Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120170018894 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПОРТА КАСА ДООЕЛ Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 23.08.2017 23:00:04
30120170018893 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ОАЗА ДВД ДОО Штип - во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 23.08.2017 20:40:05
30120170018824 Козметички салон ТЕ-КИ Павлина Киро Трпковска Скопје Упис на основање 23.08.2017 16:42:03
35020170019669 Друштво за производство,трговија и услуги АВАНГАРД ГРАДБА ДОО Скопје Упис на промена 23.08.2017 16:28:13
30120170018884 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО КОНЦЕПТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Три Чешми Штип Упис на промена 23.08.2017 16:21:17
30120170018879 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЕКО ЛИНИЈА ДОО Скопје - во ликвидација Упис на промена 23.08.2017 16:20:58
30520170000647 Друштво за производство, трговија и услуги СКАВОЛИНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 16:18:02
35020170019630 Друштво за интелектуални услуги и трговија АГЕНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНИ ИНТЕРЕСИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.08.2017 16:17:49
30120170018868 Друштво за сечење,обликување и доработка на камен МЕРМЕР ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 16:17:37
35020170019655 Друштво за трговија, производство и услуги ДЕГЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.08.2017 16:16:10
35020170019590 Трговец поединец за трговија на мало со текстил и облека ДАНИЕЛА ТРИФУН ЈАНКОВА НЕЛА ТП Штип Упис на основање 23.08.2017 16:15:01
35020170019555 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ-СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 23.08.2017 16:15:01
35020170019539 Друштво за земјоделско производство, одгледување на животни, трговија и услуги ЕКО ФАРМ МАНТОВКА ДОО с. Враштица Конче Упис на основање 23.08.2017 16:15:00
30120170018816 Здружение за јога Д ЈОГА ПЛЕЈС Скопје Упис на основање 23.08.2017 16:12:01
35020170019476 Друштво за трговија, производство и услуги БАРДИ ТРЕЈД ДООЕЛ с.Бардовци Скопје Упис на промена 23.08.2017 16:05:54
35020170019554 Цементарница УСЈЕ АД Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.08.2017 16:03:53
30120170018872 Трговско друштво за вработување инвалидни лица за производство инженеринг НОВ КОМПАНИ ХОЛДИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 16:01:31
35020170019354 Друштво за промет и услуги ТКД КЕЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 23.08.2017 16:01:14
30120170018829 Друштво за ревизија и процена КНИ-ПРОКОМ ДОО Прилеп Упис на промена 23.08.2017 16:01:01
35020170019569 Друштво за трговија и услуги ГИПСЕР ПОШКА ДООЕЛ Струга Упис на основање 23.08.2017 16:00:01
30320170000759 Организација со стопанска дејност ПРОБАЦИЈА Охрид П.О. при КПУ-затвор-Охрид Упис на промена 23.08.2017 15:59:26
30120170018819 Друштво за производство,трговија и услуги АСТУРО КОМЕРЦ Драгољуб Петковски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 15:59:03
35020170019659 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ИСТОК ИНВЕСТ Охрид ДОО Упис на промена 23.08.2017 15:58:52
30120170018887 Друштво за електронски маркетинг САЈБЕР ЛИНК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 23.08.2017 15:58:05
30120170018886 Друштво за издавачка дејност АЛЕФ ДОО Скопје Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 23.08.2017 15:58:05
30120170018820 Друштво за информациони системи ЕИН-СОФ ДООЕЛ-Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 15:58:05
30120170018862 Друштво за производство, трговија и услуги ФОРМАКС ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:57:57
30520170000646 Друштво за производство, трговија и услуги ЈАН-НЕД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:50:31
30120170018822 Друштво за производство,трговија и градежништво ПРО ИНЖЕНЕРИНГ-ТИМ ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:49:45
30120170018812 Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.08.2017 15:48:29
30520170000645 Трговско друштво за производство и промет ДУ-ГО ПРОМЕТ Угриноски Душко увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:47:36
30120170018870 ТП СТАРА РАМПА Симоновски Стојан Владо Трговија на мало Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:47:29
30120170018852 Трговско друштво за трговија на големо и мало ИНОКОНТАКТ-Горан и партнер ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:45:50
30120170018815 Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА Скопје Упис на промена 23.08.2017 15:45:04
