Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
31120180000321 Занаетчија Часовничар ЈУНГ ХАНС Ерџан Чулез Гостивар Упис на основање 18.05.2018 16:46:00
35020180012514 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАНА-СРНА ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 18.05.2018 16:45:01
35020180012462 Друштво за производство,трговија и услуги МИКРО ЛАБ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 18.05.2018 16:45:01
35020180012415 Друштво за производство, трговија и услуги ИМПЕРТЕКС ДООЕЛ увоз - извоз Гевгелија Упис на основање 18.05.2018 16:45:01
35020180012399 Друштво за услуги КЛИК МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.05.2018 16:45:00
35020180012018 Друштво за туризам и услуги TA ОДМОРИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.05.2018 16:45:00
35020180010838 Друштво за услуги и сервис на моторни возила ТСС СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.05.2018 16:45:00
30420180000583 Здружение за ревитализација и развој на црковниот туризам, СВ.АТАНАСИЈ ВEЛИКИ ЗЛАТАРИ с.Златари, Ресен Упис на основање 18.05.2018 16:44:04
30120180013603 Заедница на сопственици на посебни делови од станбената зграда на булевар Крсте Мисирков број 14, влез 3, општина Чаир, Скопје Упис на основање 18.05.2018 16:44:03
35020180012530 Трговско градежно услужно друштво Р&Ј ТАТЕШИ увоз-извоз ДООЕЛ Струга Упис на основање 18.05.2018 16:15:00
30120180013751 Друштво за производство,услуги и трговија КОНДОР ДОО Штип Упис на бришење 18.05.2018 16:10:02
35020180012374 Друштво за производство, трговија и услуги EKO ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.05.2018 16:01:54
35020180012563 Трговско друштво за производство, трговија и услуги РИМЕС МС ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:55:48
30720180000152 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО ИНВЕСТ ДОО увоз-извоз Свети Николе-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.05.2018 15:54:31
35020180012578 Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги ДЕЈА-СТИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 15:50:06
31020180000291 Друштво за производаство,транспорт,трговија и услуги АРГО-ДСН ДОО Експорт-Импорт,с.Љубодраг,Куманово Судска Процедура - Стечај 18.05.2018 15:40:37
35020180012583 Друштво за производство, трговија и услуги ВМВ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 18.05.2018 15:38:28
35020180011950 Друштво за производство, трговија и услуги ВМВ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 18.05.2018 15:38:28
35020180012471 Друштво за трговија, градежништво, услуги и производство ОМЕГА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:38:23
35020180011786 Друштво за трговија и услуги ПЛЕНТУ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:32:22
35020180012499 Трговец поединец АНДРЕЈ ТУРИСТ Драган Никола Размоски ТП Пештани Упис на основање 18.05.2018 15:30:01
35020180012085 Македонски железници Транспорт АД-Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:25:34
35020180012571 Трговско друштво за производство, промет и услуги ТАЛА ПРОМЕТ Димитрија ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 15:25:26
35020180012555 Друштво за угостителство, трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА ДАМА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:25:12
35020180012470 Друштво за производство,трговија и услуги БОРЧЕ-КОП експорт-импорт ДООЕЛ с.Тремник Неготино Упис на промена 18.05.2018 15:23:15
35020180012419 Трговско друштво за производство трговија угостителство и услуги ПАНЕКСКО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:19:24
31020180000292 Средно општинско училиште ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ц.о. Крива Паланка Упис на промена 18.05.2018 15:16:18
35020180012489 Друштво за трговија и услуги ВИТАПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Свети Николе Упис на основање 18.05.2018 15:15:01
35020180012409 Друштво за производство, трговија и услуги ГЕТЕ СПИД ДООЕЛ Велес Упис на основање 18.05.2018 15:15:01
35020180012521 Друштво за производство,трговија и услуги КАФЕ ВЕНДИНГ ГРУПА ДООЕЛ експорт импорт Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:08:04
35020180012468 Друштво за градежништво, проектирање. инжинеринг и трговија КЛИМО КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 18.05.2018 15:01:50
35020180012452 Друштво за производство, трговија и услуги БЕСА ПАН ДООЕЛ експорт-импорт с.Палатица, Желино Упис на промена 18.05.2018 15:01:48
35020180012573 Друштво за транспорт, трговија и услуги АЈ-ДУ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.05.2018 15:00:04
35020180011104 Друштво за транспорт, трговија и услуги АЈ-ДУ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.05.2018 15:00:04
