Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120200014030 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПАВЕЛДИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид - во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.08.2020 20:40:04
30120200013993 Здружение на граѓани Центар за зачувување и развој на македонската фолк музика, фолклорното творештво, едукација и иновации за деца ФОЛКОНИКА Скопје Упис на основање 07.08.2020 16:14:00
35020200014775 Друштво за трговија и услуги ВЕЅТ ВИТАМИНЅ ДООЕЛ експорт-импорт Сарај, Скопје Упис на основање 07.08.2020 16:00:01
30120200014027 Друштво за промет на големо и мало ЗРНО ТРЕЈД Жито Вардар ДООЕЛ увоз-извоз Велес Судска Процедура - Стечај 07.08.2020 15:49:51
35020200014878 Друштво за посредување, трговија и услуги ПАРФИМЕРИЈА ЕЛИКСИР - ПЛАЗА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 07.08.2020 15:48:36
35020200014849 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги МАРКЕТ ПИЛЕТО ДООЕЛ увоз-извоз Берово Упис на основање 07.08.2020 15:45:01
35020200014829 Друштво за трговија , и услуги БЕНИ-АРТ АЕА ДООЕЛ с Џепчиште Тетово, Shoqeri per tregti dhe sherbime BENI – ART АЕА SHPKNJP fsh Xhepcishte Tetove Упис на основање 07.08.2020 15:45:00
35020200014869 Друштво за сообраќај, трговија и услуги СТАРТ 007 ДООЕЛ Кочани Упис на промена 07.08.2020 15:40:30
35020200013170 Друштво за градежништво, трговија и услуги ДМД КОНСТРУКТИОН експорт-импорт ДОО Скопје Упис на промена 07.08.2020 15:35:37
35020200014817 Друштво за маркетинг и адвертајзинг ГЛОБАЛ НЕТ АДВ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 15:35:01
35020200014677 Трговец поединец МИРЈАНА АЛЕКСАНДАР ВЛАХОВА ТП Струмица Упис на промена 07.08.2020 15:33:08
35020200014883 Друштво за производство, трговија и услуги АФРОДИТА-КРИС ДООЕЛ увоз-извоз Велес-во ликвидација Упис на бришење 07.08.2020 15:22:23
35020200014851 Друштво за производство, трговија и услуги АФРОДИТА-КРИС ДООЕЛ увоз-извоз Велес-во ликвидација Ликвидација 07.08.2020 15:22:23
30420200000562 Друштво за производство, угостителство и трговија МОДЕРНИСТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 07.08.2020 15:16:41
35020200014845 Друштво за производство, трговија и услуги АСД МЕТАЛ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз - Шуто Оризари Скопје Упис на промена 07.08.2020 15:16:09
30420200000566 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-р Драгица Митровска Битола Упис на промена 07.08.2020 15:15:35
30420200000564 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КАЛЦ-ПРОМ 2007 извоз-увоз Демир Хисар ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 07.08.2020 15:14:08
30120200013699 Здружение за развој на образованието и уметноста-Асоцијација на наставници по гудачки инструменти АНГИ МКД Скопје Упис на основање 07.08.2020 15:13:58
30120200013698 Здружение за развој на уметноста на образованието центар за едукација и музика ЦЕМ МКД Скопје Упис на основање 07.08.2020 15:13:58
30120200014025 АДВОКАТ ЈАНА СПИРИДОНОВСКА Скопје Документ за корекција 07.08.2020 15:08:14
35020200014607 Друштво за производство,трговија и услуги ЌОШАР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 07.08.2020 15:07:54
35020200014848 Друштво за угостителство,трговија и производство ЛЕБЕД-АС ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село Упис на промена 07.08.2020 15:04:55
35020200014860 Друштво за производство, трговија на големо и мало, компјутерски активности и услуги ОМЕРТА ДОО увоз – извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 07.08.2020 14:58:42
35020200014863 Друштво за производство,трговија и услуги ДАДИ-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Јакимово Виница Упис на промена 07.08.2020 14:54:08
35020200014844 Друштво за трговија и услуги НОНЕВСКИ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 07.08.2020 14:41:03
35020200014784 Друштво за производство, трговија и услуги НОВОИНДУСТРИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:40:28
35020200014700 Друштво за производство трговија и услуги МАТ ДИГИТАЛ СОЛУШНС ДОО Гевгелија Упис на промена 07.08.2020 14:39:52
35020200014764 Друштво за угостителство, промет и услуги БА - МА ПРИМО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:38:29
35020200014694 Друштво за трговија и услуги ГАНА ТРАДЕ УНИОН ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:36:49
35020200014857 Друштво за производство, услуги и трговија КАМ-ВИ ДООЕЛ Кавадарци - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 07.08.2020 14:35:19
