Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170014631 Друштво за трговија и услуги МЕРКАТУС ФВС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:49:14
35020170014921 Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:46:29
35020170014911 Друштво за трговија и услуги ФЕНИКС НОВА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:43:24
30320170000622 АДВОКАТ ЈОВИЦА ПЛУШКОСКИ Струга Упис на промена 28.06.2017 15:39:23
35020170015622 Друштво за производство, трговија и услуги ЉОНИ 95 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 28.06.2017 15:35:03
31020170000391 Занаетчија Љ&У Ваљмир Мифтари Куманово Упис на бришење 28.06.2017 15:35:02
35020170015604 Друштво за угостителство услуги и трговија ФИЛИНГ 2016 ДООЕЛ Вевчани Вевчани Упис на промена 28.06.2017 15:34:37
35020170015562 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство СОФИЈА & МАРКО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 28.06.2017 15:32:00
35020170015624 Друштво за трговија и услуги ЕУРОХАНДЕЛ ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 28.06.2017 15:29:26
30220170000530 Друштво за промет,производство и услуги АГРО-КУПЕР ДОО експорт-импорт Тетово Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 15:25:51
30120170017787 Државен просветен инспекторат Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:25:32
30220170000531 Друштво за производство трговија и услуги ЕСТЕТИКА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица,Тетово Упис на бришење 28.06.2017 15:25:13
35020170015080 Друштво за производство,трговија и услуги РОЈАЛ-МБ ДОО Штип Упис на промена 28.06.2017 15:24:29
35020170015527 Трговско друштво ФЕНИКС-ГОРДЕА ДОО Свети Николе Упис на промена 28.06.2017 15:23:19
30120170017863 Друштво за туризам, маркетинг и услуги ТРАВЕЛ ХАУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 28.06.2017 15:23:15
30120170017858 Друштво за градежништво производство трговија и услуги БЕТОН 78 увоз-извоз Скопје ДООЕЛ Упис на бришење 28.06.2017 15:21:55
30120170017848 Трговско друштво за проектирање инжинерско советување и услуги ЛН-ПРОЈЕКТЕ ДООЕЛ Велешта Струга Упис на промена 28.06.2017 15:20:20
30120170017857 Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:19:47
35020170015519 Друштво за услуги и трговија САЛОН ЗА МАСАЖА БОРКА Н. ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 15:15:00
35020170015124 Друштво за трговија и услуги ЕКОСМЕТ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на основање 28.06.2017 15:15:00
30220170000529 Друштво за промет,производство и услуги АГРО-КУПЕР ДОО експорт-импорт Тетово Претстечај (Претходна постапка) 28.06.2017 15:12:27
30220170000528 Друштво за производство трговија и услуги ЕСТЕТИКА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица,Тетово Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 15:11:29
35020170014792 Друштво за трговија и услуги СИЛВЕР ИНЦ. ДОО с.Добрејци Струмица Упис на промена 28.06.2017 15:07:49
35020170014781 Друштво за издавачка дејност КНИГОТЕКА ДОО Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:05:31
35020170015636 Трговско друштво за услуги ПОЗИТИВ ИМПУЛС ДОО Скопје Упис на бришење 28.06.2017 15:04:01
35020170015423 Трговско друштво за услуги ПОЗИТИВ ИМПУЛС ДОО Скопје Ликвидација 28.06.2017 15:04:01
35020170015635 Друштво за производство, трговија и услуги, МАГРОС 4, увоз-извоз ДОО-Кавадарци Упис на бришење 28.06.2017 15:03:24
35020170015338 Друштво за производство, трговија и услуги, МАГРОС 4, увоз-извоз ДОО-Кавадарци Ликвидација 28.06.2017 15:03:24
35020170014771 Трговско друштво ДИВИЕН ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:00:54
35020170014759 МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:57:56
35020170015331 Друштво за трговија и услуги КОПИ ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:49:30
30420170000690 Друштво за производство,трговија и услуги КИКИ И СИМОН ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Упис на бришење 28.06.2017 14:47:43
30420170000687 Друштво за производство,трговија и услуги КИКИ И СИМОН ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 14:47:42
30420170000689 Друштво за услуги и консалтинг за информатичка технологија и софтвер ЕКСПРЕСАППС ДООЕЛ Битола Упис на бришење 28.06.2017 14:46:33
30420170000686 Друштво за услуги и консалтинг за информатичка технологија и софтвер ЕКСПРЕСАППС ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 14:46:32
35020170015601 Трговско друштво за градежништво трговија и услуги ИМПРЕСА ЕДИЛЕ ФУАТ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Упис на основање 28.06.2017 14:45:00