35020180012460 Друштво за градежништво и услуги БИЛА ЕУРОПЕАН ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ndermarја per ndertim dhe sherbime BILLA EUROPEAN CONSTRUCTION SHPKNJP ekport-import Shkup Упис на промена 18.05.2018 14:59:10
35020180012556 Друштво за производство, трговија и угостителство АЦИДО-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 18.05.2018 14:58:31
35020180012570 Друштво за производство и трговија на големо и мало, маркетинг, консалтинг и инженеринг ИНКА ИНТЕРНАTИОНАЛ ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 18.05.2018 14:56:38
35020180012538 Друштво за производство и трговија на големо и мало, маркетинг, консалтинг и инженеринг ИНКА ИНТЕРНАTИОНАЛ ДОО експорт-импорт Гостивар Ликвидација 18.05.2018 14:56:38
35020180012448 Друштво за развој на софтвер, трговија и услуги САЈШАРК ДОО Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:55:09
35020180012550 Друштво за транспорт,трговија и услуги СЕ & БА БУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Балиндол Гостивар Упис на промена 18.05.2018 14:48:30
35020180012451 Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица Упис на промена 18.05.2018 14:45:02
30620180000331 ТП за трговија на мало МИА-ШСА Шуркова Стево Снежана Велес Упис на бришење 18.05.2018 14:44:32
35020180010837 Друштво за истражување и развој ИМПАКТ ХД Ултра ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 18.05.2018 14:43:13
35020180012135 Друштво за трговија, производство и услуги КАЛИМАН КАРИБЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:41:21
35020180012472 Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг ВЕГА КОЛОР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:40:41
35020180012467 Друштво за трговија и услуги ПРИМА ПРОТЕКТ ДОО Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:38:26
35020180012364 Друштво за трговија, производство, градежништво, проектирање и инжинеринг НИКОБ-ИНЖИНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:36:02
30720180000146 ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИТЕ-РАДОВИШ Радовиш Упис на промена 18.05.2018 14:31:23
35020180012533 Друштво за производство, трговија, транспорт, градежништво и услуги ИММОЛИФЕ ДООЕЛ експорт-импорт с.Беловиште Гостивар Упис на промена 18.05.2018 14:31:22
35020180012197 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СИИВА ДОО Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:28:05
35020180012547 Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, НАРВИК-КОМЕРЦ, Емил,ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 14:20:19
30420180000595 Занаетчија Александар Пецо Бучковски ПЛОЧКАР АЛЕКСАНДАР Битола Упис на бришење 18.05.2018 14:16:01
35020180012539 Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕВЕНТИВА АГРО ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.05.2018 14:15:51
35020180012529 Трговец поединец за угостителски услуги Сашо Боге Богески ГОСТИЛНИЦА - ДУКАТ ТП Македонски Брод Упис на основање 18.05.2018 14:15:00
35020180012549 Друштво за трговија, услуги и производство ЕЛЕНА СПОРТ увоз - извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 14:14:32
35020180012516 Друштво за производство, трговија и услуги ДИГОРА КАР ДООЕЛ увоз-извоз Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.05.2018 14:14:20
35020180012551 Друштво за трговија, услуги и производство БТ СПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 14:13:46
30620180000329 Општинско Основно Училиште ВАСИЛ ГЛАВИНОВ Велес Упис на промена 18.05.2018 14:13:10
35020180012558 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги СТРОИТЕЛ увоз-извоз Битола ДОО Упис на бришење 18.05.2018 14:12:43
35020180011990 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги СТРОИТЕЛ увоз-извоз Битола ДОО Ликвидација 18.05.2018 14:12:42
35020180012546 Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 14:12:14
31520180000098 Карате клуб АРМОР Гевгелија Упис на промена 18.05.2018 14:10:53
35020180012248 Друштво за трговија, производство и услуги КЕЛИ Б.А.ТРЕЈД увоз-извоз Ајдини Бајрам ДООЕЛ Кичево Упис на промена 18.05.2018 14:07:50
35020180012537 Друштво за производство ,услуги и трговија ЈОКИ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола - во ликвидација Ликвидација 18.05.2018 14:04:24
31020180000290 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ПРОМЕТ ТРАНСШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Претстечај (Претходна постапка) 18.05.2018 14:00:25
35020180012545 Друштво за производство транспорт трговија и услуги БАРДХИ Н&Ќ увоз-извоз ДООЕЛ Осломеј - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.05.2018 13:56:38
30120180013752 Здружение на професорите по француски јазик на Република Македонија Скопје Упис на промена 18.05.2018 13:45:17