35020200014278 МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:33:25
35020200014855 Друштво за трговија,производство и услуги ДЕЛУКС АКВАТИК ДОО Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:33:17
35020200014856 Друштво за производство, промет и услуги ТДЗМ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Обршани, Кривогаштани Упис на промена 07.08.2020 14:30:05
35020200014154 Друштво за производство, трговија и услуги ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:27:31
35020200014821 Друштво за управување и собирање на отпад РЕДИ РЕЦИКЛАЖА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:27:29
31520200000171 Приватна здравствена установа-Поликлиника на секундарно ниво ДЕНТИЦИЈА ПЛУС- Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 07.08.2020 14:14:52
35020200014791 ВИКТОРИА ИНВЕСТ ДОО Елбасан Република Албанија - Подружница Скопје,Република Македонија Упис на промена 07.08.2020 14:14:00
30120200014023 Друштво за производство,промет и услуги ВИТИС ВИНИФЕРА ДООЕЛ Штип-во стечај Судска Процедура - Стечај 07.08.2020 14:13:09
30120200014017 АДВОКАТ МИРЈАНА СТЕВАНОСКА,Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:11:50
31520200000170 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ДЕНТИЦИЈА Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 07.08.2020 14:11:07
35020200014846 Друштво за транспорт, трговија, производство, туризам и услуги ВИПТУРС 1 ДООЕЛ Експорт-импорт Скопје Упис на промена 07.08.2020 14:06:57
35020200014810 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕКАРА БРОТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 07.08.2020 13:59:50
35020200014807 Друштво за транспорт и трговија ГОПЕШ ТРАНС Јорго ДООЕЛ увоз-извоз, Битола Упис на промена 07.08.2020 13:51:36
30120200013854 Ромски едукативен центар (РЕЦ) АМБРЕЛА Скопје Упис на промена 07.08.2020 13:43:42
31120200000341 Здружение тениски клуб ТЕТОВА Тетово, Shoqata e klubit tё tennisit TETOVA Tetovё Упис на основање 07.08.2020 13:29:59
35020200014840 Друштво за производство,трговија,услуги и превоз на патници и стока ДАДИ КОМПАНИ СИМ ДООЕЛ с.Јакимово Виница Упис на промена 07.08.2020 13:18:18
35020200014788 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕГАНТ - ФЕШН ДОО експорт-импорт Скопје Упис на основање 07.08.2020 13:15:00
30120200014015 Друштво за градежништво, промет и услуги ЛУТАРИКО ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 07.08.2020 13:14:58
35020200014822 Друштво за производство, трговија и услуги КОМОН-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Упис на промена 07.08.2020 13:12:20
35020200014495 Друштво за производство, трговија и услуги БЛЕК СИ МЕТАЛ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 13:09:41
35020200014813 Друштво за производство, трговија и услуги АВТО ШКОЛА ТЕОН ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на промена 07.08.2020 13:09:38
35020200014838 Друштво за трговија и услуги АЛЕНИКО АН 2020 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 07.08.2020 13:00:00
30120200014014 Козметичко студио НВ МЕЈК АП Наталија Кире Вешовска Тодороска Скопје Упис на основање 07.08.2020 12:59:59
31520200000169 Занаетчија автоперална ГМ-ЦЕНТАР Гоце Кире Манев Кавадарци Упис на бришење 07.08.2020 12:53:35
35020200014570 Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ВИЛКОМ ПЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 07.08.2020 12:53:19
31520200000168 Фотографско студио ОЛИМПИК Марјан Тано Адраманов Кавадарци Упис на бришење 07.08.2020 12:38:36
35020200014603 Друштво за молеро фарбарски услуги ТО-РА ТЕРМС ДОО Богданци - во ликвидација Ликвидација 07.08.2020 12:26:04
35020200014338 Друштво за производство, трговија и услуги РОССИНИ КОЛЕКЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 12:20:56
35020200014842 Друштво за производство,услуги и трговија ФАБИАНИ ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ увоз извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 07.08.2020 12:18:38
35020200014628 Друштво за производство, трговија и услуги А&М СОЛУШН ДОО Скопје Упис на промена 07.08.2020 12:10:03
35020200014828 Друштво за угостителство и трговија ХОТЕЛ ИЗГРЕВ ДООЕЛ Штип Упис на промена 07.08.2020 12:05:05
35020200014837 Друштво за производство, трговија и услуги АЛФА-ДТ 2020 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 07.08.2020 12:00:00
35020200014590 Друштво за производство,трговија и услуги ВИП-ЕНЕРЏИ ДОО Штип Упис на промена 07.08.2020 11:47:59
35020200014551 Kaфебар ХАМБУРГ ТП Јакуп Садик Емрули Тетово Упис на бришење 07.08.2020 11:38:52
