Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190023166 Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги ХД КОМПАНИ 2019 ДОО Скопје Упис на основање 16.10.2019 16:45:00
30120190015781 Здружение КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ПРУЖЕЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ДИЈАСПОРАТА Скопје Упис на основање 16.10.2019 16:44:00
35020190023172 Трговец поединец за угостителство и услуги КОФИ КИНГ ТП Игор Манасија Наумоски Кичево Упис на основање 16.10.2019 16:15:00
35020190023130 Друштво за трговија и услуги ДАНИЕЛ 95 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.10.2019 16:15:00
35020190023128 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ФРИЗЕРСКИ САЛОН ТАЊА ТДИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 16.10.2019 16:15:00
30120190015889 Корекција на облека - БИЛИ Абиљ Азир Јусуфи Скопје Упис на основање 16.10.2019 16:14:00
35020190023067 Друштво за производство, меѓународен транспорт и трговија на Славе Стојаноски СЛАВО ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 16.10.2019 15:58:47
35020190022838 Друштво за производство и промет со земјоделски производи АГРОКОМ - ЕЛИ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 16.10.2019 15:48:14
30120190016279 Приватна здравствена установа-аптека MОЈА АПТЕКА Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:47:07
35020190022824 Друштво за производство, трговија и услуги ТОМИ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 16.10.2019 15:45:36
35020190023212 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги АНТОНИО ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 16.10.2019 15:44:25
30120190016289 Приватна здравствена установа - Ординација по орална хирургија СИСТИНА СТОМАТОЛОГИЈА 2 Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:43:22
30120190016309 Занаетчија Занаетчиски дуќан ЕЛЕКТРОНЕОН Сашо Јосифовски Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:40:21
35020190023213 Друштво за производство, трговија и услуги МИКИ-ТРЕЈД ТЕКС ДООЕЛ Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 15:36:04
31520190000191 Друштво за генетски истражувања ГЕНЕМ ДООЕЛ Гевгелија Документ за корекција 16.10.2019 15:33:56
35020190022116 Друштво за услуги и трговија ОРГАНИКА СПЕКТРУМ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:24:57
35020190022870 Трговец поединец ХЕПИ КИДС БОЈКОВИ ТП Игор Стојан Бојков Кавадарци Упис на промена 16.10.2019 15:24:15
35020190022880 Друштво за трговија и услуги ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Мралино, Илинден Упис на промена 16.10.2019 15:23:18
30120190016299 Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми НАЦИОНАЛНИ ШУМИ П.О.-Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:22:04
35020190023195 Друштво за трговија,угостителство и услуги СТАР КАФЕ ТУ ГОУ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 16.10.2019 15:15:00
30120190016320 Здружение на фолклорни уметници ФОЛКЛОРНИ БИСЕРИ Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:13:54
35020190023211 Друштво за трговија и услуги БУРСА АДНАН ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 15:13:28
35020190023225 Друштво за производство трговија и услуги АГРО ЧАЧО ДООЕЛ Виница Упис на бришење 16.10.2019 15:11:48
35020190023142 Друштво за производство трговија и услуги АГРО ЧАЧО ДООЕЛ Виница Ликвидација 16.10.2019 15:11:48
35020190023097 Друштво за производство, трговија и услуги РИО ТЕРМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 15:09:49
35020190023201 Друштво за трговија и услуги ЈУПИТЕР 2311 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 16.10.2019 15:09:07
35020190023078 Друштво за трговија, производство и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 15:08:55
31520190000190 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ШУКЛЕВ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија Упис на промена 16.10.2019 15:06:37
31020190000347 Занаетчија М-СТИЛЕ Марија Николовска Антиќ Куманово Упис на бришење 16.10.2019 15:03:59
35020190022588 Друштво за сертификациони услуги СЕРТИФИКЕЈШН ИНТЕРНЕШНЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.10.2019 15:03:23
35020190023162 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО ХАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 16.10.2019 15:00:56
31020190000348 Занаетчија Кројачки занаетчиски дуќан ДЕВИЛ Дејвид Зекиров Крива Паланка Упис на промена 16.10.2019 15:00:35
35020190023146 Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ КОЖУВ АД Гевгелија Упис на промена 16.10.2019 14:48:27
