Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120170021703 Туристичка агенција ЏЕТСТРИМ ТРАВЕЛ ДОО Скопје - во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.10.2017 20:40:04
35020170023828 Друштво за производство трговија и услуги УНИКАТ БАГС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 17.10.2017 16:45:01
35020170023808 Друштво за производство на салфетки и тоалетна хартија ДИС ПАПИР ДООЕЛ увоз-извоз с.Лешок, Теарце Упис на основање 17.10.2017 16:45:01
35020170023773 Друштво за превоз, трговија и услуги В-РОУТЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 17.10.2017 16:45:01
35020170023660 Друштво за производство, трговија и услуги МАГДЕ-ДИЗНИ ДООЕЛ Велес Упис на основање 17.10.2017 16:45:00
35020170023822 Друштво за производство, трговија и услуги МИТАЛЕС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 17.10.2017 16:15:00
35020170023818 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕТРОВ ЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Кочани Упис на основање 17.10.2017 16:15:00
35020170023816 Такси превоз ВИГОС СТАР ТП Војислав Душан Павловиќ Скопје Упис на основање 17.10.2017 16:15:00
35020170023763 Друштво за транспорт,трговија,производство и услуги МГМ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Здуње,Гостивар Упис на основање 17.10.2017 16:00:00
30120170021694 Заедница на сопственици на станбена зграда на Булевар Јане Сандански број 72 општина Аеродром Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:57:11
35020170023093 Друштво за транспорт,трговија и услуги АЛБОРО ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:54:15
35020170023803 Друштво за трговија и услуги ТД РОБИ МАРКЕТИ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 17.10.2017 15:52:16
35020170023797 Друштво за трговија на големо и мало ЈУГОКОКТА ДОО Штип Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 15:49:58
35020170023293 Друштво за трговија и услуги ИХЕУРАСС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:46:53
30120170017355 Академско еколошко истражувачко друштво ОПСТАНОК ВО ПРИРОДА Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:45:35
35020170023809 Друштво за трговија и услуги БЕСТ ВАЛУЕ БИЗНИС експорт - импорт Скопје Упис на основање 17.10.2017 15:45:02
35020170023783 ЦВЕЌАРА ФЛОРАЛ АРТ ТП Марија Сашо Богданоска с. Брвеница, Брвеница Упис на основање 17.10.2017 15:45:01
35020170023782 Друштво за производство,трговија и услуги ТЕАПЛАМ-БиА ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на основање 17.10.2017 15:45:01
35020170023712 Друштво за трговија и услуги СТУДИО ДИМЕ-Д ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 17.10.2017 15:45:01
30120170021490 Производно услужно трговско друштво ВИЛАН-АСС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 15:43:55
30120170021672 Друштво за промет и услуги АГРОКОМЕРЦ Б ЕНД П ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2017 15:42:56
30120170021680 Друштво за земјоделство, сточарство, производство, трговија и услуги ЕКО КАНДА ДОО Свети Николе Упис на промена 17.10.2017 15:42:32
30120170021592 Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:42:14
30120170021660 Друштво за трговија и услуги НДГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2017 15:41:52
30120170021662 Друштво за производство,трговија и услуги КРУДОТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2017 15:41:37
35020170023196 Друштво за производство,трговија и услуги КОРТЕК МБ ДОО Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:41:15
35020170023824 Друштво за трговија и услуги ЦРЦ – РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:38:01
30120170021693 Друштво за посредување,маркетинг,промет и услуги ЕЛИТ СТАРС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на бришење 17.10.2017 15:37:42
35020170023070 Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС АД Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:29:42
35020170023784 Друштво за услуги НОРША ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:26:20
35020170022986 Друштво за производство, трговија и услуги НОВАКО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:25:23
35020170023812 Друштво за производство и промет на земјоделски производи КАБА ХЕРБАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:20:32
30620170000679 Друштво за производство трговија и услуги СЕНДВИЧАРА КИНГ 4 ДООЕЛ Велес Упис на бришење 17.10.2017 15:20:15
35020170023646 Друштво за производство,трговија и услуги СЕЕС-ПЛУС ДООЕЛ увоз -извоз Битола Упис на промена 17.10.2017 15:20:08
