Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180017199 Друштво за производство трговија и услуги ДУДА ГРОУП ДООЕЛ Тетово Упис на основање 20.07.2018 16:30:00
35020180017026 Друштво за трговија и услуги ЕС ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.07.2018 16:15:00
30420180000826 Занаетчија Стефан Зоран Јончевски АВТОПЕРАЛНА МОНСТЕР ПЛУС,Демир Хисар Упис на основање 20.07.2018 16:12:04
30620180000459 Занаетчија бравар АКИ-МЕТАЛ Видојковиќ Арсеније Ангелко Росоман Упис на основање 20.07.2018 15:58:02
31520180000157 Ракометен клуб ПАРТИЗАН-2016 СПОРТ Гевгелија Упис на промена 20.07.2018 15:53:54
35020180017312 Трговско друштво за производство трговија и услуги ЏЕНЕСИС 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид. Документ за регистрирање на работно време 20.07.2018 15:50:00
35020180017247 Друштво за трговија и услуги ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје Упис на основање 20.07.2018 15:45:01
35020180017271 Друштвото за производство,промет и услуги ВИНДОВ ЕКСПЕРТ ДООЕЛ експорт импорт Куманово Упис на промена 20.07.2018 15:42:27
30220180000503 Занаетчија ЗАНА АМЕТИ фризерски салон Илзана Сами Пајазити Тетово Упис на основање 20.07.2018 15:42:04
35020180017299 Друштво за трговија и услуги Александар Балкоски БАЛКОПРОМ ДООЕЛ Струга Документ за регистрирање на работно време 20.07.2018 15:32:25
35020180017061 Друштво за сообраќај и технички услуги ЕЛ-ХИЛАЛ-ХАНА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.07.2018 15:32:01
35020180017051 Друштво за производство,трговија и транспорт МЛЕКАРА ХЕЛТИ ФУД БЕРОВО ДООЕЛ с.Робово Пехчево Упис на промена 20.07.2018 15:29:07
35020180017311 Друштво за производство,трговија и услуги САРИСА ДООЕЛ Гевгелија Упис на бришење 20.07.2018 15:27:08
35020180014121 Друштво за производство,трговија и услуги САРИСА ДООЕЛ Гевгелија Ликвидација 20.07.2018 15:27:07
35020180017310 Друштво за производство, трговија и услуги ЛИВЕ-СВ.ПЕТКА ДООЕЛ Охрид Упис на бришење 20.07.2018 15:25:14
35020180017301 Друштво за производство, трговија и услуги ЛИВЕ-СВ.ПЕТКА ДООЕЛ Охрид Ликвидација 20.07.2018 15:25:14
35020180017094 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ТТ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛИ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 20.07.2018 15:22:20
35020180017285 Друштво за производство, трговија и услуги МАРТИН ТАКСИ КОМ ДООЕЛ Велес Упис на промена 20.07.2018 15:15:17
35020180017272 Друштво за производство, трговија и услуги ФЛАМИНГ ХОТ ДООЕЛ Кочани Упис на основање 20.07.2018 15:15:00
30420180000837 Друштво за транспорт, трговија и услуги ПЕТРОВСКИ ОБЕН увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 20.07.2018 15:11:59
30420180000835 Друштво за транспорт, трговија и услуги ПЕТРОВСКИ ОБЕН увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 15:11:58
30420180000836 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало НУР НН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на бришење 20.07.2018 15:10:56
30420180000834 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало НУР НН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 15:10:55
35020180016799 Друштво за услуги и трговија ПРО БИЗНИС МС ДОО Скопје Упис на промена 20.07.2018 15:00:15
35020180017241 Друштво за производство, трговија и услуги ИЛИНКИН увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 20.07.2018 15:00:00
35020180017303 Друштво за деловни активности,производство,трговија и услуги САНИ-КОМ ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 20.07.2018 14:49:17
35020180016896 Друштво за деловни активности,производство,трговија и услуги САНИ-КОМ ДООЕЛ Кочани Ликвидација 20.07.2018 14:49:16
35020180017302 Друштво за промет и услуги ДАЈО-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Пепелиште-Неготино Упис на бришење 20.07.2018 14:47:01
35020180017255 Друштво за промет и услуги ДАЈО-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Пепелиште-Неготино Ликвидација 20.07.2018 14:47:01
30320180000698 Здружение за култура и уметност К'ТУ ФЕСТ Струга Упис на промена 20.07.2018 14:45:49
35020180017289 Друштво за трговија, производство и услуги АГРОАС КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на промена 20.07.2018 14:33:59
30420180000829 Друштво за услуги, транспорт, производство и трговија СЕРВИС ЗА КАМИОНИ ЧОПЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 20.07.2018 14:32:39
30120180014586 Друштво за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 20.07.2018 14:28:58
35020180017294 Друштво за трговија и услуги ДА ЛУ НА ДОО увоз извоз Охрид - во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 14:22:52
35020180017293 Друштво за производство,трговија и услуги ПРОТРЕЈД 2018 ДООЕЛ Берово Упис на промена 20.07.2018 14:22:15
30120180014581 ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО Скопје Упис на промена 20.07.2018 14:13:27
