Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190018544 Друштво за угостителство,трговија и услуги ЌЕНДРА 1995 ДООЕЛ с.Милетино,Брвеница Упис на основање 19.08.2019 16:45:01
35020190018534 Друштво за трговија и услуги ФОР ЈУ ПАРФЈУМ ДООЕЛ Илинден Упис на основање 19.08.2019 16:45:01
35020190018531 ТП за трговија на мало АТЕК-АС Ајдин Даут Сејфули Тетово Упис на основање 19.08.2019 16:45:01
35020190018527 Друштво за трговија и услуги ЕЛ ФАНТАСТИКО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 19.08.2019 16:45:01
35020190018427 Друштво за производство, трговија и услуги АИ БЕТ ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ Тетово Упис на основање 19.08.2019 16:45:01
30220190000355 Здружение Шаховски клуб ШКЕНДИЈА Тетово,Shoqata Klubi i shahut SHKENDIJA Tetovё Упис на основање 19.08.2019 16:44:03
35020190018077 Друштво за производство, трговија и услуги КИНДЕР ГАРДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 19.08.2019 16:00:00
31020190000286 ОПШТИНА КРАТОВО Кратово Упис на промена 19.08.2019 15:47:30
35020190018537 Друштво за трговија и услуги МАРИЛ 2019 Охрид ДООЕЛ Упис на основање 19.08.2019 15:45:01
35020190018602 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА СТИЛ ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 15:44:29
35020190018603 Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕЛИФ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 15:44:07
35020190018584 Друштво за производство трговија и услуги БЕЛЕЗА-ММХ ДООЕЛ Охрид Упис на промена 19.08.2019 15:43:49
35020190018592 Друштво за трговија и услуги КОЛОР-МЕТАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 15:33:29
35020190017534 МЕГА МУХЕНДИСЛИК МУШАВИРЛИК АНОНИМ ШИРКЕТИ Р.Турција - Подружница Скопје, Република Северна Македонија Упис на основање 19.08.2019 15:30:01
35020190018117 Друштво за услуги центар за едукација, советување и личен развој ИМАГО-СЕЛФ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 15:27:47
35020190018491 Друштво за производство трговија и услуги ПОВЕР ГРИН ЕНЕРГИ извоз-увоз ДОО Велес Упис на промена 19.08.2019 15:27:04
35020190018489 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА СТИЛ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 19.08.2019 15:19:40
35020190018551 Друштво за трговија и услуги ЕНСО ЕДУ ДОО Скопје Упис на промена 19.08.2019 15:15:50
35020190018523 Друштво за угостителство ГОСТИЛНИЦА ЛА ТАНА ДОOЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 15:12:57
35020190018586 Трговец поединец ЗЕМЈОДЕЛЕЦ ДЕСИ ХРИ ТП Сретко Станко Стоилов с.Звегор Делчево Упис на бришење 19.08.2019 15:12:47
35020190018565 Друштво за промет и услуги АТВ ЗЕУС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 14:56:31
31020190000292 Општинско Основно Училиште ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ-КАРПОШ Ц.О.Ранковце Упис на промена 19.08.2019 14:55:10
35020190018499 Друштво за трговија и услуги ЕВРО ГЕЈМС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 14:38:13
35020190018585 Друштво за производсво.трговија и услуги ЕУРОПЛАСT КИТАНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на промена 19.08.2019 14:36:58
35020190018306 Друштво за производство,трговија и услуги РЕЏИА ДОО експорт-импорт Куманово Упис на промена 19.08.2019 14:26:21
35020190018073 Друштво за трговија и услуги ТОБАКО ХОЛДИНГ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 19.08.2019 14:08:44
35020190018557 Друштво за производство трговија услуги и транспорт ВИНАРИС ДОО увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 19.08.2019 14:08:16
35020190018526 Друштво за трговија,транспорт,производство,угостителство и услуги ЗЕНИ АРТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Црвивци, Кичево Упис на промена 19.08.2019 14:08:13
35020190018561 Друштво за административни услуги ПРАВДИК ОФИС ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 19.08.2019 13:59:52
35020190018553 Друштво за трговија и услуги ИВАСА МИС ДООЕЛ нас.Јурумлери-Скопје - во ликвидација Ликвидација 19.08.2019 13:56:24
31020190000277 Занаетчија МАРИЗА Зоран Тасов Крива Паланка Упис на бришење 19.08.2019 13:41:13
35020190018567 Друштво за трговија производство и услуги ЦЕПЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 19.08.2019 13:37:33
31120190000409 Приватна задравствена установа-специјалистичка ординација по радиодијагностика ЦТ-МЕДИКАЛ Гостивар Упис на промена 19.08.2019 13:34:46
