Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180021711 Друштво за производство трговија и услуги УНО ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 20.09.2018 14:17:24
35020180021684 Друштво за производство трговија и услуги МАГНОЛИА ФЕШН ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Упис на основање 20.09.2018 14:15:01
30120180015320 АДВОКАТ НАТАЛИЈА БЕЛЧЕВСКА Скопје Упис на основање 20.09.2018 14:14:00
30520180000539 Занаетчија НУТРИ ВИ КЛУБ Викторија Илиоска Прилеп Упис на основање 20.09.2018 14:14:00
30220180000600 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ПАНОРАМЕКС Тетово Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 14:12:27
35020180020087 Друштво за производство,трговија и услуги МАВВЕ МАЗЕДОНИЕН ДОО експорт-импорт Тетово, Shoqeria per prodhim tregeti dhe sherbime MAWE MAZEDONIEN SHPK eksport-omport Tetove Упис на промена 20.09.2018 14:11:32
35020180021653 Друштво за производство,трговија и услуги МАРЕЛА 2015 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 20.09.2018 14:09:17
30420180001027 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија МЕДЕЈА-ДЕНТ Битола П.О. Упис на промена 20.09.2018 14:07:11
30520180000534 Здружение за едно поразлично образование ЛОНДОН ГЛОБАЛ Прилеп Упис на промена 20.09.2018 14:06:34
30820180000396 Занаетчија Автоперална ГОЦЕ Горан Славко Филев Радовиш Упис на бришење 20.09.2018 14:06:21
35020180021668 Друштво за производство, трговија и угостителство ГОСТИЛНИЦА М&М ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 20.09.2018 14:05:58
35020180021643 Друштво за производство, трговија и услуги МАЈСТОРСКИ БУИЛДИНГ ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 20.09.2018 14:00:01
35020180021640 Трговец поединец фризерски салон ФИЛИАНА 79 Убавка Миле Миленковска ТП Делчево Упис на основање 20.09.2018 14:00:00
35020180021616 Трговско друштво за автопревоз,трговија и услуги АЛА ТРАНСПОРТ с.Горно Татеши-Струга ДООЕЛ Упис на промена 20.09.2018 13:58:45
35020180021705 Друштво за автотранспорт и производство на сточна храна РОЈАЛ-ИМПЕКС извоз-увоз Страшо ДООЕЛ Велес - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.09.2018 13:58:26
35020180021701 Друштво за производство на електрична енергија ЕНЕРГОМАК ДОО Скопје Упис на промена 20.09.2018 13:55:05
30420180001028 Друштво за трговија, транспорт и шпедиција РЕМА ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 20.09.2018 13:54:26
35020180021671 Друштво за трговија услуги и производство ТАКСИ-СНЕЖАНА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 20.09.2018 13:51:58
35020180021486 Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 13:51:56
35020180021669 Друштво за производство , транспорт услуги и трговија ЕЛЕКТРОКОД ДОО увоз-извоз Кавадарци - во ликвидација Ликвидација 20.09.2018 13:48:20
35020180021722 Друштво за услуги, трговија и производство КИМИКОМ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 13:46:07
35020180021618 Друштво за софтверски услуги ВРАЈТЕРТИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.09.2018 13:45:16
30420180001023 Здружение Училишен спортски клуб Александар Турунџев село Кукуречани Битола Упис на промена 20.09.2018 13:45:13
35020180021697 Друштво за производство, трговија и услуги УНИ ДОМ ПЕРОСА увоз – извоз ДОО Ресен Упис на основање 20.09.2018 13:45:01
35020180021691 Друштво за производтво и услуги Т-ВАЕРЛЕС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на основање 20.09.2018 13:45:01
35020180021688 Друштво за трговија и услуги НИКОЛОВ СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ ДООЕЛ Валандово Упис на основање 20.09.2018 13:45:01
35020180021726 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги МИ-НИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 20.09.2018 13:38:45
35020180021729 Друштво за промет и услуги БЕТ ТУ МАР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.09.2018 13:36:31
35020180021595 Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 20.09.2018 13:34:21
35020180021724 Друштво за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија ГЛОБАЛКОД увоз-извоз ДОО Скопје Упис на промена 20.09.2018 13:30:00
35020180021732 Друштво за управување со капитал МАБИТ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Битола Упис на бришење 20.09.2018 13:29:15
35020180021276 Друштво за управување со капитал МАБИТ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Битола Ликвидација 20.09.2018 13:29:15
35020180021710 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет, сообраќај и услуги АГРОВОЈВОДИНА-МЕХАНИЗАЦИЈА-НС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 13:28:59