35020200014606 Друштво за трговија, производство и услуги МАКСМОДА ТРИ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 07.08.2020 11:33:32
35020200014805 Друштво за проектирање,ревизија и надзор ДД ПРОЕКТ ДОО Струмица Упис на промена 07.08.2020 11:33:10
35020200014604 Друштво за трговија на големо и мало МИМОЗА ДООЕЛ Штип Упис на промена 07.08.2020 11:24:21
35020200014382 Друштво за електроинсталатерски услуги и трговија ЕЛЕКТРО ЉАЉА ДООЕЛ увоз-извоз с.Одри,Теарце - во ликвидација Ликвидација 07.08.2020 11:21:22
31520200000167 Општинско основно училиште ДИМКАТА АНГЕЛОВ-ГАБЕРОТ Кавадарци Упис на промена 07.08.2020 11:17:57
35020200014582 Друштво за бизнис образование, тренинг и едукација КОНЦЕПТ ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 11:14:16
35020200014329 ТП ресторан НОВ ЖЕДЕН Новица Миле Петровски с.Јегуновце, Јегуновце Упис на бришење 07.08.2020 11:06:20
31120200000345 Приватна здравствена установа- Аптека ХЕРБА ФАРМ Тетово Упис на промена 07.08.2020 11:05:16
35020200014815 Друштво за трговија и услуги ДЕНЕСА-ТОБАКО ДОО Скопје Упис на промена 07.08.2020 11:04:24
31120200000346 Приватна здравствена установа аптека БЛЕ-МЕДИКА-Тетово Упис на промена 07.08.2020 11:00:39
35020200014847 Друштво за производство, трговија и услуги НЕНА2016 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 07.08.2020 11:00:15
35020200014666 Друштво за производство, трговија и услуги НЕНА2016 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 07.08.2020 11:00:14
35020200014806 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МКДС МДС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 07.08.2020 11:00:00
35020200014312 Друштво за трговија и услуги ОРДЕГО ДОО Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:56:32
35020200014786 Друштво за призводство,трговија и услуги ЗЛАТАН 2000 Саветка и др.ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:52:18
35020200014535 Друштво за производство,трговија,транспорт,туризам и услуги КАМИН ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 07.08.2020 10:48:35
35020200013818 Друштво за производство на предиво и конец ВЕТЕКС АД Велес Упис на промена 07.08.2020 10:42:31
35020200014712 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛПЕНИК ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 07.08.2020 10:39:23
35020200014825 Друштво за трговија и услуги С ЛАКШАРИ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:39:05
35020200014783 Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги ФЛОРА ФРЕШ ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Српци-Битола Упис на промена 07.08.2020 10:36:09
35020200014839 Друштво за градежништво, трговија и услуги АДВАНЦЕ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:24:24
35020200014841 Друштво за транспорт и услуги ФАТО КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 07.08.2020 10:20:49
35020200014753 Друштво за градежништво, трговија, промет и услуги АБ ИНЖИЊЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 07.08.2020 10:20:41
35020200013932 Подружница на странско трговско друштво ИНТРАКОМ КОНСТРАКШНС СОСИЕТЕ АНОНИМ ТЕКНИКАЛ ЕНД СТИЛ КОНСТРАКШНС – Подружница Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:14:22
35020200014818 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Упис на промена 07.08.2020 10:10:12
35020200014538 Друштво за производство трговија и услуги ДАМАСТИОН АЕН ДОО експорт импорт Мала Речица,Тетово Упис на промена 07.08.2020 10:05:20
30120200014018 АДВОКАТ БРАНКО ЈАНЕВСКИ Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:02:52
30120200014019 АДВОКАТ ЛАВДРИМ СЕФЕРИ Гостивар Упис на промена 07.08.2020 10:02:32
30120200014009 АДВОКАТ МИЛЕ АНГЕЛОВСКИ Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:02:13
30120200014011 АДВОКАТ БРАНКО АТАНАСОВ Кочани Упис на бришење 07.08.2020 10:01:50
30120200013999 АДВОКАТ ЈАНА СПИРИДОНОВСКА Скопје Упис на промена 07.08.2020 10:01:27
35020200014482 Друштво за консултантски услуги и промет ФОУР СЕАСОН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 07.08.2020 10:00:01
30120200013989 Приватна научна установа РУДАРСКИ ИНСТИТУТ- Скопје Упис на промена 07.08.2020 09:51:34
30120200014003 АДВОКАТ ЈОВАН БАКАРЏИЕВ Скопје Упис на основање 07.08.2020 09:43:59
35020200014497 Друштво за угостителство,трговија,транспорт, сместување и услуги ШАРА СКИ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 07.08.2020 09:41:05
35020200014836 Друштво за сметководство и консалтинг КОНТО ПРОФИТ НЕВ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 07.08.2020 09:31:59
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.