Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120190014494 Хуманитарна организација за грижа на хендикепирани деца и старци ДОБРОТВОР Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 23.05.2019 23:00:03
30120190014493 Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 23.05.2019 20:40:08
30120190014492 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЕКО ФРУИТ ДОО Свети Николе-во стечај Документ за определување на главна приходна шифра и големина 23.05.2019 20:40:05
30120190014491 Занаетчиска услужна задруга СТИЛ-2007 со неограничена одговорност увоз-извоз Ново Село Документ за определување на главна приходна шифра и големина 23.05.2019 20:40:04
35020190012457 Друштво за трговија на големо и мало и услуги АНОРОС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 16:03:05
35020190012426 Друштво за транспорт, производство, промет и услуги МАХКОМ-ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 23.05.2019 16:01:43
35020190012466 Друштво за трговија и услуги НАРЦИС увоз-извоз, Златко ДООЕЛ Битола Упис на промена 23.05.2019 15:55:21
35020190012427 Друштво за угостителство, трговија и услуги САН ПАУЛО МИРЧЕ ДООЕЛ Кочани Упис на основање 23.05.2019 15:45:06
35020190012415 Друштво за сервисирање, промет и услуги ЈОКИ ТИМ КЛИНИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.05.2019 15:45:06
35020190012407 Друштво за производство,трговија и услуги ТОРОНТО СПОРТ ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 23.05.2019 15:45:05
35020190012359 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги БЕМ ТРАНС 2019 ДООЕЛ увоз – извоз Прилеп Упис на основање 23.05.2019 15:45:05
35020190012215 Друштво за производство, трговија и услуги МЕКГРОУ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.05.2019 15:45:00
30120190014457 Општинска јавна установа Партизански дом Сандево с.Сандево,општина Чучер Сандево,Република Македонија Упис на промена 23.05.2019 15:44:55
30920190000109 Занаетчија ЦЕНТАР Далиборчо Страшо Петров Кочани Упис на основање 23.05.2019 15:44:03
30120190014432 Друштво за градежништво,услуги и промет ГРАМОНТ-ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.05.2019 15:43:41
30120190014452 Друштво за производство, превоз, трговија и услуги ГЕМА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 23.05.2019 15:42:43
35020190012440 Трговско друштво за производство трговија и услуги КАРАМЕЛА ФЕШН - ДООЕЛ - Охрид Упис на промена 23.05.2019 15:38:07
35020190012460 Друштво за угостителство и трговија КОДРА - БЕРЗА ДООЕЛ Кичево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.05.2019 15:33:25
35020190012455 Друштво со ограничена одговорност за градежништво трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ Упис на промена 23.05.2019 15:30:38
35020190012201 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕРА АПЧЕВИ ДООЕЛ увоз-извоз Горно Оризари, Битола Упис на промена 23.05.2019 15:27:34
35020190011974 Друштво за трговија, производство и услуги САНО КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Битола Упис на промена 23.05.2019 15:25:44
35020190011735 Силк Роуд Банка АД Скопје Silk Road Bank AD Skopje Упис на промена 23.05.2019 15:21:41
35020190012085 Трговско друштво за производство и промет ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО,Скопје Упис на промена 23.05.2019 15:18:28
35020190012456 Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, НАРВИК-КОМЕРЦ, Емил,ДООЕЛ Куманово Упис на промена 23.05.2019 15:16:57
30720190000151 Здружение ВЛАДИМИРСКИ ИЛИНДЕНСКИ СРЕДБИ с.Владимирово Берово Упис на промена 23.05.2019 15:15:57
35020190012461 Трговец-поединец ГОГОВ НОВКО РИСТО ТП Струмица Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 15:15:25
35020190012458 Друштво за производство, трговија и услуги ЗЛАТАРА БОБО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 15:15:08
35020190012271 Друштво за производство,трговија и услуги МСМ ГЛАС ДООЕЛ извоз-увоз Велес Упис на промена 23.05.2019 15:04:00
30620190000253 Друштво за производство, трговија и услуги БИГОПАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.05.2019 15:01:18
35020190012445 Друштво за трговија и услуги ЛИЧИНА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Петровец Ликвидација 23.05.2019 15:00:07
30220190000240 Друштво за трговија и услуги АРЕНА СПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Документ за корекција 23.05.2019 14:57:34
35020190012422 Друштво за трговија и услуги ФОКУС Никола ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:56:33
30120190014487 Друштво за производство и трговија на големо и мало СОБИМ Бранислав и Марјан ДОО увоз-извоз Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.05.2019 14:55:32