35020190023155 Трговско друштво за градежништво производство трговија и услуги Јанкоски Александар и други АЛМИКО-ИНВЕСТ Вевчани ДОО Упис на промена 16.10.2019 14:46:37
35020190023214 Друштво за проектирање, инженеринг, градежништво и услуги Б С Б-СОЛАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 16.10.2019 14:45:23
35020190023125 Друштво за проектирање, инженеринг, градежништво и услуги Б С Б-СОЛАР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 16.10.2019 14:45:23
35020190022978 Друштво за инженеринг ХАЈВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.10.2019 14:45:00
30120190016313 Ташнар ДИВА-АС Сулејман Идриз Ариф Скопје Упис на бришење 16.10.2019 14:43:51
35020190023205 Друштво за трговија и услуги ДАМАРТИМ 007 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 14:43:29
35020190023176 Друштво за трговија и услуги Р-ХАВА ДООЕЛ Тетово, Shoqeri per tregti dhe sherbim R-HAVA SHPKNJP Tetove Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 14:35:48
35020190023202 Друштво за прозводство, преработка и трговија со земјоделски производи и саден материјал СУПЕРФУДС БР.1 ДОО Скопје Упис на промена 16.10.2019 14:35:20
35020190023073 Друштво за трговија и услуги СПАРКЛЕ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 16.10.2019 14:34:33
30120190016307 ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 16.10.2019 14:32:30
35020190023167 Друштво за трговија и услуги МУЛТИ АУТО ПАРТС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 16.10.2019 14:31:51
35020190023185 Друштво за производство, трговија и услуги КАЛИНА МЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.10.2019 14:31:28
35020190023072 Друштво за трговија,производство и услуги СТП АУТО ЕКСПЕРТ ДОО увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 14:31:11
35020190021641 Друштво за услуги и информации АМСМ УСЛУГИ - СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ ДОО Скопје Упис на промена 16.10.2019 14:27:27
35020190023035 Друштво за производство промет и услуги КАЈ КРУЖНИОТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 16.10.2019 14:24:57
35020190023209 Трговија на мало ЕУРО ТЕЦ ТП Раби Рами Деари Тетово, Tregti me pakice EURO TEC TI Rabi Rami Deari Tetove Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 14:22:27
35020190023193 Друштво за трговија и услуги БУРСА АДНАН ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 16.10.2019 14:19:06
30220190000460 Општинско основно училиште КОСТА РАЦИН с.Брвеница, Брвеница Упис на промена 16.10.2019 14:17:49
35020190023008 Друштво за консултантски дејности ЦИВИТТА МК ДООЕЛ Скопје. Упис на основање 16.10.2019 14:15:00
35020190022946 Друштво за преведувачки услуги и посредување ЈУНИТИ ТРАНСЛЕЈШН ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.10.2019 14:15:00
35020190023034 Друштво за производство, промет и услуги ХЕП ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кривогаштани Упис на промена 16.10.2019 14:10:50
35020190023111 Друштво за производство трговија и услуги ПРИМЕС KO. ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 14:09:46
30820190000367 Друштво за производство,услуги,трговија на големо и мало увоз-извоз ГОКИ-КОМЕРЦ-94 Митев Игорче и др.ЈТД с.Воиславци Радовиш Претстечај (Претходна постапка) 16.10.2019 14:08:03
35020190023053 Трговско друштво за производство и трговија ДИЛ-ПРОМ Дејан и други увоз-извоз ДОО с.Волково Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.10.2019 14:06:16
30520190000568 Трговско душтво за трговија САН МАРИНО увоз-извоз Никола Димитар Петроски Крушево ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 16.10.2019 13:51:39
30120190016314 Здружение Кајак Клуб за мирни и диви води ИЛИНДЕН 90 Скопје Упис на промена 16.10.2019 13:38:39
35020190022705 Друштво за услуги и трговија ВЕЛО КАРТ КАФЕ ДОО Скопје Упис на промена 16.10.2019 13:36:56
30320190000877 Занаетчија-Фризерски салон ГОРДАНА ЦИФ Гордана Томе Климоска Лескоец Охрид Упис на промена 16.10.2019 13:15:22
35020190023191 Друштво за производство трговија и услуги ГИФТАКАЈ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.10.2019 13:07:48
35020190023106 Трговско, услужно и производно, друштво СПОРТБАЈК увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 16.10.2019 13:06:09
30320190000876 Занаетчија-Електростатско фарбање УНИКОРН КОЛОРС Владимир Иван Божинов Охрид Упис на бришење 16.10.2019 13:03:50
35020190023171 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКОГРИН ЛТД ДОО експорт-импорт Пробиштип Упис на промена 16.10.2019 12:58:18
30120190016252 Хуманитарно добротворна фондација МАКЕДОНСКИ КАРИТАС Скопје Упис на промена 16.10.2019 12:56:40
35020190023181 Друштво за угостителство трговија и услуги 2 ЕР ХОТЕЛС ДОО увоз-извоз Охрид Упис на промена 16.10.2019 12:49:12