35020170023799 Друштво за трговија на големо и мало, производство, услуги, увоз-извоз БОНИ ОПТИК, Битола ДООЕЛ Упис на промена 17.10.2017 15:19:21
35020170022026 Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:17:25
35020170023795 Трговско друштво за производство и трговија Вецко Котевски и др. АНГРО-МАРКЕТИНГ увоз-извоз ДОО Демир Хисар Упис на промена 17.10.2017 15:15:22
35020170023823 Друштво за производство,промет и услуги КИРЧО ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 15:15:04
30520170000759 Друштво за производство, трговија и услуги ГОЧЕСКИ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 17.10.2017 15:15:03
30520170000758 Друштво за производство, трговија и услуги ГОЧЕСКИ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 15:15:02
35020170023793 Друштво за производство, трговија и услуги ПИТАГОРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 17.10.2017 15:15:01
35020170023780 Друштво за производство трговија и услуги БРЕЗО-2017 ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.10.2017 15:15:00
30620170000650 Тениски клуб НЕГОТИНО Неготино Упис на промена 17.10.2017 15:13:55
30120170021477 Заедница на сопственици на станбена зграда на бул.Партизански Одреди бр.86 општина Карпош Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:11:17
35020170022397 Друштво за промет и услуги АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 15:07:28
35020170023814 Друштво за услуги и трговија АЛЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 17.10.2017 15:06:19
35020170023694 Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ДОЈО-СК ДООЕЛ увоз-извоз с.Крњево, Кавадарци - во ликвидација Ликвидација 17.10.2017 15:03:32
35020170023804 Друштво за производство, трговија и услуги ЧИН 4 СЦЕНА 5 увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 17.10.2017 15:01:40
35020170023821 Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 15:01:04
30720170000438 Друштво за производство и трговија АРВИН ДОО Валандово-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 14:56:31
30920170000409 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ЕВРОПА-КОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-увоз Кочани Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2017 14:54:23
35020170023526 Друштво за производство промет и услуги ВИНО ПРОДУКТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 17.10.2017 14:54:01
35020170023817 Друштво за производство, трговија и услуги ИМТ МАРКЕТ ВАЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.10.2017 14:50:09
30320170000892 Друштво за производство, трговија и услуги КТЦ-ТЕЦ ДООЕЛ Охрид-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 14:47:16
30420170001122 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија МАК ДЕНТАЛ Битола Упис на промена 17.10.2017 14:46:59
35020170023760 Друштво за производство, промет и услуги ПИРГАНОСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 17.10.2017 14:45:00
30420170001121 Индивидуален земјоделец ДАМЧЕВСКИ Татјана Дејкоска-Дамчевска с.Средно Егри Битола Претстечај (Претходна постапка) 17.10.2017 14:44:24
30120170021625 Здружение за промовирање и унапредување на интеркултурната комуникација МОСТ ИСТОК ЗАПАД Скопје Упис на основање 17.10.2017 14:42:01
35020170023771 Друштво за инженеринг, трговија и услуги БЛСМ АВТОМАТИЗАЦИЈА ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.10.2017 14:38:31
35020170023791 Друштво за производство и трговија ГИМИ ПЕЛЕТИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 17.10.2017 14:36:48
30320170000891 Трговско друштво за трговија и услуги Назми Цане МАРМИС Струга ДООЕЛ во ликвидација-во ликвидација Ликвидација 17.10.2017 14:36:25
35020170023767 Друштво за трговија, транспорт и услуги ФЛАМИНГО ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт – импорт Тетово Упис на промена 17.10.2017 14:35:32
35020170023754 Друштво за миграциски услуги М&Л МИГРЕЈШН СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.10.2017 14:30:51
35020170023700 Друштво за производство,промет и услуги ВАЈДЕ ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 17.10.2017 14:30:00
35020170023792 Друштво за трговија на големо и мало ТОП МЕДИКАЛ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 14:25:19
35020170023827 Друштво за трговија и услуги МИКОНТИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 17.10.2017 14:23:34
35020170023729 Друштво за трговија и услуги МИКОНТИ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 17.10.2017 14:23:34