35020180021541 Агенција за обезбедување на имот и лица СТОУН СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Кочани - во ликвидација Ликвидација 20.09.2018 13:18:36
35020180021698 ТП ЛИНДА МС бутик Сулејман Муса Салихи Тетово Упис на промена 20.09.2018 13:17:42
30520180000541 Јавна здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ Прилеп Упис на промена 20.09.2018 13:16:34
35020180021685 Друштво за производство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО ПЛУС ДООЕЛ Тетово Упис на основање 20.09.2018 13:15:02
35020180021680 Друштво за трговија и услуги ДР.ЏУС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.09.2018 13:15:01
35020180021626 Друштво за производство трговија и услуги ДИЈАМАНТ -ДГН ДООЕЛ Куманово Упис на основање 20.09.2018 13:15:01
31520180000209 Кошаркарски клуб БЛОКО ТЕХНА Гевгелија-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.09.2018 13:12:42
30220180000589 Здружение за наука култура и екологија ПОЛОГУ Тетово Упис на бришење 20.09.2018 13:05:32
35020180021679 Друштво за трговија и услуги БЕЈВ УНЛИМИТЕД ГРОУП ДООЕЛ Тетово, Shoqeria per tregti dhe sherbime BEJV UNLIMITED GROUP SHPKPV Tetove Упис на основање 20.09.2018 13:00:01
30120180015333 ЛЕОРОН Фондација за подршка на образование и развој с.Бразда Чучер-Сандево Упис на промена 20.09.2018 12:57:30
35020180021712 Друштво за производство, трговија и услуги АРМИН ДОБАРЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз, Тетово Упис на промена 20.09.2018 12:53:40
30120180015224 Ателје за фини уметности АТЕЛИЕР Елена Виктор Банчотовска Скопје Упис на основање 20.09.2018 12:44:00
30120180015328 СИНДИКАТ НА ИНДУСТРИЈА,ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 20.09.2018 12:41:42
35020180021721 Друштво за производство,трговија и услуги НАПОЛИ ЕКСТРА ДООЕЛ увоз-извоз Стар Дојран Дојран Упис на бришење 20.09.2018 12:38:42
35020180021696 Друштво за производство,трговија и услуги НАПОЛИ ЕКСТРА ДООЕЛ увоз-извоз Стар Дојран Дојран Ликвидација 20.09.2018 12:38:42
35020180021664 Друштво за производство трговија и услуги АВТОЕЛЕКТРИКА ДАРЕ-ГОКИ ДОО увоз-извоз с. Жидилово Крива Паланка Упис на основање 20.09.2018 12:30:01
30220180000587 БРАТСТВО-ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА Ц.О. производство на земјоделски производи и трговија со други производи, експорт-импорт с.Желино Претстечај (Претходна постапка) 20.09.2018 12:28:44
30220180000599 Друштво за производство,трговија и услуги МИТРЕСКИ ЗДС ДОО увоз-извоз с.Брвеница,Брвеница Упис на бришење 20.09.2018 12:28:12
30220180000596 Друштво за производство,трговија и услуги МИТРЕСКИ ЗДС ДОО увоз-извоз с.Брвеница,Брвеница Судска Процедура - Стечај 20.09.2018 12:28:11
30220180000598 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги С.Б.ТРЕЈД ДООЕЛ Тетово Упис на бришење 20.09.2018 12:27:44
30220180000595 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги С.Б.ТРЕЈД ДООЕЛ Тетово Судска Процедура - Стечај 20.09.2018 12:27:43
30220180000597 Друштво за производство,промет и услуги АДЕМИ КОМЕРЦ 03 ДООЕЛ с.Челопек Брвеница Упис на бришење 20.09.2018 12:27:11
30220180000594 Друштво за производство,промет и услуги АДЕМИ КОМЕРЦ 03 ДООЕЛ с.Челопек Брвеница Судска Процедура - Стечај 20.09.2018 12:27:10
30320180000808 Приватна здравствена установа-аптека ВЛЕР-ФАРМ Дебар Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 12:19:17
35020180021600 Друштво за трговија ЕКСПРЕС БУК ЕЛТ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 12:15:05
35020180021650 Трговско друштво за трговија,производство и услуги КОЛС МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 20.09.2018 12:15:01
35020180021638 Друштво за посредување и услуги АУТЕНТИК ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.09.2018 12:15:01
35020180021567 Друштво за производство, трговија и услуги МАСТЕМА - ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 20.09.2018 12:15:01
30920180000317 Национална установа-центар за култура НИКОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ Делчево Упис на промена 20.09.2018 12:14:47
30220180000581 Занаетчија Автосервис ФЛОРИМ Флорим Зендељ Халили Тетово Упис на основање 20.09.2018 12:14:00
35020180021674 Друштво за трговија и услуги ГОРАНИК 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 20.09.2018 12:13:52
35020180021663 Друштво за производство трговија и услуги ДАЛЈАН СИНАН 2018 увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 20.09.2018 12:12:11
35020180021593 Друштво за трговија и услуги УПГРАДЕ ДОО Скопје Упис на промена 20.09.2018 12:11:16
35020180021584 Друштво за услуги, трговија и производство КИМИКОМ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 20.09.2018 12:08:09
