Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120190000024 К. Бр.840/16Основен кривичен суд Скопје16.12.2019 23:00:00
110120190000083 ПРК2481/14-ООсновен суд Скопје 102.12.2019 23:00:00
110120190000082 ПРК2481/14-ООсновен суд Скопје 102.12.2019 15:15:46
110120190000081 ПРК164/17-OОсновен суд Скопје 125.11.2019 23:00:00
120120190000023 К. Бр.1459/217Основен суд Скопје 125.11.2019 12:03:03
110120190000080 ПРК164/17-OОсновен суд Скопје 125.11.2019 12:00:46
120120190000021 КОК1459/17Основен суд Скопје 119.11.2019 14:38:01
120120190000022 К. Бр.77/15Основен суд Кочани16.11.2019 23:00:00
110120190000079 ПРК3350/14Основен суд Скопје 115.11.2019 12:56:41
120120190000020 КОК1798/18Основен суд Скопје 114.11.2019 10:07:35
120120190000014 К. Бр.1459/17Основен суд Скопје 114.11.2019 10:04:47
120120190000019 КОК534/13Основен суд Охрид01.11.2019 23:00:00
120120190000018 К. Бр.273/16Основен суд Скопје 125.10.2019 23:00:00
110120190000078 ПРК258/18Основен суд Струмица22.10.2019 09:38:06
110120190000077 ПРК49/16Основен суд Охрид21.10.2019 23:00:01
110120190000076 ПРК49/16Основен суд Охрид21.10.2019 23:00:01
110120190000075 ПРК49/16Основен суд Охрид21.10.2019 12:28:47
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.