35020170014695 Друштво за градежништво,инженеринг,трговија и услуги РУДАРМИН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт,Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:44:20
30620170000498 Занаетчија ЏОА-СТАЈЛ Нанчев Борко Ѓорѓи Кавадарци Упис на основање 28.06.2017 14:44:03
35020170015620 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги НИТРАНС 2012 ДОО увоз-извоз Кавадарци - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 14:42:44
35020170015588 Друштво за производство трговија и услуги АГРО-ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 14:40:49
30220170000526 Друштво за производство трговија и услуги ЕСТЕТИКА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица,Тетово Претстечај (Претходна постапка) 28.06.2017 14:39:38
35020170014641 Друштво за производство,трговија и услуги ФИДЕС-ТИХА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:37:28
35020170015626 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги АДЕ-ФИКС ПУТЗ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 14:37:03
30420170000680 ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА Битола Упис на промена 28.06.2017 14:32:49
35020170015631 Друштво за угостителство, трговија и услуги ФЕМИЛИ СТОРИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 28.06.2017 14:32:06
35020170015545 Друштво за угостителство, трговија и услуги ФЕМИЛИ СТОРИ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 28.06.2017 14:32:06
35020170015563 Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:31:05
35020170015538 Друштво за производство,трговија,услуги,новинско издавачка дејност и маркетинг ФЕНИКС Христо Петрески ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 14:28:29
35020170014591 Друштво за трговија ЛАЛИДЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:25:48
35020170015441 Друштво за земјоделство, трговија, производство и услуги БИС ФРУТ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Бистрица,Битола Упис на промена 28.06.2017 14:21:45
30120170017828 Република Македонија Национална установа - Археолошки музеј на Македонија Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:17:00
35020170015535 Салон за мебел СТИЛБЕЛ Крстоски Саво Мишо ТП Тетово Упис на промена 28.06.2017 14:16:59
35020170015590 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги МИЛЕННИАЛ ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт с.Лешок-Теарце Упис на основање 28.06.2017 14:15:03
35020170015571 Трговец поединец за процена, проектирање и вештачење МС СТОП ИНЖЕНЕРИНГ Миле Ацо Стојменов ТП Струмица Упис на основање 28.06.2017 14:15:02
35020170015539 Биро за сметководство АКАУНТ-ТИНИ Бејтула Расим Бајрами ТП Кичево Zyra per kontabilitet AKAUNT-TINI Bejtulla Rasim Bajrami TV Kercove Упис на основање 28.06.2017 14:15:02
35020170015501 Друштво за трговија и услуги КОЗАК КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на основање 28.06.2017 14:15:02
35020170015498 Друштво за производство,трговија и услуги НЕЈТИВ МЕДИА ДОО Скопје Упис на основање 28.06.2017 14:15:01
35020170015251 Друштво за производство,транспорт,услуги и трговија увоз-извоз ЊУ ЛАЈН ЛОГИСТИК ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 28.06.2017 14:15:01
30120170017818 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТРГОВИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:10:44
35020170014752 Друштво за производство и услуги ЈУХОР ЕЛЕНА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 14:06:30
35020170015627 Друштво за трговија и услуги РОК ЕНД КАТ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 28.06.2017 14:05:52
35020170015486 Друштво за трговија и услуги РОК ЕНД КАТ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 28.06.2017 14:05:52
35020170015559 Друштво за угостителство, производство, промет и услуги 1-ви АПРИЛ ДООЕЛ увоз - извоз Прилеп Упис на промена 28.06.2017 14:03:51
35020170015625 Друштво за консалтинг услуги ЛОТОС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 28.06.2017 13:57:16
35020170015466 Друштво за консалтинг услуги ЛОТОС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 28.06.2017 13:57:15
35020170015484 Бутик ЛИНА-ФАШИОН ТП Џанфезар Муарем Зејнели Тетово Упис на основање 28.06.2017 13:45:00
35020170015608 Друштво за консалтинг и услуги ЕМОДИА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 28.06.2017 13:39:22
35020170015614 Друштво за производство, трговија и услуги ФИЛИП-ЈАН ДООЕЛ Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 13:34:52