35020190012306 Друштво за транспорт,шпедиција и услуги БОМА ШПЕД ДООЕЛ увоз извоз с.Огњанци Петровец Упис на промена 23.05.2019 14:51:51
35020190012420 Друштво за производство, промет и услуги ЈСМ РАИНБОВ & СУН ДООЕЛ Куманово Упис на основање 23.05.2019 14:45:02
35020190012411 Друштво за транспорт, промет и услуги ДИПЛОМАТИК ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 23.05.2019 14:45:01
35020190012395 Друштво за производство,трговија и услуги БЕНИВИЛ ЛТД експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.05.2019 14:45:01
35020190012371 Друштво за е-трговија, консалтинг и услуги ДИЗАЈР ДОО Скопје Упис на основање 23.05.2019 14:45:01
35020190012429 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 14:39:58
35020190012365 Друштво за производство , трговија и услуги , АВАНГЛИОН-ОКИ, увоз-извоз,Прилеп ДОО Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 14:37:18
35020190012218 Друштво за услуги, трговија и производство ПЕРФЕКТ ЧИСТО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:36:02
35020190011698 Друштво за такси превоз, трговија и услуги ОЛД ТАЈМЕР експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:34:58
30620190000252 Друштво за производство, трговија и услуги БИГОПАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 23.05.2019 14:34:57
35020190012168 Трговец поединец-овластен сметководител КОНТО-САФ ТП Срезовска Стојан Стевка Скопје Упис на бришење 23.05.2019 14:34:37
35020190012413 Друштво за производство,трговија и услуги АУТО ЛУКС ТУНИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.05.2019 14:29:57
35020190010733 Друштво за трговија и услуги Е-МА СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:29:55
35020190012442 Друштво за производство,транспорт, трговија и услуги ЕУРО-ПОЛОГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино-Желино,Shoqёri pёr prodhim,transport,tregti dhe shёrbime EURO-POLLOG SHPKNJP eksport-import f.Zhelinё Zhelinё Упис на промена 23.05.2019 14:29:45
30120190014477 СИНДИКАТ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:23:35
35020190012340 Друштво за производство трговија и услуги МОБИ ФЛЕШ ЕЛИТЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:18:45
35020190012436 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕМА ИНВЕСТ ГРОУП ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 23.05.2019 14:18:21
30520190000274 Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија МЕДИКУС с.Кривогаштани,Кривогаштани Упис на промена 23.05.2019 14:16:05
35020190012446 Друштво за производство, трговија и услуги ЃОКО ТРЕЈД 2013 увоз-извоз ДООЕЛ с.Стругово Демир Хисар Упис на бришење 23.05.2019 14:15:13
35020190012417 Друштво за производство, трговија и услуги ЃОКО ТРЕЈД 2013 увоз-извоз ДООЕЛ с.Стругово Демир Хисар Ликвидација 23.05.2019 14:15:13
35020190012287 Друштво за производство, трговија и услуги ТОП ПЕТ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:14:26
30620190000251 Друштво за производство, трговија и услуги БИГОПАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 23.05.2019 14:11:58
35020190012192 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИМУС КОМ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:11:42
31520190000087 Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Гевгелија Документ за корекција 23.05.2019 14:11:13
35020190011780 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица ИНТЕР-ХЕМ ДОО Друштво за производство,промет и услуги во хемиската индустрија-Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:11:01
35020190010866 Друштво за трговија и услуги ВБИ БУС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.05.2019 14:05:18
35020190010832 Друштво за трговија и услуги ФОКУС ФОТОГРАФИ ДОО Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:52:42
35020190012431 Друштво за трговија, монтажа и услуги ХИДРОТЕРМ 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 13:52:11
35020190012381 Друштво за трговија и услуги ЛЕОМАР ГРОУП ДОО увоз извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:49:23
35020190012291 Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ВАРДАР ГРУП ДОО увоз-извоз Велес Упис на промена 23.05.2019 13:46:03
35020190012229 Друштво за проектирање и одржување на објекти,производство,трговија и услуги РЕСУРС ЛТДИ извоз-увоз ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 23.05.2019 13:45:55
35020190012326 Друштво за производство, трговија и услуги БИ-ТЕКС ТЕКСТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 23.05.2019 13:45:00
30420190000459 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЦЕНТАР-ДЕНТ Битола Упис на промена 23.05.2019 13:44:59
