Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190028480 Друштво за производство трговија и услуги БАНИВА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:45:01
35020190028295 Друштво за програмирање, консалтинг и софтверски услуги ОУТСТАНДИНГ СУММЕР ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:45:00
35020190028285 Друштво за компјутерско програмирање и услуги НАНОСОФТ ГРОУП ДОО Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:45:00
35020190028490 Друштво за рента кар, трговија и услуги ЗЕРО ПЕСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:15:00
35020190028486 Друштво за земјоделство трговија и услуги ИМПАКТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:15:00
35020190028467 Друштво за компјутерско програмирање ДАРИНГ СТАР УСЛУГИ НА АВТОМАТИЗАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:15:00
35020190027743 Друштво за производство на градежништво и услуги АНЕР КОНСТРАКШН ЛТД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:15:00
35020190028455 Друштво за производство, трговија и услуги 4БЕМО ФЕШН ДОО увоз-извоз Охрид Упис на основање 13.12.2019 16:00:01
35020190028381 Друштво за информатичка технологија, трговија и услуги ПРО ИНФО КИНГС ДОО Скопје Упис на основање 13.12.2019 16:00:00
35020190028257 Друштво за производство,трговија и услуги ТИВМА-АВ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 15:57:26
35020190028396 Трговец поединец за трговија на мало Велковска Иван Нада Б.Н.И.Д. ТП Прилеп Упис на бришење 13.12.2019 15:56:34
35020190028508 Друштво за сообраќај, трговија и услуги АВТО ШКОЛА ЗЕБРА 207 ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 15:45:49
35020190028479 Друштво за трговија, производство и услуги ЕЛЏИ-ВЕКТОР ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 13.12.2019 15:45:32
35020190028389 Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 15:41:08
35020190028237 Друштво за производство, трговија и услуги ФИГО ДРВО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 13.12.2019 15:39:58
30320190001049 Здружение ОТВОРЕН МУЛТИКУЛТУРЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ Охрид Упис на промена 13.12.2019 15:28:59
35020190028507 Друштво за градежништво трговија и услуги АЛФА ДЕКОР ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Тетово Упис на промена 13.12.2019 15:23:53
35020190028491 Друштво за производство, трговија и услуги ГОНИМАР ДОО увоз-извоз Штип Упис на промена 13.12.2019 15:16:31
35020190028394 Друштво за производство,одгледување,трговија и услуги ФРУИТ КОННЕКТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на основање 13.12.2019 15:15:00
35020190028498 Друштво за производство трговија и услуги УНО ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 15:11:33
30120190017134 Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија Agjencia per investime te huaja dhe promovimin e eksportit ne Republiken e Maqedonise se Veriut Agency for Foreing Investments and Export Promotion of the Republic of North Macedonia Упис на промена 13.12.2019 15:04:54
35020190028459 Друштво за трговија и производство БРИЛАНТ ДООЕЛ Битола Упис на промена 13.12.2019 15:01:03
30120190017082 Приватна здраствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНТИКА Скопје-во ликвидација Ликвидација 13.12.2019 14:58:57
35020190028497 Трговско друштво за производство,трговија и услуги МИТКО ТАТТОО-СТУДИО ДООЕЛ ОХРИД Упис на промена 13.12.2019 14:58:34
35020190028452 Друштво за трговија и услуги МАРКЕТ ДА-ЦО ДООЕЛ-Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.12.2019 14:55:54
35020190028442 Друштво за трговија и услуги Дамјан Тодевски ФОРТРА увоз-извоз ДООЕЛ Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.12.2019 14:55:33
35020190028163 Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАСТИЧНИ ПРОИЗВОДИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.12.2019 14:55:00
35020190028463 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ФРИЗЕРСКИ САЛОН ТАЊА ТДИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 14:51:12
35020190028362 Друштво за трговија, градежништво, производство и услуги АЛАТКО - МАК ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 14:48:55
35020190028215 Друштво за услуги и трговија САНТЕ ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.12.2019 14:46:16
30120190017351 Здружение за развој на рагбито РАГБИ КЛУБ КАРДИНАЛИ 2019 Скопје Упис на основање 13.12.2019 14:44:01
30520190000700 Занаетчија Столарска работилница АРТ ДИЗАЈН Андоноски Даниел Прилеп Упис на бришење 13.12.2019 14:40:08
30520190000699 Занаетчија Столарска работилница АРТ ДИЗАЈН Андоноски Даниел Прилеп Судска Процедура - Стечај 13.12.2019 14:40:08
