Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180007360 Друштво за производство,трговија и услуги ТРИАС СУЗИ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 21.03.2018 16:15:00
30120180011780 Салон за поправки на облека ЏАН Рамије Мусли Хајдаровска Скопје Упис на основање 21.03.2018 16:14:03
35020180007114 Друштво за трговија и услуги НЕЦЕ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 15:58:24
35020180007499 ТП ДОМЕНИКО – Е.Ј Енис Селам Јакупи Тетово, TI DOMENIKO – E.J Enis Selam Jakupi Tetove Упис на основање 21.03.2018 15:45:00
35020180007196 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЖЕЖО Е ЕДЕН ДООЕЛ увоз извоз Битола Упис на основање 21.03.2018 15:45:00
31120180000193 Друштво за трговија производство и услуги ДРЕНЗА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 15:41:42
31120180000194 Општинско Основно училиште ЃОН БУЗУКУ с.Србиново, Гостивар Shkolla Fillore Komunale GJON BUZUKU f.Sermnove Gostivar Упис на промена 21.03.2018 15:41:06
31120180000192 Друштво за градежништво , производство , транспорт , трговија и услуги УНИКОП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 21.03.2018 15:39:53
31120180000191 Друштво за производство, трговија и услуги ШМЕКИ ЗИС ДООЕЛ експорт импорт Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 15:37:27
35020180007493 Друштво за производство, трговија и услуги РОК ЕНД РОЛ 018 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.03.2018 15:36:00
35020180007504 Трговско друштво за производство трговија и услуги ТЕХНО СОЛУШН ДОО Струга Упис на промена 21.03.2018 15:32:45
35020180007500 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЉУМИ-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 21.03.2018 15:30:00
35020180007503 Друштво за градежништво, трговија и услуги СМАРТ ИНВЕСТМЕНТ СОЛУШН ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 15:27:02
30120180010030 Фонд на ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Ц.О. Скопје Упис на промена 21.03.2018 15:24:54
35020180007510 Финансиско друштво ФИНАНСИСКИ КРЕДИТЕН ЦЕНТАР БС ДОО Скопје Упис на промена 21.03.2018 15:24:14
30220180000229 Друштво за градежништво А-И-Г ЕДЕН-ГРОУП ДОО Тетово Упис на промена 21.03.2018 14:59:48
30220180000225 Здружение за негување на култура,мултиетнички развој,образование,спорт,еколошки и политичко едукација НИСМА 68 Тетово,Shoqata pёr zhvillimin e kulturёs,arsimit,sportit,edukimit ekologjik,zhvillimit multietnik dhe politik NISMA 68 Tetovё Упис на основање 21.03.2018 14:58:00
35020180007519 Друштво за производство трговија и услуги ДО 99 ДЕНАРИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 14:47:11
35020180007494 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЏЕЈС увоз-извоз Караман Сабије Охрид ДООЕЛ - во ликвидација Ликвидација 21.03.2018 14:46:38
35020180007477 Друштво за трговија и услуги МАРК ИТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.03.2018 14:45:01
35020180007469 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИФ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbime ELIF GROUP SHPKNJP eksport-import f. Bogovine, Bogovines Упис на основање 21.03.2018 14:45:01
35020180007370 Друштво за производство,услуги и трговија увоз-извоз ГАЛИЈАТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.03.2018 14:43:40
31120180000183 Друштво за трговија производство и услуги ДРЕНЗА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 14:41:22
35020180007204 Друштво за производство трговија и услуги АНТИЦА Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 14:33:43
35020180007198 Друштво за геодетски работи, трговија и услуги ГЕОЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 14:33:09
35020180007517 Друштво за услуги и спорт ТЕТЕКС ДИНАМИС ДООЕЛ Тетово Упис на бришење 21.03.2018 14:32:41
35020180007179 Друштво за услуги и спорт ТЕТЕКС ДИНАМИС ДООЕЛ Тетово Ликвидација 21.03.2018 14:32:41
35020180007516 Трговско услужно друштво СУ-СЕ-Б увоз-извоз Струга ДООЕЛ Упис на бришење 21.03.2018 14:32:22
35020180007502 Трговско услужно друштво СУ-СЕ-Б увоз-извоз Струга ДООЕЛ Ликвидација 21.03.2018 14:32:22
30120180011661 ЕПИРОК РЕПУБЛИКА ЧЕШКА с.р.о. Прага - ПРЕТСТАВНИШТВО Скопје Документ за корекција 21.03.2018 14:26:01
30120180011660 ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНО ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ"КЕРАМИКС"Д.О.О ЕКСПОРТ-ИМПОРТ-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.03.2018 14:25:39
30520180000175 Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Менде Илиоски АНА-ИВА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Упис на бришење 21.03.2018 14:23:37