35020190012405 Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:43:56
35020190012428 Друштво за производство, трговија и услуги АГРО ДРАВ-ВД ДООЕЛ с. Куклиш Струмица Упис на промена 23.05.2019 13:42:34
35020190012297 КЛАУД КОНТО ТП Делова Коцо Весна Кавадарци Упис на промена 23.05.2019 13:36:52
30520190000290 Друштво за производство, трговија и услуги ПИВНИЦА ЦРЕША увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 23.05.2019 13:26:02
30520190000289 Друштво за производство, трговија и услуги ПИВНИЦА ЦРЕША увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 23.05.2019 13:26:01
35020190012149 Друштво за производство и трговија на големо и мало ОСКАР КО Чедомир ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Упис на промена 23.05.2019 13:25:34
35020190012430 Друштво за производство трговија и услуги ЕТЕМ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Центар Жупа Центар Жупа Упис на бришење 23.05.2019 13:15:51
35020190012361 Друштво за производство трговија и услуги ЕТЕМ-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Центар Жупа Центар Жупа Ликвидација 23.05.2019 13:15:50
35020190012391 TП ЖИТО - ПЕК ДАРЕ Дарко Бошко Костовски с.Блаце, Брвеница Упис на основање 23.05.2019 13:15:01
35020190012290 Друштво за курирски услуги БРЗА ПРАТКА КАПИТОЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.05.2019 13:15:01
35020190012210 Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало МАРБО ИНЖЕНЕРИНГ увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 23.05.2019 13:15:01
35020190012403 Друштво за градежништво, трговија и услуги ПАРТНЕРС КОНСТРАКШН ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 13:11:03
35020190012378 Друштво за производство на готови јадења и оброци ЛИМАН РЕСТОРАН ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 13:09:55
35020190012208 Друштво за градежништво, трговија на големо и мало и услуги ГМП-КОНСУЛТАНТИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 23.05.2019 13:08:22
35020190011726 Друштво за трговија и производство МАРМАРА ЏИНС ДОО увоз извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:08:04
35020190012418 Друштво за производство, трговија и услуги МЈБ РИЧ ДООЕЛ с.Мојанци Кочани Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 13:05:50
35020190011906 Друштво за друго образование,трговија и услуги БЕЛ-РИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:04:54
35020190012156 Друштво за промет и услуги ПРОМОДАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:03:27
35020190012126 Друштво за производство, трговија и услуги БИО ЕНЕРГО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.05.2019 13:02:18
35020190012116 Друштво за туризам, трговија и услуги ФИБУЛА ЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 13:00:17
35020190012345 Друштво за трговија и услуги ДМ ФЕНСТЕР ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.05.2019 13:00:01
35020190012236 Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 12:59:45
30520190000240 Пчеларско здружение БРАТСТВО Прилеп Упис на промена 23.05.2019 12:48:46
35020190012406 Друштво за производство трговија транспорт угостителство и услуги БА-НА Барзул ДОО увоз-извоз Гостивар Упис на промена 23.05.2019 12:44:27
35020190012397 Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ВАЛИБО ДООЕЛ с.Лешани,Белчишта Упис на промена 23.05.2019 12:42:24
30520190000286 Основно училиште ПЕРЕ ТОШЕВ с.Дупјачани Долнени П.О. Упис на промена 23.05.2019 12:40:05
30320190000526 Занаетчија-Резбарско атеље ТРОН Драган Неловски Охрид Упис на промена 23.05.2019 12:38:25
35020190012419 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ЕВРО КОМЕРЦ-5 Николоски Живко ДООЕЛ Гостивар Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 12:38:03
35020190012285 Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАК 90 Митаноски Боге увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 23.05.2019 12:37:32
35020190011856 Друштво за трговија и услуги ПОЛИГРАФСНАБ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.05.2019 12:36:13
35020190012078 Друштво за производство, трговија и услуги ДИАКОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Ликвидација 23.05.2019 12:33:46
35020190012349 Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 12:31:52
35020190012404 Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги МУЛТИМЕДИА - НЕТ ДОО Скопје Упис на промена 23.05.2019 12:25:30
35020190012266 Друштво за производство, трговија, промет и услуги НЕЉА - БУМ ФАШИОН експорт - импорт ДООЕЛ Липково Документ за регистрирање на работно време 23.05.2019 12:16:44
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.