35020180021443 Друштво за производство и трговија Друштво за производство и трговија ЦЛЕАН АИР СОЛУТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 20.09.2018 12:03:40
35020180021583 Друштво за информатички технологии КОДЕРА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.09.2018 12:00:31
30120180015299 ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ Упис на промена 20.09.2018 11:59:12
35020180021708 Друштво за трговија на мало во неспецијализирани продавници,претежно со храна,пијалоци и тутун ПАЛЕРО-ПРОМ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 20.09.2018 11:56:52
35020180021551 Друштво за трговија на мало во неспецијализирани продавници,претежно со храна,пијалоци и тутун ПАЛЕРО-ПРОМ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 20.09.2018 11:56:52
35020180021568 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ДЕЛТА ДООЕЛ експорт-импорт с.Милетино,Брвеница Упис на промена 20.09.2018 11:53:52
35020180021672 Друштво за трговија и услуги ПРОЕКС 2018 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.09.2018 11:45:01
35020180021654 Друштво за градежништво ЕДИЛ-ДОНИ ДООЕЛ Скопје Shoqeri ndertuese EDIL-DONI SHPKNJP Shkup Упис на основање 20.09.2018 11:45:00
30220180000584 Занаетчија ЉОНГИНЕС часовничар Сервет Ферат Хамити-Тетово Упис на основање 20.09.2018 11:44:01
30120180015292 Здружение за демократски развој и истражувања ИНСТИТУТ ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАЗВОЈ И ИСТРАЖУВАЊА (ИДРИ) Скопје Упис на основање 20.09.2018 11:44:00
35020180021540 Друштво за производство, трговија и услуги САТ ТАМАРА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 20.09.2018 11:39:53
30220180000591 Друштво за услуги ДИЗАЈН СТУДИО 21 ДООЕЛ, Тетово Shoqeri per sherbime DIZAJN STUDIO 21 SHPKNJP, Tetove Документ за корекција 20.09.2018 11:32:26
30220180000592 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги С.Б.ТРЕЈД ДООЕЛ Тетово Претстечај (Претходна постапка) 20.09.2018 11:31:49
30220180000578 Друштво за геодетски работи, проектирање инжинеринг и консалтинг ГЕОМАТИКС-ПРО ДОО Тетово Претстечај (Претходна постапка) 20.09.2018 11:27:33
30220180000593 Република Македонија Национална установа-Библиотека КОЧО РАЦИН-Тетово Упис на промена 20.09.2018 11:26:19
30220180000585 Земјоделска задруга АГРОКУЛТУРА ц.о. с.Пирок,Боговиње Упис на промена 20.09.2018 11:24:34
30120180015341 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги СКОПЈЕ СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 20.09.2018 11:23:35
35020180021661 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО ДИЗИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 20.09.2018 11:15:00
35020180021658 Друштво за угостителство, трговија и услуги КАФЕ ДАРДАНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 20.09.2018 11:15:00
30820180000395 Занаетчија Студио ГЛАМОУР Соња Коста Рабаџиска Радовиш Упис на основање 20.09.2018 11:14:04
30820180000394 Занаетчија Фризерско-козметичко студио СУЗАНА Сузана Томе Илиева Василево Упис на основање 20.09.2018 11:14:04
35020180021502 Друштво за производство трговија и услуги МД ПОЛЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 20.09.2018 11:09:42
35020180021675 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ПЕРСИН, Синиша и Перица ДОО увоз-извоз,Куманово Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 10:49:25
35020180021678 Друштво за производство, трговија и услуги ТОТО-МАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Документ за регистрирање на работно време 20.09.2018 10:47:12
30120180015305 Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА - Скопје Упис на промена 20.09.2018 10:46:15
35020180021637 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз СРЕБРЕН НАКИТ М&Е ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 20.09.2018 10:45:01
35020180021630 Трговец поединец за трговија на мало БУТИК БИСЕРА Сања Живко Арсова ТП Виница Упис на основање 20.09.2018 10:45:01
35020180021639 Друштво за производство, трговија и услуги БЛАТОМ СТАРС ДООЕЛ с.Нова Маала Василево Упис на основање 20.09.2018 10:30:01
35020180021673 Друштво за производство, трговија и услуги РИСТОВИ ЕЛСАБО ДООЕЛ с.Владиевци Василево Упис на промена 20.09.2018 10:21:24
30320180000807 Занаетчија ЕЛЗА Елмаз Муфит Веис Струга Упис на бришење 20.09.2018 10:16:24
30220180000583 Друштво за производство,трговија и услуги МИТРЕСКИ ЗДС ДОО увоз-извоз с.Брвеница,Брвеница Претстечај (Претходна постапка) 20.09.2018 10:15:41
35020180021648 Друштво за трговија и услуги КЛИНЕР ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.09.2018 10:15:01
35020180021632 ТП ЌЕБАПЧИЛНИЦА БЈОНДИНА Шенол Шукрија Котро Чаир, Скопје Упис на основање 20.09.2018 10:15:01
1 2 3 4 5 6 7

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.