30420180000833 Друштво за производство,услуги и трговија КВИННА-НАТАЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 20.07.2018 14:11:55
30420180000831 Друштво за производство,услуги и трговија КВИННА-НАТАЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 14:11:54
30220180000482 Летечки клуб ЉУБОТЕН Тетово Упис на промена 20.07.2018 14:10:36
30220180000470 Асоцијација за Економски Развој и Соработка АDЕC Тетово,Asocijacioni pёr zhvillim dhe bashkёpunim ekonomik ADEC Tetovё Упис на промена 20.07.2018 14:09:01
30220180000506 Здружение женски фудбалски клуб ШАРПЛАНИНКА 2013 с.Ратае,Јегуновце Упис на промена 20.07.2018 14:07:38
35020180017280 Трговец поединец за угостителство, трговија и други услужни дејности Нермин Аќиф Шкријељ ЕДИНА ЕЛДИН ЕНИДА Прилеп ТП Документ за регистрирање на работно време 20.07.2018 14:05:42
35020180017259 Друштво за производство меѓународен транспорт услуги угостителство и трговија експорт-импорт БТ-ТРАНС ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 20.07.2018 14:03:46
35020180017292 Трговија на мало со непрехранбени производи ТП КАСТОР Сокол Јетон Џемалче Дебар Упис на бришење 20.07.2018 13:52:23
30420180000827 Друштво за транспорт, трговија и услуги ПЕТРОВСКИ ОБЕН увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 20.07.2018 13:49:46
30420180000832 Друштво за производство, трговија и услуги НИКОЛА-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на бришење 20.07.2018 13:48:01
30420180000830 Друштво за производство, трговија и услуги НИКОЛА-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 13:48:00
35020180016798 Винарија ТРИСТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 20.07.2018 13:44:06
35020180017267 Друштво за транспорт трговија производство и услуги СТАНГЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 20.07.2018 13:42:32
35020180016745 Друштво за производство трговија и услуги КЕРТА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Упис на промена 20.07.2018 13:42:31
35020180017276 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛАД-ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија - во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 13:39:22
30420180000828 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало НУР НН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Претстечај (Претходна постапка) 20.07.2018 13:38:00
35020180017163 Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги ЕЛДОНИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово Shoqeri per prodhim, hoteleri, tregti dhe sherbime ELDONI HOLDING SHPKNJP eksport-import, Tetove Упис на основање 20.07.2018 13:30:01
35020180017059 Друштво за производство,трговија и услуги УЛТРАС ДС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 20.07.2018 13:24:42
30420180000824 Друштво за производство,услуги и трговија КВИННА-НАТАЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 20.07.2018 13:21:48
35020180017113 Друштво за производство,трговија и услуги ЕВРОМАРК ФУДС ДООЕЛ с.Градошорци Василево Упис на промена 20.07.2018 13:21:21
30420180000822 Занаетчија Звонко Димче Штрковски Автомеханичарска работилница З.Д ШТРКОВСКИ Битола Упис на бришење 20.07.2018 13:20:35
35020180017266 Друштво за трговија , услуги и угостителство ПЕРДИКА ПРВИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 20.07.2018 13:18:21
30420180000823 Друштво за производство, трговија и услуги НИКОЛА-ТРАНС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 20.07.2018 13:17:34
35020180017286 Друштво за производство, трговија и услуги РОЈАЛ БАР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.07.2018 13:16:20
31020180000395 Занаетчија БРЕЗА Љупчо Димче Стојановски с.Жидилово Крива Паланка Упис на бришење 20.07.2018 13:16:03
30220180000505 Трговија со текстил и обувки БЕСА ТЕКС ТП Шадије Суљејман Ќаили Тетово Упис на бришење 20.07.2018 13:15:54
30220180000504 Трговија со текстил и обувки БЕСА ТЕКС ТП Шадије Суљејман Ќаили Тетово Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 13:15:53
30520180000421 Занаетчија Автомеханичар СИНЕТО Смилески Игорче Прилеп Упис на промена 20.07.2018 13:14:40
31020180000390 Сојуз на здруженија на возачи и инструктори АУТО ФЕР Куманово-во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 13:13:03
30220180000499 Општинско средно стручно училиште Ѓоце Стојчески Тетово Упис на промена 20.07.2018 13:12:35
35020180016907 Друштво за вработување на инвалидни лица, друштво за производство трговија и услуги ЦРЕШОВО ТОПЧЕ-ЦРЕШО ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип Упис на промена 20.07.2018 13:12:13
35020180017236 Друштво за производство трговија и услуги ЕКЛИПТИКА извоз-увоз ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 13:09:36