35020190018529 Трговско услужно друштво ХОТЕЛ БЕОГРАД СТРУГА увоз-извоз СТРУГА ДООЕЛ Упис на промена 19.08.2019 13:32:13
35020190018508 Друштво за информатичка технологија ИДОКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 13:21:55
31120190000408 Слаткарница АНТЕП Мухамеднафи Шукри Омер Гостивар Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 13:21:28
35020190018356 Друштво за производство, дизајн и продажба на постелнина ДАВОР 2018 увоз – извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 19.08.2019 13:21:10
35020190018470 Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје Упис на промена 19.08.2019 13:20:20
35020190018504 Друштво за логистички услуги МЕКС ПОШТА ДОО Скопје Упис на промена 19.08.2019 13:14:47
30120190015594 Општинско основно училиште БЛАЖЕ КОНЕСКИ-Општина Аеродром-Скопје Упис на промена 19.08.2019 13:10:55
30120190015592 Атеље ПРОККА Софи Лазар Каровска Скопје Упис на промена 19.08.2019 13:06:56
35020190018453 Бутик МУЛТИ БРЕНД - ШЕВИЊОН ТП Благица Бранко Тодоровска Скопје Упис на промена 19.08.2019 13:02:09
30120190015505 Здружение за индивидуален, организациски и општествен развој РАСТ И РАЗВОЈ Скопје Упис на промена 19.08.2019 12:57:09
35020190018490 Друштво за производство и услуги ЈУХОР ЕЛЕНА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 12:52:53
35020190018559 Друштво за производство,промет,трговија и услуги,,РЕПУБЛИКА 96250,,увоз-извоз ДОО Кичево Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 12:48:48
35020190018568 Трговец поединец за трговија и услуги Нагим Аџија Мавмудоски БЕХАР ТП с.Бороец Лабуништа Упис на бришење 19.08.2019 12:37:26
30320190000720 Здружение ТРИАТЛОН КЛУБ ТИТАНИ Струга Упис на промена 19.08.2019 12:29:42
30320190000721 Здружение Пливачки клуб СТРУГА Струга Упис на промена 19.08.2019 12:27:55
35020190018541 Друштво за производство и други услуги ОГНО-ЗАШТИТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 19.08.2019 12:26:28
35020190018555 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕАС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 12:25:50
35020190018550 Трговско друштво за производство,трговија и услуги СТД ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Ликвидација 19.08.2019 12:23:32
35020190018515 Трговско друштво за производство, услуги транспорт и трговија на Качаков Ангел КАЧАК ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 19.08.2019 12:22:48
35020190018564 Друштво за кабаре забава, трговија и услуги ЕНЕРЏИ НАЈТ КЛУБ ДООЕЛ Тетово Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 12:18:35
35020190018393 Друштво за производство и трговија МАККАН ХЕЛТ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 19.08.2019 12:09:11
30720190000238 Столарска работилница НИКИ ПЛУС Кирил Ристо Пиличев с.Костурино Струмица Упис на основање 19.08.2019 11:44:02
35020190018549 Друштво за спортски и туристички дејности ПК ПЛИВАЛИШТЕ ДООЕЛ Струга. Упис на промена 19.08.2019 11:26:07
35020190018498 Друштво за производство, трговија и компјутерско програмирање НУКЛЕИН ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 19.08.2019 11:24:12
35020190018554 Друштво за производство,транспорт трговија и услуги РАФИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Требош-Желино Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 11:07:58
35020190018502 Ресторан ЌАЗО КОМПАНИ ТП Ќазим Фидан Миртезани с.Добридол Врапчиште Restorant QAZO KOMPANI TI Qazim Fidan Mirtezani f. Dobridoll Vrapcisht Упис на бришење 19.08.2019 11:05:51
30220190000358 Одбојкарски клуб ЛИРИЈА с.Жеровјане Боговиње Упис на промена 19.08.2019 10:54:50
30220190000359 Приватна здравствена установа -Поликлиника на примарно ниво АР-МЕДИКА Тетово Документ за корекција 19.08.2019 10:28:56
35020190018477 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Спироски Оливер ВЕТ-МЕДИКА Охрид ДООЕЛ Упис на промена 19.08.2019 10:28:15
30120190015595 Друштво за маркетинг, продукција и услуги КОКОНАТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 19.08.2019 10:27:15
35020190018514 Друштво за производство и трговија РАДИКА Петре ДООЕЛ увоз-извоз с.Волково Ѓорче Петров Упис на промена 19.08.2019 10:01:25
35020190018548 Друштво за производство,трговија и услуги АЛЕКСАНДАР КОЗМЕТИК ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 09:57:01
35020190018533 Друштво за транспорт,трговија и услуги МУКО-СЕКО ДООЕЛ с.Скудриње,Маврово и Ростушa - во ликвидација Ликвидација 19.08.2019 09:53:42
