Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120190011939 Здружение на рекреативци и активни екологисти МЕРИДИЈАН АТЛЕТИК ЕКО Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:06:13
30120190011938 Здружение на граѓани ФРСТ ФАЈВ - Центар за рана детска едукација Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:06:01
30120190011937 Друштво ГЛОБАЛ - ИМПЕКС за трговија на големо и мало ДООЕЛ Христаки увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:59
30120190011936 Друштво за трговија и услуги СНЕ-КИ 100 ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:54
30120190011935 Друштво за трговија производство и услуги ОРБИТА ТАБАК-ПРИМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:53
30120190011934 Друштво за градежништво БАЛКАН ГРУП КОНСТРАКШН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:49
30120190011933 Друштво за производство, трговија и изработка на накит, туризам и услуги АЛОРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:48
30120190011932 САЈКОБ АЛУМИНЈУМ ИНШААТ ОТОМОТИВ САН. ВЕ ТИЏ. ЛТД. ШТИ. МАКЕДОНИЈА - Подружница Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:46
30120190011931 Друштво за производство,надворешна трговија и инжинеринг работи ВИДИНГ Душко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:43
30120190011930 Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРАЛКО ПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:41
30120190011929 Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:40
30120190011928 Друштво за консултантски услуги ГЛОБАЛ СХ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:35
30120190011927 Друштво за транспорт, шпедиција и трговија КМ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:29
30120190011926 Друштво за сметководствен и ревизорски консалтинг НЕКСТ ЛЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:24
30120190011925 Друштво за промет и услуги МАК`С МЕДИКАЛ ЈИЕ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:22
30120190011924 Друштво за производство,трговија и услуги МОДЕЛС ГРУП-НМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:21
30120190011923 Друштво за производство, трговија и услуги ПНЕУМАТИК ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:17
30120190011922 АДВОКАТ ТРАЈЧЕ НАУМОВ Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:14
30120190011921 ТП за производство и промет со производи од месо ЈОЦО-ЕДЕН Ивев Јован Влатко Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:12
30120190011920 АДВОКАТ САШКО ЛАЗАРОВ Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:05:07
30120190011919 Друштво за ревизорски и книговодствен консалтинг и услуги ЕРНСТ И ЈАНГ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:36
30120190011918 Друштво за угостителство, промет и услуги НОЛА БИСТРО БАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:31
30120190011917 ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Градско Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:17
30120190011916 Акционерско друштво Печатница КИРО Д. ДАНДАРО заштитно друштво Битола Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:13
30120190011915 Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:11
30120190011914 Друштво за производство, посредување, промет и услуги ПЕРМИНДЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Градско Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:09
30120190011913 Друштво за производство,трговија и услуги КОСМОС КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Битола Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:08
30120190011912 Приватна здравствена установа-аптека ВИТА ФАРМ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:05
30120190011911 Друштво за производство, трговија и услуги АГРОКОМБИНАТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:04
30120190011910 Друштво за инженеринг, проектирање и услуги ДАМФИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:02:03
30120190011909 Друштво за производство,трговија и услуги ЛИЛА ФАРМ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:59
30120190011908 ТИРРЕНА СЦАВИ С.П.А. Италија,ТИРРЕНА СЦАВИ С.П.А. Подружница во Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:54
30120190011907 Друштво за трговија и услуги БЕНЕЛУКС ТЈУНИНГ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:49
30120190011906 Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:48
30120190011905 Друштво за производство, трговија и услуги ИНФИНИТИ ЛТД ФЕШН ЕНД ТОИС ГРУП ДООЕЛ увоз - извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:39
30120190011904 Друштво за трговија и услуги АРТГЛАСС СТОРЕ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:35
30120190011903 Друштво за производство, трговија и услуги МЕГАТРОНАУТО ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:32
30120190011902 Друштво за трговија и услуги ДОРЕАНС 2018 ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:26
30120190011901 Друштво за дигитални решенија ЛЦ-КОД 2016 ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:23
30120190011900 Приватна Здравствена Установа ГЕНИКА ЛАБ лабораторија за молекуларна дијагностика Скопје-во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:21
30120190011899 Трговец поединец ВЕНКА АЛЕКСАНДАР ПАНОВА ТП Струмица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:17
30120190011898 Друштво за трговија и услуги МАНЕВСКИ ЧАСОВНИЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:12
30120190011897 СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост за услуги во прометот и трговија извоз-увоз-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:11
30120190011896 Агроплод АД Ресен за производство,преработка и промет увоз-извоз со П.О. Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:09
30120190011895 Друштво за трговија и услуги ЕТОНГАТЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:04
30120190011894 Акционерско друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија на Македонија Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:03
30120190011893 Друштво за маркетинг комуникции и услуги АД+ВЕНТУРЕ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:01:00
30120190011892 Подружница на странско трговско друштво НГЕ Контрактинг Франција - Подружница Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:52
30120190011891 Подружница на странско трговско друштво ГУИНТОЛИ Франција - Подружница Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:51
30120190011890 Друштво за истражување, развој, производство, трговија и услуги МАЦЕДОНИА ЦАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Тетово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:49