35020190027943 Друштво за производство, трговија и услуги КАЈ-Т-ЛИЛЕ ДОО Скопје Упис на промена 13.12.2019 14:40:01
30920190000270 ЛОВЕЧКО ДРУШТВО БУКОВИЌ- 2 ПЕХЧЕВО Упис на промена 13.12.2019 14:37:46
35020190028488 Трговско друштво за производство, трговија и услуги БЕВУШ Ерол Охрид ДООЕЛ - во ликвидација Ликвидација 13.12.2019 14:32:10
35020190028255 Друштво за трговија и услуги на големо и мало НЕКТАР ФРЕШ ДОО увоз-извоз Арачиново Упис на промена 13.12.2019 14:27:32
35020190028475 Друштво за трговија и услуги БИГ ГРУП ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.12.2019 14:23:16
30520190000695 Занаетчија Столарска работилница АРТ ДИЗАЈН Андоноски Даниел Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 13.12.2019 14:17:15
35020190028245 Друштво за трговија и услуги НИНА БЛУ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 14:16:43
35020190028225 Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 14:16:08
35020190028451 Друштво за производство,трговија и услуги КАМЕНКО 97 ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Агларци Новаци Упис на основање 13.12.2019 14:15:00
35020190028393 Трговија на мало СУПЕРМАРКЕТ ЌЕНДЕР ТП Бaфти Ашим Азир Добри Дол Врапчиште Упис на основање 13.12.2019 14:15:00
35020190028458 Друштво за производство трговија и услуги НИНА ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на промена 13.12.2019 14:14:29
30120190017363 Приватна здравствена установа - Ординација по општа медицина БМ-МЕДИКА Скопје Упис на основање 13.12.2019 14:14:01
35020190028123 Друштво за трговија, производство и услуги НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.12.2019 14:11:43
35020190028465 Друштво за трговија услуги и градежништво ВИ - ДРА СИСТЕМИ ДООЕЛ Македонска Каменица - во ликвидација Ликвидација 13.12.2019 14:09:48
35020190027948 Друштво за производство, трговија и услуги ЕГНАТИА МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 13.12.2019 14:08:12
35020190028431 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИСТО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 14:04:43
35020190028478 Јавно трговско друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз МАРТИНЕНО Миленков Ненад и др.ЈТД с.Соколарци Чешиново-Облешево - во ликвидација Ликвидација 13.12.2019 13:55:01
30220190000550 Приватна здравствена установа-аптека ЈЕТА-ФАРМ Тетово Упис на промена 13.12.2019 13:53:34
30120190017364 Друштво за трговија, промет и услуги СБ ГАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 13.12.2019 13:47:50
35020190027962 Друштво за приредување игри на среќа КАЗЗИНО МОЗЗАРТ ДОО Скопје Упис на промена 13.12.2019 13:44:00
31120190000651 Друштво за производство трговија и услуги КВЕРКУС Сретко ДООЕЛ увоз-извоз ГОСТИВАР-во стечај Судска Процедура - Стечај 13.12.2019 13:38:02
35020190028454 Друштво за трговија и услуги ХЕНДИ ТЕЛЕКОМ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 13:37:24
31120190000653 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги НЕВ-ГРАФИКС СОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец-Врапчиште Упис на бришење 13.12.2019 13:36:44
31120190000652 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги НЕВ-ГРАФИКС СОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец-Врапчиште Судска Процедура - Стечај 13.12.2019 13:36:43
35020190028129 Трговско друштво за производство,услуги и посредување ИНВЕСТИМПЕКС-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 13.12.2019 13:30:55
35020190028482 Друштво за преработка на хартија ФЛУТИНГ-МАК Василев ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 13.12.2019 13:27:50
35020190027892 Друштво за трговија и услуги МАМС-СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.12.2019 13:25:29
35020190028278 Друштво за производство трговија и услуги ОНИКС БТ АГ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 13.12.2019 13:21:39
35020190028434 Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје Упис на промена 13.12.2019 13:21:34
31020190000431 Јавно комунално претпријатие ПИША с.Липково Липково Упис на промена 13.12.2019 13:20:51
30720190000364 Средно општинско училиште НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ Пробиштип Упис на промена 13.12.2019 13:20:02
35020190028346 Друштво за трговија, обложување и приредување на игри на среќа ГАМИНГ ПРОФЕСИОНАЛ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 13.12.2019 13:16:47
31120190000650 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги НЕВ-ГРАФИКС СОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец-Врапчиште Претстечај (Претходна постапка) 13.12.2019 13:14:34