35020190018547 Друштво за производство, трговија и угостителски услуги РЕСТАУРАНТ ДАНТЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbimet hotelierike RESTAURANT DANTE SHPKNJP eksport-import Tetove Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 09:48:22
35020190018458 Друштво за услуги БРАВАР ЃОРЕ ДООЕЛ Мралино Илинден Упис на основање 19.08.2019 09:45:02
30720190000235 Плочкар МАКСЕЛ Љупчо Драган Јованов Ново Село Упис на основање 19.08.2019 09:44:01
30120190015553 Друштво за трговија и услуги РАТСЕЛ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 19.08.2019 09:43:15
35020190018512 Друштво за производство, трговија и услуги БЕРОВЕЦ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на основање 19.08.2019 09:25:02
35020190018501 Друштво за производство, трговија и услуги МООД АМБАР ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на основање 19.08.2019 09:25:01
30520190000450 Здружение Фудбалски клуб ФК АКАДЕМИЈА ЕВРО ГОЛ Прилеп Упис на промена 19.08.2019 09:23:48
35020190018388 Друштво за производство,трговија и услуги ОПТИКА ММ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 09:22:21
35020190018378 Друштво за компјутерско програмирање ЦОРВУС ИНФО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 09:19:35
35020190018528 АКВА ТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Друштво за производство и услуги на големо и мало Гостивар Упис на промена 19.08.2019 09:14:19
35020190018530 Друштво за производство, услуги и трговија ОРГАНСКО И НЕОРГАНСКО ДООЕЛ Радовиш Документ за регистрирање на работно време 19.08.2019 09:06:06
35020190018488 Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ГРДОВЈАНКА ДОО Штип Упис на промена 19.08.2019 09:05:13
35020190018340 Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 09:00:51
35020190018415 Друштво за услуги АХИОМ КАПИТАЛ ДОО Скопје Упис на основање 19.08.2019 09:00:01
35020190018370 Друштво за трговија и услуги ХЕПИХАУС ДООЕЛ с.Негорци Гевгелија - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 19.08.2019 08:59:27
30120190015589 Силк Роуд Банка АД Скопје Silk Road Bank AD Skopje Документ за корекција 19.08.2019 08:56:47
35020190018238 Друштво за производство, трговија и услуги ФИКС СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 08:54:11
35020190018142 Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Скопје Упис на промена 19.08.2019 08:50:25
35020190018038 Друштво за производство, услуги и трговија од областа на електротехниката ЛИРА ДОО Скопје Упис на промена 19.08.2019 08:48:06
30520190000434 Фудбалски клуб ФК БУЧИН с.Бучин, Крушево Упис на основање 19.08.2019 08:44:05
31020190000291 Занаетчија за фризерски услуги СТУДИО ТЕ ГИЉИ 2014 Шенгиље Милазим Љимани Куманово Упис на основање 19.08.2019 08:44:03
30120190015586 Авто електрика РИКИ-ХРИСТО Христо Никола Арсовски Скопје Упис на основање 19.08.2019 08:44:02
35020190017918 Друштво за деловни и консалтинг активности, застапување и трговија на големо ТАУРУС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на промена 19.08.2019 08:37:03
35020190018517 Друштво за трговија и услуги ГЕНТЛУКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 19.08.2019 08:37:02
35020190018371 Друштво за производство, трговија и услуги ПЦ КОНТРОЛ ХАРДВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 19.08.2019 08:18:40
30720190000237 Молеро-фасадер ВАНЕ Ване Благој Јанковски с.Босилово Упис на основање 16.08.2019 16:14:04
30720190000236 Салон за здравје ФИЗИО АНЖЕ Анита Кољо Николова Струмица Упис на основање 16.08.2019 16:14:04
30720190000234 Автосервис ВЛАХРИ Трајчо Владо Петков с.Василево Василево Упис на основање 16.08.2019 16:14:03
30120190015536 Асоцијација на професионалци во јавните набавки во Република Македонија АПЈН Скопје Упис на промена 16.08.2019 16:08:06
30120190015566 Здружение на граѓани КОШАРКАРСКИ КЛУБ ТФТ Скопје Упис на промена 16.08.2019 16:07:13
30120190015506 Заедница на сопственици на посебни делови од станбена зграда на улица Владимир Комаров број 29 влез 1,2 и 3 Аеродром Скопје Упис на бришење 16.08.2019 16:06:03
30120190015576 Здружение МОТО КЛУБ СВЕТИ НИКОЛЕ МЦЦ Свети Николе Упис на промена 16.08.2019 16:05:21
30120190015489 Приватна здравствена установа - Специјализирана болница за општа хирургија и ортопедија ДИНЧЕР АШ 2 Тетово Упис на промена 16.08.2019 16:03:14
30120190015579 АДВОКАТ ЈАСМИНА АНЃЕЛЕСКА Скопје Упис на промена 16.08.2019 16:01:01
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.