31520170000146 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул,Коле Неделковски бр.28 Гевгелија Упис на промена 17.10.2017 14:23:33
30120170021683 Друштво за трговија, производство и услуги ХЕДИС ДОО Скопје Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 14:20:35
30120170021685 Кошаркарски клуб МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ Скопје Упис на промена 17.10.2017 14:19:13
35020170023659 Друштво за трговија и услуги С ФАСХИОН ХОУСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 14:05:22
35020170023475 Друштво за управување со приватни фондови ПРИМА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 17.10.2017 14:00:01
35020170023708 Сметководство и консалтинг ЕУРО КОНСАЛТИНГ АРДИТА ТП Ардита Лулзим Несими Гостивар Упис на промена 17.10.2017 13:54:42
35020170023569 Друштво за угостителство, земјоделство, трговија и услуги ГМЦ РАГУЗА 919 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.10.2017 13:52:18
35020170023579 Друштво за трговија,производство и услуги АМ-БЕ-РА-С КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.10.2017 13:47:53
35020170023777 Друштво за производство на чевли, трговија и услуги ЕЛИСА ШУС ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 13:46:16
35020170023686 Друштво за трговија и услуги ДАНИМАР ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.10.2017 13:45:39
35020170023769 Друштво за производство, трговија и услуги АТАНАСОВСКИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Крилатица Кратово Упис на промена 17.10.2017 13:45:22
35020170023748 Друштво за трговија, промет и услуги КИЦЕ КИРЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 17.10.2017 13:45:01
35020170023717 Друштво за производство,трговија и услуги ПАРЕВСКИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 17.10.2017 13:45:01
35020170023247 Друштво за производство, трговија и услуги КАФФЕ ДИ АРТИСАН ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.10.2017 13:45:01
35020170023778 Друштво за производство,трговија,градежништво,транспорт,угостителство и услуги ФУРКАН Вадрип ДООЕЛ експорт-импорт с.Долна Бањица Гостивар Упис на промена 17.10.2017 13:44:11
35020170023779 Месарница КИ-КО Александар Ќиро Коцев ТП Велес Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 13:43:31
35020170023761 Друштво за производство, трговија и услуги ВИПЕСС ДООЕЛ Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 13:42:12
35020170023789 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕОВИК ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 17.10.2017 13:32:05
35020170022804 Друштво за трговија,транспорт,посредување и услуги ЕУРО МИС ТРЕЈД ДОО експорт-импорт с.Жировница,Ростуша Упис на промена 17.10.2017 13:27:28
35020170023651 Трговско друштво за транспорт производство трговија и услуги ДИНИ-Т 2016 ДООЕЛ увоз-извоз с.Ново село Струга Упис на промена 17.10.2017 13:20:18
35020170023693 Друштво за производство, трговија и услуги ИГНАТ ТРАДЕ РС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.10.2017 13:15:01
35020170023648 Друштво за угостителство, производство , трговија и услуги ГРКОВИ-БИСТРО ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 17.10.2017 13:15:00
35020170023711 Друштво за услуги ПРИМА МАРК-С ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 13:07:49
35020170023719 Друштво за продукција и маркетинг УЛТРА МЈУЗИК ВИДЕО ЕНТЕРТАИНМЕНТ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.10.2017 13:03:05
31020170000520 Занаетчија ЕЛЕКТРОПРОЈЕКТ-ИБ Имер Бислими Куманово Упис на основање 17.10.2017 12:58:00
35020170023726 Друштво за книговодство,трговија и услуги ЕКОНОМСКО БИРО НИНА ДООЕЛ Штип - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.10.2017 12:55:22
30120170021530 Здружение на граѓани Центар за Управување со Знаење Скопје Упис на промена 17.10.2017 12:54:54
30120170021548 Здружение на граѓани ПЛИВАЧКИ КЛУБ СКОПЈЕ Скопје Упис на промена 17.10.2017 12:53:15
35020170023602 Друштво за трговија и услуги МАЕСТРО Аднан ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.10.2017 12:52:16
30420170001120 Друштво за производство,услуги и трговија ВАТЕЛ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 17.10.2017 12:52:07
30420170001117 Друштво за производство,услуги и трговија ВАТЕЛ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 12:52:07
30120170021678 Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕКСАНДРА МИНЕРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 17.10.2017 12:49:30
30120170021631 КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 17.10.2017 12:49:06
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.