30520180000174 Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Менде Илиоски АНА-ИВА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 21.03.2018 14:23:36
35020180007449 Друштво за производство, трговија и услуги МАХЕРАЈ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.03.2018 14:21:08
35020180007321 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕКАРА НАТИРА ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње Упис на промена 21.03.2018 14:20:14
30420180000368 Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 14:13:50
35020180007426 Друштво за фризерски услуги ИВА ЃОРЃИЕВСКА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 14:05:21
30920180000124 Здружение за заштита на животните ПРО АНИМА Берово Документ за корекција 21.03.2018 14:02:20
35020180007384 Друштво за производство и трговија ЛУКС - ДОМ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 13:54:25
35020180007283 Друштво за градежништво,инженеринг,трговија и услуги ЦИВКОН АГИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2018 13:54:17
35020180007330 Друштво за производство, промет и услуги ДРЕНИК М ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 21.03.2018 13:53:55
35020180007456 Друштво за производство трговија и услуги КОКА МАРКЕТИ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино Упис на промена 21.03.2018 13:53:38
35020180007498 Трговец поединец за трговија на мало Гоџо Драго Рената КЛЕМ ГОЏО Охрид ТП Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 13:52:34
31120180000189 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЏА-РОМА увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас,Зајас Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 13:51:57
35020180007003 Друштво за производство, трговија и услуги АКАВМАРОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 13:49:48
35020180007490 Трговско Друштво ЖИТО ПЕЛАГОНИЈА ЕКСПОРТ ДОО Битола - во ликвидација Ликвидација 21.03.2018 13:48:57
35020180007110 Друштво за производство ,трговија и услуги ПА-КО ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци - во ликвидација Ликвидација 21.03.2018 13:46:27
35020180007473 Друштво за производство,трговија и услуги ЗАШТИТАР ПРО ДООЕЛ Свети Николе Упис на основање 21.03.2018 13:45:01
35020180007461 ТП ДАНИБЕЛА-ТУРИСТ туристичка агенција Никола Стефан Пејчев Тетово Упис на основање 21.03.2018 13:45:00
35020180007460 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕЈО 12 ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 21.03.2018 13:45:00
35020180007458 Друштво за услуги, промет и трговија АЛФА ЕДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 21.03.2018 13:45:00
35020180007454 Друштво за производство и трговија МАРТИН ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 13:44:22
35020180007221 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на апарати за домаќинствата КО-ПЕР ДООЕЛ увоз-извоз с.Криволак Општина Неготино Упис на промена 21.03.2018 13:41:39
35020180007406 Друштво за трговија, услуги и угостителство 4СТАР ИНТЕГРИТИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 13:39:28
35020180007331 ТП за авто и такси превоз ДАНС Дона Иле Алексиќ Велес Упис на бришење 21.03.2018 13:36:42
35020180007501 Друштво за производство,трговија и услуги ДРАГАНЧО-А ДООЕЛ с.Брвеница Брвеница Упис на бришење 21.03.2018 13:31:33
35020180007489 Друштво за производство,трговија и услуги ДРАГАНЧО-А ДООЕЛ с.Брвеница Брвеница Ликвидација 21.03.2018 13:31:33
35020180007270 Друштво за трговија и услуги ИНТЕЛЕКТ Битола ДООЕЛ Упис на промена 21.03.2018 13:27:32
35020180007482 Друштво за трговија, услуги и производство СТЕМО МИС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.03.2018 13:22:55
35020180007479 Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги МИБО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Сарај Босилово Упис на промена 21.03.2018 13:17:53
35020180007412 Друштво за посредување, трговија и услуги ХЕАЛТХ МЕНАГМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.03.2018 13:15:01
31120180000186 Средно општинско медицинско училиште ГОСТИВАР Гостивар Упис на промена 21.03.2018 13:14:37
35020180007128 Друштво за сметководствени и консалтинг услуги БЕ-БИЗНИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 13:08:36
35020180007495 Друштво за проектирање, архитектонски дејности, инженеринг, трговија и услуги ДАТА ОФИС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 21.03.2018 13:06:30
35020180006977 Друштво за проектирање, архитектонски дејности, инженеринг, трговија и услуги ДАТА ОФИС ДООЕЛ Скопје Ликвидација 21.03.2018 13:06:29
35020180007439 Друштво за градежништво и услуги ДАРИЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.03.2018 13:02:20
