 ПРК153/17Основен суд Охрид17.04.2019 23:00:02
110120190000042 ПРК2092/14-OОсновен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000041 ПРК1586/14Основен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000040 ПРК1782/14Основен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000039 ПРК1920/14Основен суд Скопје 116.04.2019 23:00:01
110120190000038 ПРК1635/14Основен суд Скопје 104.04.2019 23:00:00
110120190000031 ПРК1635/14Основен суд Скопје 104.04.2019 08:17:19
120120190000011 КОК5/15Основен суд Охрид30.03.2019 23:00:00
120120190000010 КОК318/14Основен суд Охрид29.03.2019 23:00:00
110120190000037 ПРК1890/14Основен суд Скопје 127.03.2019 23:00:00
110120190000036 ПРК2717/14-OОсновен суд Скопје 127.03.2019 23:00:00
110120190000035 ПРК2725/14-OОсновен суд Скопје 127.03.2019 23:00:00
110120190000034 ПРК1998/14Основен суд Скопје 124.03.2019 23:00:00
110120190000033 ПРК3209/14-OОсновен суд Скопје 124.03.2019 23:00:00
120120190000009 К. Бр.376/14Основен суд Кочани24.03.2019 23:00:00
110120190000032 ПРК2362/14-OОсновен суд Скопје 123.03.2019 23:00:01
120120190000008 К. Бр.334/15Основен суд Скопје 123.03.2019 23:00:01
120120190000007 КОК62/18Основен суд Штип21.03.2019 13:50:12
120120190000006 КОК160/12Основен суд Охрид14.03.2019 23:00:00
110120190000030 ПРК1643/14-OОсновен суд Скопје 110.03.2019 23:00:00
110120190000029 ПРК2093/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2019 23:00:00
110120190000028 ПРК2770/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2019 23:00:00
110120190000027 ПРК2941/14-OОсновен суд Скопје 108.03.2019 23:00:00
110120190000026 ПРК3168/14-OОсновен суд Скопје 107.03.2019 23:00:00
110120190000025 ПРК2808/14-OОсновен суд Скопје 102.03.2019 23:00:00
110120190000024 ПРК2899/14-OОсновен суд Скопје 128.02.2019 23:00:00
120120190000005 К. Бр.3490/15Основен суд Скопје 122.02.2019 23:00:01
110120190000023 ПРК10531/14Основен суд Скопје 119.02.2019 23:00:01
110120190000012 ПРК1564/16Основен суд Скопје 119.02.2019 13:48:07
110120190000011 ПРК10531/14Основен суд Скопје 119.02.2019 13:32:25
120120190000004 КОК23/16Основен суд Охрид18.02.2019 23:00:00
110120190000022 ПРК2369/14-OОсновен суд Скопје 117.02.2019 23:00:00
110120190000021 ПРК2774/14-OОсновен суд Скопје 117.02.2019 23:00:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.