35020180016909 Друштво за угостителство, трговија и услуги ЉОКИ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 20.07.2018 13:08:26
35020180017248 Друштво за проценки и вештачења ВИЗИЈА-Т ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.07.2018 13:04:34
35020180017198 Друштво за производство трговија и услуги РЕГАЛО ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Куманово - во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 13:00:33
35020180017155 Трговско друштво за производство БП ПРОДУЦТС ДОО увоз - извоз с. Стојаково Богданци Упис на основање 20.07.2018 13:00:00
31020180000393 Друштво за производство трговија транспорт и услуги КОСМА КОМПАНИ Аљит ДООЕЛ експорт импорт Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 12:58:20
31020180000394 Јавно претпријатие за паркинг простори и јавно осветлување Куманово-паркинг Куманово, Nderrmarja publike per ndricimi public dhe parking hapsinor Kumanova-parking Kumanove Упис на промена 20.07.2018 12:57:44
35020180017256 Друштво за трговија и услуги ТИМ М8 СПИРИТС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:55:11
35020180017274 Друштво за рана интервенција, рана стимулација и реедукација на психомоторика кај деца УЧИЛНИЦА ДАСКАЛОВСКИ ДООЕЛ, Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:50:16
35020180016758 Друштво за производсво трговија и услуги МАРКЕТ ИДА АЛ ДООЕЛ с. Стримница Желино, Shoqeri per prodhim tregti dhe sherbime MARKET IDA AL SHPKNJP fsh. Strimnice Zheline Упис на основање 20.07.2018 12:45:00
30120180014583 Друштво за трговија и услуги СТЕФАНЕЛ-КО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 12:41:48
35020180016134 Друштво за консултантски услуги и трговија НОВА ЕНТЕРПРИСЕС ДОО Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:39:20
30620180000458 Друштво за производство трговија и услуги ВИБО ФРОЗ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 12:35:22
35020180017270 Друштво за производство,трговија и услуги ПАНТИЧ-ХИМ ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип - во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 12:33:38
35020180017108 Друштво за производство,трговија и услуги УНИ ДИЗАЈН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово,Shoqeri per prodhim, tregeti dhe sherbime UNI DIZAJN GROUP SHPKNJP eksport-import Tetove Упис на промена 20.07.2018 12:30:37
35020180017152 Друштво за производство, трговија и услуги МАЦАФ-ЕСПРЕССО ДОО експорт-импорт Тетово Shoqeri prodhuese, tregtare dhe sherbyese MACAF-ESPRESSO SHPK eksport-import Tetove - во ликвидација Ликвидација 20.07.2018 12:23:56
35020180016943 Друштво за услуги и трговија БЈУТИ СТУДИО МАРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 20.07.2018 12:22:56
30420180000825 Друштво за трговија на големо и мало ЗЕЛЕНА КУЈНА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 20.07.2018 12:21:01
30420180000821 Друштво за трговија на големо и мало ЗЕЛЕНА КУЈНА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 20.07.2018 12:21:00
30120180014576 Здружение на граѓани за спортски активности ЕМПИРЕ СТАТЕ БИЛДИНГ Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:20:36
35020180016990 Друштво за производство,трговија и услуги БЕСА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 20.07.2018 12:20:27
35020180017049 Друштво за угостителство,трговија и услуги РЕЗИДЕНС ШАРА ДОО увоз-извоз Тетово Упис на промена 20.07.2018 12:15:25
30220180000500 Занаетчија КОДИ фотокопир Хава Даим Мухареми Тетово Упис на основање 20.07.2018 12:12:00
30120180014476 Здружение за одржлив развој БИОМ Скопје Упис на основање 20.07.2018 12:12:00
30120180014585 Друштво за услуги ВФВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 20.07.2018 12:08:20
35020180017200 Друштво за рециклажа, производство, трговија и услуги УНИТРЕЈД 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:06:28
35020180016814 Акционерско друштво за трговија на мало и големо со погребна опрема и услуги БУТЕЛ-ПОГРЕБЕН СЕРВИС Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:03:58
30720180000206 Здружение за просвета,култура и уметност на јуруци и турци АГЛАР ДАГЛАР с.Прналија Карбинци Упис на промена 20.07.2018 12:02:10
35020180017203 Такси превоз БАТЕ БАЖЕ Блаже Јован Доклевски ТП Скопје Упис на промена 20.07.2018 12:00:03
30820180000315 Јавна установа МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА п.о.Радовиш Упис на промена 20.07.2018 11:59:29
30220180000502 Приватна здравствена установа - Ординација но општа стоматологија ДЕНТАЛ ЦАРЕ СТУДИО Тетово Документ за регистрирање на работно време 20.07.2018 11:57:59
30220180000501 Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје Документ за корекција 20.07.2018 11:57:20
35020180016979 Друштво за производство трговија и услуги МИШЕ СИСТЕМИ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 20.07.2018 11:54:00
1 2 3 4 5

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.