35020180007451 Друштво за трговија и услуги ЕИ-ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.03.2018 13:00:46
30720180000092 Здружение Велосипедски клуб ХАМАЧИ ЕКСТРИМ БАЈКИНГ Штип Упис на промена 21.03.2018 12:58:41
30920180000123 Клуб за планинарски спортови МОСКИТО 2015 Кочани Упис на промена 21.03.2018 12:52:47
30120180011853 Приватната здравствена установа -Поликлиника од примарната здравствена заштита КОРДИС Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 12:50:54
35020180007462 Друштво за производство, трговија и услуги АМИКАМИКА ДООЕЛ с.Баратлија Ранковце Упис на промена 21.03.2018 12:45:08
31120180000190 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги МИРИ ПЛАСТ ДОО експорт-импорт с.Галате,Врапчиште-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.03.2018 12:41:58
35020180007058 Друштво за производство, градежништво, трговија, транспорт и услуги А-Х БАУ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2018 12:38:00
30420180000367 Друштво за производство, трговија и услуги НИЛА МИК ТРАНС увоз-извоз ДОО Битола Упис на бришење 21.03.2018 12:34:24
30420180000365 Друштво за производство, трговија и услуги НИЛА МИК ТРАНС увоз-извоз ДОО Битола Судска Процедура - Стечај 21.03.2018 12:34:23
31020180000180 Друштво за производство,трговија,услуги и градежништво МИШАК-Ф-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Доброшане Куманово Упис на бришење 21.03.2018 12:30:39
35020180007486 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ПУЦКО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 21.03.2018 12:30:01
35020180007471 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕ-СЕВДА ДООЕЛ увоз-извоз Липково Упис на промена 21.03.2018 12:28:33
35020180007430 Друштво за производство,трговија и услуги ДА-МА КОМ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Тетово Упис на промена 21.03.2018 12:25:38
30520180000173 Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Менде Илиоски АНА-ИВА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 12:24:28
35020180007448 Друштво за угостителство, трговија и туризам ИВАНА ДРД ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 12:24:21
35020180007396 ТРУТХ ЛОУНГЕ ТП Шабан Џавит Деари Тетово Упис на промена 21.03.2018 12:21:07
35020180007393 Друштво за производство, трговија и услуги СКВЕР ГАРДЕН НОВА ДООЕЛ Куманово Упис на промена 21.03.2018 12:20:45
35020180007455 Друштво за транспорт,трговија,услуги и производство ШИК КОМЕРЦ ТРАНСШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.03.2018 12:17:02
35020180007474 Друштво за производство,трговија и услуги БИРТЕКС Јовица ДООЕЛ Куманово Упис на промена 21.03.2018 12:16:27
35020180007388 Трговец поединец за трговија на мало МИЛЕ 2018 ТП - Лозановски Никола Миле Велес Упис на основање 21.03.2018 12:15:00
35020180007483 Друштво за производство, трговија и услуги ТВОЕ ЗДРАВЈЕ ДВА ДООЕЛ увоз- извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 12:14:22
35020180007470 Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕГАКОМ АКУСТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 12:13:39
35020180007389 Друштво за трговија и услуги НУТРИ ШОП ДОО Штип Упис на промена 21.03.2018 12:13:05
35020180007417 Друштво за производство,трговија и услуги ОМЕР ПРОМ-ИЉ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.03.2018 12:04:16
35020180007398 Друштво за трговија и услуги ШЕВАЛ 2016 ДООЕЛ Лабуништа Струга Упис на промена 21.03.2018 12:01:00
35020180007089 Друштво за трговија и услуги КАПАДОКИА АРЗУ увоз-извоз Скопје Упис на основање 21.03.2018 11:45:00
30220180000218 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ПАНОРАМЕКС Тетово Упис на основање 21.03.2018 11:44:01
30120180011848 Занаетчија Златар АР-ГОЛД Акиф Кадри Скопје Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2018 11:42:19
35020180007475 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Валандово Упис на бришење 21.03.2018 11:40:34
35020180007261 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Валандово Ликвидација 21.03.2018 11:40:34
35020180007410 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАВИТА НАЈ ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.03.2018 11:34:00
35020180007313 Друштво за производство трговија и услуги ЛЕОМА ТРАНСЛЕЈШНС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2018 11:31:37
35020180007464 Друштво за производство, трговија и услуги КОНЕВИ АРТ МЕБЕЛ ДООЕЛ с.Муртино Струмица Документ за регистрирање на работно време 21.03.2018 11:29:20
30620180000164 Јавна општинска установа за деца Детска градинка БОРИС ТРАЈКОВСКИ Демир Капија Упис на промена 21.03.2018 11:24:24
1 2 3 4 5 6 7

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.