35020190028485 Друштво за производство, промет и услуги ЕКАС-ГМБХ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 13.12.2019 13:06:56
35020190028259 Друштво за производство, промет и услуги ЕКАС-ГМБХ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 13.12.2019 13:06:56
35020190028327 Друштво за услуги ОДБОЈКАРСКИ КЛУБ ОКТЕВОЛЕЈ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 13.12.2019 13:03:24
35020190028439 Друштво за производство, трговија и услуги БРАДЕРС КОМЕРЦ ДООЕЛ Свети Николе Упис на основање 13.12.2019 13:00:01
35020190028382 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЦУФИ ТРАНС ДООЕЛ Србиново Гостивар Упис на основање 13.12.2019 13:00:00
35020190028350 Друштво за угостителство,трговија и услуги КУМЧЕ СПОРТ 2018 ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 13.12.2019 12:58:11
35020190028466 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРОМОНТ КОM ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 12:56:44
35020190027778 Друштво за производство трговија и услуги МАПАС ТЕЦХ ДООЕЛ Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.12.2019 12:54:43
35020190028470 Друштво за производство,трговија и услуги ДМГ-ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Штип Упис на промена 13.12.2019 12:53:10
35020190028477 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА СТИЛ ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 12:53:07
35020190028447 Друштво за трговија и услуги ТЕЛЕМАРКЕТИНГ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 12:52:53
35020190028474 Друштво за производство,трговија и услуги ХАДОХ-ФРИГО ДООЕЛ Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.12.2019 12:47:37
35020190028411 Трговско друштво ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФУД БАЗАР ЕКОЛЕНД ДООЕЛ Куманово Упис на промена 13.12.2019 12:45:40
30120190017353 Здружение за развој на рагбито РАГБИ КЛУБ ВАРДАР 2019 Скопје Упис на основање 13.12.2019 12:44:01
35020190028469 Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги ИМ ЛАБС 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 13.12.2019 12:38:18
35020190028471 Друштво за трговија,услуги и производство на големо и мало РАПИД ТУУЛС ДОО увоз-извоз Радовиш Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 12:36:56
35020190028300 Друштво за трговија и услуги МАКСИМУС ИНТЕРНЕШНЛ ДОО Скопје Упис на промена 13.12.2019 12:36:34
30620190000667 Општинско Основно Училиште ТОШО ВЕЛКОВ-ПЕПЕТО Кавадарци Документ за корекција 13.12.2019 12:31:51
35020190028401 Трговец поединец за производство на облека ТП СОФИ МВГ Слободанка Ефтим Китанова Македонска Каменица Упис на бришење 13.12.2019 12:27:19
30720190000363 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-р ТОДОР ЕФТИМОВ п.о. Штип Упис на бришење 13.12.2019 12:25:56
30720190000360 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-р ТОДОР ЕФТИМОВ п.о. Штип Ликвидација 13.12.2019 12:25:56
35020190028106 Друштво за трговија и услуги ПАЛМА БАЦИ ДООЕЛ с.Добрејци Струмица Упис на промена 13.12.2019 12:22:51
35020190028090 Друштво за деловни активности АБЕИЛЛЕ МАИСОН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.12.2019 12:20:34
35020190028430 Друштво за производство,трговија и услуги АКС ГРУП КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 13.12.2019 12:15:00
35020190028369 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз АЛЕКСАНДРИЈА-П.Б.ДООЕЛ Струмица Упис на промена 13.12.2019 12:12:25
30720190000361 Друштво за производство, трговија и услуги ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип-во стечај Објава(Стечајна постапка) 13.12.2019 12:06:06
35020190028358 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЈОВО-МИШЕ 2019 ДООЕЛ с. Враниште,Струга Упис на основање 13.12.2019 12:00:00
35020190028244 Друштво за производство, трговија и услуги ДАРСТЕФ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пешталево Долнени Упис на промена 13.12.2019 11:59:25
35020190028446 Друштво за производство,трговија и услуги З.И.В. ДООЕЛ Штип Упис на промена 13.12.2019 11:57:22
30620190000661 СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ДИЈАБЕТИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 13.12.2019 11:55:38
35020190028444 Друштво за производство, трговија и услуги КОТТОН ПРИНТ ДООЕЛ Валандово Упис на промена 13.12.2019 11:49:52
35020190028348 ТП КОЗИ Тарик Аднан Иљази Тетово Упис на основање 13.12.2019 11:45:00
35020190028435 Друштво за трговија и услуги ДИКИ-РОКИ ДООЕЛ Петровец Документ за регистрирање на работно време 13.12.2019 11:40:45
35020190028349 Друштво за трговија и услуги ФЕШН ГРУП АДРИАТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.12.2019 11:40:17
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.