35020170015593 Друштво за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги ПАНДАС КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 13:30:28
30420170000682 Друштво за услуги и консалтинг за информатичка технологија и софтвер ЕКСПРЕСАППС ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 28.06.2017 13:25:28
35020170015613 Друштво за производство, трговија и услуги ММ КОМПАНИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 13:25:06
30420170000681 Друштво за производство,трговија и услуги КИКИ И СИМОН ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Претстечај (Претходна постапка) 28.06.2017 13:23:47
30420170000683 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛИ - ТОМАК ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар Документ за корекција 28.06.2017 13:22:21
35020170015607 Друштво за производство, трговија и услуги ЈЗ СЕКУЛОВИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 13:19:52
35020170015480 Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп Упис на промена 28.06.2017 13:16:26
35020170015384 Друштво за производство, трговија и услуги РЕМС - 2017 увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 28.06.2017 13:15:00
35020170014609 Друштво за трговија и услуги РИМАЦО ЕУРО ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 13:15:00
35020170015547 Друштво за производство,трговија и услуги ТОРНАДО ПС МИЈА З ДООЕЛ Штип Упис на основање 28.06.2017 13:00:00
35020170015495 Друштво за производство, трговија и услуги КИТКА ГРИН ДООЕЛ увоз- извоз Скопје Упис на промена 28.06.2017 12:54:15
35020170014822 Друштво за туризам, угостителство, рекреација и спорт ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 12:48:09
35020170015605 Друштво за производство, трговија и услуги СТИВИ НИКО ДИЗАЈН ДООЕЛ с.Блатец Виница Упис на бришење 28.06.2017 12:47:56
35020170015595 Друштво за производство, трговија и услуги СТИВИ НИКО ДИЗАЈН ДООЕЛ с.Блатец Виница Ликвидација 28.06.2017 12:47:55
35020170015529 Друштво за производство, услуги, трговија и превоз АЛВИК ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 12:45:18
35020170015531 Друштво за консултантски услуги ДЕЈЛИ МЕДИА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 12:45:00
35020170015433 Друштво за градежништво, трговија и услуги МЕЛИ ГРАДБА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 12:45:00
35020170015570 Друштво за производство,услуги и трговија ГАРФИЛД КИДС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 12:42:50
35020170015385 Друштво за производство, трговија и услуги БОРЈАН-БДД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 28.06.2017 12:37:49
35020170015546 Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДОО Тетово Упис на промена 28.06.2017 12:35:19
35020170014321 Друштво за трговија и инженеринг НЕОТЕК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 12:34:07
35020170015070 Друштво за производство трговија и услуги КАМ БИСЕР ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 12:28:22
35020170015589 Друштво за трговија на големо и мало ПРИМО ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 12:26:50
30320170000620 Трговско друштво за градежништво трговија и услуги АЉЕН 2013 ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Претстечај (Претходна постапка) 28.06.2017 12:25:05
35020170015597 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги АРТ ОИЛ ФЕСТ КОМПАНИ,ART OIL FEST KOMPANY ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на бришење 28.06.2017 12:18:38
35020170014162 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги АРТ ОИЛ ФЕСТ КОМПАНИ,ART OIL FEST KOMPANY ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Ликвидација 28.06.2017 12:18:37
30120170017781 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Упис на промена 28.06.2017 12:18:12
30320170000619 Друштво за производство и трговија Матоски Кирчо МЕНМАК ДООЕЛ Струга Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 12:16:34
35020170015579 Друштво за трговија,сообраќај и услуги БАЛЕ ТУРС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 28.06.2017 12:15:45
35020170015567 Друштво за производство трговија и услуги ХРИС-ПАК ДС ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Упис на основање 28.06.2017 12:15:00
31020170000387 Здружение за умствен развој БРАИН ГИНИС Куманово Упис на промена 28.06.2017 12:04:02
35020170015544 Друштво за услуги АПЕКС ПРЕМИУМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 11:51:15
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.