Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120190000016 К. Бр.1459/217Основен суд Скопје 102.10.2019 14:58:31
110120190000070 ПРК1459/17Основен суд Скопје 102.10.2019 14:57:07
110120190000071 ПРК1459/17-2017Основен суд Скопје 102.10.2019 14:56:44
110120190000072 ПРК2951/14Основен суд Скопје 102.10.2019 14:56:22
110120190000074 ПРК249/18Основен суд Штип26.09.2019 23:00:00
120120190000017 К. Бр.10/16Основен суд Кочани26.09.2019 23:00:00
110120190000073 ПРК2947/14-OОсновен суд Скопје 121.09.2019 23:00:01
120120190000013 К. Бр.149/13Основен суд Кочани07.09.2019 23:00:00
110120190000069 ПРК126/14Основен суд Куманово22.08.2019 23:00:00
110120190000068 ПРК964/14Основен суд Скопје 129.07.2019 23:00:00
110120190000061 ПРК964/14Основен суд Скопје 129.07.2019 13:19:16
110120190000067 ПРК1635/14-OОсновен суд Скопје 122.07.2019 23:00:01
110120190000066 ПРК3228/14Основен суд Скопје 122.07.2019 23:00:01
110120190000057 ПРК1112/18Основен суд Скопје 122.07.2019 14:08:17
110120190000056 ПРК1635/14-OОсновен суд Скопје 122.07.2019 14:06:44
110120190000055 ПРК3228/14Основен суд Скопје 122.07.2019 14:06:20
110120190000065 ПРК1102/17-ООсновен суд Скопје 120.07.2019 23:00:01
110120190000064 ПРК1102/17-ООсновен суд Скопје 120.07.2019 23:00:01
110120190000063 ПРК2581/14-OОсновен суд Скопје 120.07.2019 23:00:01
120120190000012 К. Бр.3596/15Основен суд Скопје 111.07.2019 23:00:00
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.