35020190023157 Трговец поединец за деловни и помошни услуги ПА-ПЕ 0710 ТП Никица Ацо Петковски Куманово Упис на основање 16.10.2019 12:45:05
35020190023124 Друштво за вршење сметководствени работи АКАУНТ КОНСАЛТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.10.2019 12:45:00
35020190022506 Друштво за производство, трговија и услуги ГАМЕР ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 16.10.2019 12:44:16
30120190016044 Здружение на квалитетен живот НОВА КРЕАТИВА Скопје Упис на основање 16.10.2019 12:43:59
35020190023086 Друштво за производство,трговија и услуги РАДИКА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево Упис на промена 16.10.2019 12:42:31
35020190023165 Друштво за трговија,производство и услуги КЕМО ПРЕМИУМ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 12:41:30
35020190023153 Друштво за производство,трговија и услуги БОНСАИ ДООЕЛ Радовиш Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 12:40:51
35020190022976 Трговец-поединец за такси превоз ИГОРЧО ДРАГИ СТОЈАНОВ-ЏИВЏИ ТП Пробиштип Упис на бришење 16.10.2019 12:39:40
35020190023170 Трговско друштво за производство трговија и услуги СТЕЛЕНА ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 12:24:19
35020190023169 Друштво за производство,трговија и услуги СТЕФИКОМ-2019 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 12:16:21
35020190023119 Друштво за консалтинг, услуги и производство ММ & ЦО 19 увоз-извоз ДОО Битола Упис на основање 16.10.2019 12:15:00
35020190023154 Друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги АРТИКОЛОР увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 16.10.2019 12:05:15
35020190023011 Друштво за транспорт и услуги РС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Студеничани Упис на промена 16.10.2019 12:02:44
31520190000189 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Булевар Гевгелија лам.4 Г Гевгелија Упис на промена 16.10.2019 11:55:36
35020190023010 Друштво за промет и услуги АЛТАН-ПЕРАЛНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.10.2019 11:46:28
35020190023160 Друштво за производство, трговија и услуги ЏОКС ПРЕМИУМ ДООEЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 11:36:42
35020190023021 Друштво за графички услуги и промет СОФИЈА ДОО увоз-извоз Богданци Упис на промена 16.10.2019 11:22:32
35020190023137 Друштво за поставување на инсталации за вентилација, градежништво, трговија, услуги и опрема за централно греење и ладење ЕУРОВЕНТ ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 16.10.2019 11:15:00
35020190023144 Друштво за производство трговија и услуги БАБЛОКУ ДООЕЛ Тетово, Shoqeri per prodhim tregti dhe sherbime BABLOKU SHPKNJP Tetove Упис на промена 16.10.2019 11:06:05
35020190023123 Друштво за производство,трговија и услуги ВАШ КРИСТАЛ ДООЕЛ Делчево Упис на промена 16.10.2019 11:05:42
35020190022913 Друштво за трговија, услуги и производство МАГНОЛИЈА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 16.10.2019 11:00:14
35020190023140 Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола Упис на промена 16.10.2019 10:53:35
35020190023161 Друштво за угостителство, трговија и услуги МАРЏ - БОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 16.10.2019 10:51:29
35020190022884 Друштво за угостителство, трговија и услуги МАРЏ - БОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 16.10.2019 10:51:29
35020190023145 Друштво за производство, трговија и услуги ХРИМАТ БАЛОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 16.10.2019 10:51:20
35020190023132 Друштво за градежништво ОЛИ ТРАНСКОП ДООЕЛ Сопиште Упис на основање 16.10.2019 10:45:01
35020190023114 Игротека ТП МАРАЦАНА НЕВ Ветон Мустаф Алили Гостивар Упис на основање 16.10.2019 10:45:00
35020190021501 Друштво за производство, трговија и услуги АРТИК МИНИНГ ДОО увоз извоз Скопје Упис на основање 16.10.2019 10:45:00
35020190022773 Друштво за градежништво, трговија и услуги ХОУМ ВИЗИОН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.10.2019 10:39:25
35020190023045 Друштво за услуги и трговија ВИПЕТ 5 ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.10.2019 10:35:17
35020190023141 Друштво за производство,трговија,транспорт и угостителски услуги БУШ,Ристо ДООЕЛ увоз-извоз с.Негорци-Гевгелија. Упис на промена 16.10.2019 10:32:16
35020190022735 Друштво за услуги БОХ МЕДИА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.10.2019 10:31:54
35020190023151 Трговец Поединец БУРЕК ДОСТИ Вехап Фекредин Есати Тетово Документ за регистрирање на работно време 16.10.2019 10:19:12
1 2 3 4 5

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.