35020170019592 Друштво за сметководство ,даночно советување и услуги ДАМИВ КОНСАЛТИНГ 2017 ДООЕЛ Трубарево Скопје Упис на основање 23.08.2017 15:45:01
35020170019572 Друштво за аудио и видео продукција БЕЛИСИМО РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.08.2017 15:45:00
35020170019468 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Н & Е ТРАНСПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на основање 23.08.2017 15:45:00
35020170019252 Друштво за производство,трговија и услуги ЗЕМЈОДЕЛСКИ КОМБИНАТ 25 ЈУЛИ ДООЕЛ увоз-извоз С.Брајчино,Ресен Упис на основање 23.08.2017 15:45:00
35020170019658 Друштво за трговија,услуги и производство ЕМИЛИ ШУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 23.08.2017 15:44:21
30220170000608 Здружение Еколошко друштво ЕЦО АЦТИОН ECO ACTION Тетово Упис на промена 23.08.2017 15:42:52
30120170018825 Занаетчија Производство на бели печива ЈОЦА СПИРОВСКА АЛЕКСАНДАР ЈОВАНКА Скопје Упис на бришење 23.08.2017 15:42:50
30920170000365 Водна заедница ЦЕПЕНИЧКО ПОЛЕ ГК-8 ГК-9 ГК-10 ГК-11 И ГК-12 с.Спанчево Чешиново-Облешево Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 15:40:23
30520170000648 Друштво за производство, трговија и услуги КЛИК КАР увоз -извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 23.08.2017 15:38:28
30520170000644 Друштво за производство, трговија и услуги КЛИК КАР увоз -извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 15:38:27
35020170019582 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЈОВЕ Охрид ДООЕЛ Упис на промена 23.08.2017 15:31:53
35020170019596 Друштво за производство и промет ПРОМЕС ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.08.2017 15:30:56
30120170018795 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 23.08.2017 15:30:02
35020170019626 Друштво за производство трговија и услуги АУДИТИВА ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.08.2017 15:29:31
30120170018849 Друштво за градежништво, трговија и услуги МАКЕДОНИЈАПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 23.08.2017 15:28:21
30120170018859 Друштво за производство, трговија и услуги БУКИ -АЕМФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 23.08.2017 15:27:39
30120170018855 Друштво за угостителство, услуги и трговија ДАВАНТИ ДРД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:27:05
30120170013838 Друштво за трговија и услуги ПАЛЕТ ХЕМ ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:26:39
35020170019639 Друштво за производство,трговија и услуги БЕСА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 23.08.2017 15:25:38
30120170018875 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАБ ДИВОН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:23:48
30120170018869 Друштво за производство, трговија и услуги КРИС-АЛЕКС ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:23:19
35020170019560 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АРТ ФИЛ-МАГ увоз-извоз,Битола ДООЕЛ - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.08.2017 15:20:59
35020170019581 Друштво за сметководствени работи КАСАМИ ФИНАНЦЕС ДООЕЛ Тетово, Shoqeri per puna e kontabilitetit KASAMI FINANCES SHPKNJP Tetove Упис на основање 23.08.2017 15:15:01
35020170019558 Друштво за трговија и услуги ФЛЕАР СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.08.2017 15:15:01
35020170019528 Друштво за производство, промет, услуги и градежништво СТАКЛО-МАР АЈ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.08.2017 15:15:00
35020170019566 Друштво за производство,трговија и услуги ЕСНАФИ СУЗАНА ДООЕЛ с.Блатец Виница - во ликвидација Ликвидација 23.08.2017 15:14:49
30320170000757 Здружение за развој на туризмот КУЛТУРА НА НАЦИИТЕ Охрид Упис на основање 23.08.2017 15:12:00
30120170018866 Друштво за трговија, промет и услуги АРТ ПЛАЗА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:06:55
30120170018876 Друштво за производство, промет и услуги ДУДИН-Т ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:06:12
35020170019529 Друштво за производство,трговија и услуги ОБЛАК СВ КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.08.2017 15:05:19
30120170018874 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ТЕА ПЕТРОЛ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:05:12
35020170019361 Друштво за поправка на возила АМД-СЕРВИС ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 23.08.2017 15:04:52
30120170018861 Трговско издавачко друштво ЕВРО-БАЛКАН ПРЕСС ДООЕЛ - Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 15:04:30