30120190011889 Друштво за производство,трговија и услуги МР ОЛИОН ПЛУС-ИН ДООЕЛ увоз-извоз Марино Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:48
30120190011888 Друштво за трговија и услуги ВИОЛА - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:38
30120190011887 Друштво за производство, трговија и услуги НОВА КРЕСТ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:30
30120190011886 Друштво за медија, маркетинг и услуги МАСИВА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:28
30120190011885 Друштво за производство промет и услуги ВИВРЕСТ Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:25
30120190011884 Друштво за трговија и услуги ЕНТА СЕАЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:21
30120190011883 Друштво за маркетинг, трговија и услуги ТБМ ГРОУП ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:18
30120190011882 Трговец поединец за продажба на авто делови ЛАГЕР ГОРАН ТП Горан Ристо Стојанов Гевгелија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 21:00:06
30120190011881 Друштво за трговија и услуги ОРБЕЛИЈА ДОО Ново Село Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:57:20
30120190011880 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство и биохемиска лабороторија Д-Р АНИФЕ Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:57:17
30120190011879 Друштво за услуги ХЕЛИОС ТЕЦХНОЛОГИЕС ИНЦ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:57:09
30120190011878 Друштво за трговија и услуги ПЕШН ЛАНЏ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:57:02
30120190011877 Трговско друштво за производство трговија и услуги БОКУ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:57:00
30120190011876 Друштво за трговија и услуги РЕНОХ ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:56:54
30120190011875 Друштво за трговија, транспорт и услуги АУТОМЕГА - ИТМ ДООЕЛ Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:56:10
30120190011874 Друштво за транспорт, услуги и трговија ДЕКИ ТРАНСПОРТ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:56:05
30120190011873 Друштво за издавачка дејност КНИГОТЕКА ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:56:02
30120190011872 Друштво за трговија со моторни возила и услуги СТАР МОТОРС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:56:00
30120190011871 Друштво за маркетингшко истражување ИПСОС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:44
30120190011870 Друштво за трговија на големо и мало БС-ИНФИНИТИ ДОО увоз извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:42
30120190011869 Друштво за производство, трговија и услуги АВВА МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:40
30120190011868 Друштво за странски јазици и услуги ФЛУЕНТ Ќ.К.Т ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:39
30120190011867 Друштво за туризам и услуги МЕРГИМИ СКАЈ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:38
30120190011866 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ЃЕ-РИ ВД ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-Карпош Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:36
30120190011865 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, производство и промет Б-А-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:30
30120190011864 Трговско друштво за анимација продукција и постпродукција на видео и филмски материјали ХХХ ЗД ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:26
30120190011863 Трговско друштво за продукција и постпродукција на видео и филмски материјали 3 Х ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:24
30120190011862 Друштво за производство трговија транспорт угоститлество и услуги АПА-ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с. Градец,Врапчиште Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:23
30120190011861 Друштво за трговија, услуги, транспорт и енергетика НАНИ ТЕХ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:16
30120190011860 Друштво за трговија и услуги ФООГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:07
30120190011859 Приватна здравствена установа-Ординација по гинекологија и акушерство ДР.АЛЕКСАНДАР БЛАЖЕВСКИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:06
30120190011858 Друштво за информатички технологии ИНВИКТУС СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:55:01
30120190011857 Друштво за трговија и услуги СИВЕЛ ДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:52:26
30120190011856 НО ЛИМИТС ПРОДУКЦИЈА Друштво за промоција и маркетинг ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:52:17
30120190011855 Адвокатско друштво РИСТОВСКА & ВУЈИЌ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:52:14
30120190011854 Друштво за трговија и услуги НИД ФОР СПИД ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:52:13
30120190011853 Друштво за трговија и услуги ВЕЛБИТ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:52:11
30120190011852 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ДИЈАГНОЗА ПРИМА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:52:02
30120190011851 Друштво за градежништво, трговија и услуги БУИЛД М ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:57
30120190011850 Друштво за трговија и услуги ДАТЕ ТЕРМ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:52
30120190011849 Друштво за производство на електрична енергија ХИДРОЕНЕРГИЈА ДООЕЛ с. Батинци Студеничани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:50
30120190011848 Друштво за транпорт и складирање НОВА ТРАНС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:44
30120190011847 Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:43
30120190011846 Друштво за производство,инженеринг,трговија и услуги СИМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:40
30120190011845 Друштво за производство,металопреработка, трговија на големо и мало и услуги ГАГИ КОМ ЛТД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:34
30120190011844 Друштво за информатички услуги ИНФО ТЕЧ КРЕАТИВА ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:29
30120190011843 Друштво за трговија и услуги ЧИКАРА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:28
30120190011842 Друштво за услуги КАУСАЛ КАПИТАЛ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:23
30120190011841 Друштво за трговија, услуги и спорт АТК ПРЕМИУМ СПОРТ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:19
30120190011840 Друштво за трговија и услуги ТОБАКО ХОЛДИНГ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.03.2019 20:51:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.