35020180012479 Друштво за производство,трговија и услуги РОЈАЛ СТАЈЛ ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Упис на основање 18.05.2018 13:45:00
35020180012450 Друштво за производство трговија и услуги РОМЕР 2018 ДООЕЛ Струга Упис на основање 18.05.2018 13:45:00
35020180012455 Друштво за превоз, производство, трговија и услуги увоз-извоз ДАНИЕЛ ФАД ШПЕД ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 18.05.2018 13:41:40
35020180012519 Друштво за трговија МАИДА-ПРОМ Снежана ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.05.2018 13:41:18
35020180012517 Друштво за производство,градежништво трговија и услуги ХГ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Слатина-Теарце Упис на промена 18.05.2018 13:36:28
35020180012343 Друштво за геодетски работи ТЕОВАДО ИНГ ДООЕЛ Велес Упис на промена 18.05.2018 13:36:13
30720180000151 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО ИНВЕСТ ДОО увоз-извоз Свети Николе Упис на промена 18.05.2018 13:36:04
31520180000099 Јавна установа за деца Општинска детска градинка ФЕМО КУЛАКОВ Неготино Упис на промена 18.05.2018 13:33:40
35020180012543 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕНИНВЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 13:33:34
31520180000101 Јавна општинска установа за деца-Детска градинка ДЕТСКА РАДОСТ Гевгелија Упис на промена 18.05.2018 13:32:39
35020180012534 Друштво за производство, трговија и услуги увоз извоз Томаноски Наум ЕЛВИН КОМЕРЦ ДООЕЛ, Охрид - во ликвидација Ликвидација 18.05.2018 13:30:48
35020180012542 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги БЛИНА-АЛТИНА ДООЕЛ с.Слатино,Теарце - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.05.2018 13:26:07
35020180012548 Трговско Друштво ЖИТО ПЕЛАГОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Битола Упис на бришење 18.05.2018 13:25:45
35020180011700 Трговско Друштво ЖИТО ПЕЛАГОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Битола Ликвидација 18.05.2018 13:25:45
35020180012481 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БАР КАВАЛИ ДОО Тетово Упис на промена 18.05.2018 13:25:08
35020180012526 Друштво за производство и трговија АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скoпје Упис на промена 18.05.2018 13:24:34
35020180012515 Друштво за производство, трговија и услуги БОДИМА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 13:21:27
35020180012316 Друштво за трговија,производство и услуги СЕРВИС ПАЈО ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 18.05.2018 13:21:15
35020180012523 Друштво за проектирање,изведување и трговија БОНОР-ИНЖЕНЕРИНГ Блаже ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ Скопје Упис на промена 18.05.2018 13:18:14
30120180013750 Друштво за производство,услуги и трговија КОНДОР ДОО Штип Упис на промена 18.05.2018 13:09:29
35020180012541 Друштво за производство ,трговија и услуги АЛЕК-ДЕА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 12:57:52
35020180011791 Друштво за трговија и услуги НОВОМАТРИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.05.2018 12:56:33
35020180012544 Друштво за производство, трговија и услуги ФОТО РАМА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.05.2018 12:53:58
35020180012461 Друштво за производство, трговија и услуги ФОТО РАМА ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.05.2018 12:53:58
35020180012372 Трговско друштво за производство, промет и услуги ЕЛГОС ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.05.2018 12:52:34
30420180000590 Приватна здравствена установа - аптека ФАРМАЦО Кичево Упис на промена 18.05.2018 12:48:44
35020180012440 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ЦВЕТАНОСКИ ДЕКОР ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ БРОД Упис на основање 18.05.2018 12:45:01
35020180012437 Друштво за производство на мебел, маркетинг, опремување и трговија ДСИГН ГРУП БАЛКАН ЛТД ДОО Скопје Упис на основање 18.05.2018 12:45:01
35020180011691 Друштво за производство трговија и услуги СКАЈ ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.05.2018 12:45:00
30120180013507 АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ ТРГОВСКИ ДРУШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Макам-транс Скопје Упис на промена 18.05.2018 12:32:53
35020180012512 Друштво за градежништво,производство, трговија и услуги МАР-ЧЕ ТЕРМ ДОО експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 18.05.2018 12:30:53
35020180012497 Друштво за производство, трговија и услуги ДАСА ЖАД ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 18.05.2018 12:30:44
31120180000320 Приватна здравствена установа-Ординација по физикална медицина и рехабилитација САНИ МЕДИКА Скопје-во ликвидација Ликвидација 18.05.2018 12:29:22
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.