30420170000970 Друштво за производство, трговија и услуги БИМА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 23.08.2017 15:01:18
30420170000968 Друштво за производство, трговија и услуги БИМА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 15:01:18
30120170018771 Спортско здружение фудбалски клуб БОМИ 10 Скопје Упис на промена 23.08.2017 14:56:16
30220170000610 Здружение на планинари БУКУРИТ Е ШАРРИТ с.Боговиње-Боговиње Shoqata e bjeshkatareve BUKURITE E SHARRIT f.Bogovine-Bogovine Документ за корекција 23.08.2017 14:55:38
30120170018851 Друштво за производство, трговија и услуги КИДС ТОЈС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 14:53:36
30120170018864 Друштво за промет услуги и градежништво КОНАРТИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 14:52:46
35020170019622 Друштво за производство, трговија и услуги КТМ ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 23.08.2017 14:51:56
30120170018860 Друштво за производство,преработка и трговија на големо и мало МИНАЛ КОМЕРЦ Велимир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 23.08.2017 14:51:51
30120170018791 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д.р.Ѓ.Ивановски и Д.р.Б.Чешиновски Скопје-во ликвидација Ликвидација 23.08.2017 14:51:23
30420170000969 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕКАРА Б ДОО увоз-извоз Битола Упис на бришење 23.08.2017 14:51:14
30420170000967 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕКАРА Б ДОО увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 14:51:13
35020170019633 Друштво за трговија и услуги ШОТА увоз-извоз ДООЕЛ с.Колари,Зајас - во ликвидација Ликвидација 23.08.2017 14:49:44
35020170019620 Друштво за пиланско производство и преработка на дрво ПИЛАНА-ДЕКОР АСХ ДООЕЛ експорт-импорт с.Лешок-Теарце Упис на основање 23.08.2017 14:45:00
35020170019516 Друштво за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДОО Битола Упис на промена 23.08.2017 14:44:17
30220170000609 Соња Томе Јовановска ТП СЛОГА колонијал с.Челопек-Брвеница Документ за корекција 23.08.2017 14:44:09
35020170019479 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ХАРТЕК ДОО увоз-извоз Струмица Упис на промена 23.08.2017 14:44:05
30320170000758 Здружение Ракометна школа ВАРДАР СЕДМЕРЕЦ Охрид Упис на основање 23.08.2017 14:42:01
35020170019636 Биро за сметководствени услуги ФИНД-КОМ ОНЕ ТП Ардиан Зејнула Далипи Гостивар – Byro per sherbime kontabiliteti FIND-KOM ONE TI Ardian Zejnula Dalipi Gostivar Упис на промена 23.08.2017 14:42:00
35020170019635 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ПАРКЕТ-АЛИЛИ 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 23.08.2017 14:39:00
35020170019627 Друштво за производство трговија транспорт угостителство и услуги ЦЕНТАР ДЕЛИКАТЕС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 23.08.2017 14:36:06
30120170018848 Друштво за производство,трговија и услуги ПАГОРМАТ Томислав и др.ДОО увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 23.08.2017 14:35:40
30120170018858 Друштво за сервис, ремонт, производство и трговија МУЛТИСЕРВИС ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.08.2017 14:33:10
30120170018856 Друштво за трговија и услуги МИКРО КРЕДИТ ЛИЗИНГ СОСИЕТИ ДОО Скопје Упис на бришење 23.08.2017 14:32:14
35020170019603 Друштво за производство, трговија и услуги БИОАГРАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на основање 23.08.2017 14:30:01
35020170019434 Друштво за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги ПАТИМОНТ ДОО Кавадарци Упис на основање 23.08.2017 14:30:00
30120170018834 Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ П.О.-Скопје Упис на промена 23.08.2017 14:27:36
35020170019360 Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕЈДИ КЛУБ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 23.08.2017 14:20:34
30120170018821 Казнено-поправна Установа- КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО со Отворено одделение во Велес Упис на промена 23.08.2017 14:16:59
30120170018854 Атеље Б-13 Нада Митре Томовска Скопје Упис на бришење 23.08.2017 14:15:09
35020170019612 Друштво за производство, трговија и услуги РЕПТИЛ ФУД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 23.08.2017 14:15:00
35020170019458 Друштво за производство,трговија и услуги БИО-ФРУИТ ЕЛЕНА ДООЕЛ Струмица Упис на основање 23.08.2017 14:15:00
30120170018511 ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА Скопје Упис на промена 23.08.2017 14:12:26
30120170018804 Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН Скопје Упис на промена 23.08.2017 14:08:29
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.