Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020200007646 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги БАКИ ШПЕД ЛОГИСТИК ДООЕЛ Ратавица Пробиштип Упис на основање 08.04.2020 15:45:00
35020200007627 Друштво за транспорт,производство и услуги АФФАН ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Студеничани,Студеничани Упис на основање 08.04.2020 15:45:00
35020200007604 Друштво за производство, трговија и услуги ФИЛМИХ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на основање 08.04.2020 15:15:00
30120200010159 Здружение на туристички работници и сопственици на викенд куќи БЕРОВСКО ЕЗЕРО Берово Упис на основање 08.04.2020 14:58:03
35020200007474 Друштвото за производство, трговија и услуги БЕСО ФРУИТ 2020 ДООЕЛ увоз-извоз с.Грушино, Арачиново Упис на основање 08.04.2020 14:15:00
35020200007521 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Упис на промена 08.04.2020 14:02:35
35020200007632 Друштво за трговија и услуги СНЕНИГО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 08.04.2020 13:59:37
35020200007649 Друштво за производство, трговија и услуги СВЕТОТ НА КАФЕТО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 08.04.2020 13:51:12
35020200007468 Друштво за интелектуални услуги ВЕЗИКА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 08.04.2020 13:47:48
30320200000269 Занаетчиска дејност МОНДИ Рајмонд Ментор Деде Дебар Упис на бришење 08.04.2020 13:45:38
30320200000271 Занаетчија Авто Сервис ДИАГНОСТИК УНИВЕРЗАЛ-ЃИНИ Дукаѓин Буран Муфтију Дебар,Zejtar Auto Servis DIAGNOSTIK UNIVERZAL-GJINI Dukagjin Buran Muftiju Diber Упис на бришење 08.04.2020 13:45:07
35020200007486 Друштво за производство, промет и услуги ИГ-ЕМ-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 08.04.2020 13:44:55
30320200000270 Занаетчија З.Д.РУ-АЛ Наип Ашим Абовски с.Отишани, Дебар Упис на бришење 08.04.2020 13:43:58
35020200007654 Друштво за производство, трговија и услуги ШАРА-МИЛК ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 13:34:49
35020200007619 Друштво за трговија производство и услуги БРАЦО - ММ ДООЕЛ увоз-извоз с. Долно Којнаре Куманово Упис на промена 08.04.2020 13:33:35
35020200007626 Друштво за производство, промет и услуги ЈУЛИЈА НОВА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 08.04.2020 13:33:30
35020200007635 Друштво за производство, трговија и услуги НЕДЦАНН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 13:22:59
35020200007641 Друштво за сообраќај трговија и услуги ЕКСПРЕС ДИМАКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 08.04.2020 13:22:42
35020200007652 Друштво за такси превоз, трговија и услуги ЛЕБЕД-ЕКСПРЕС ДООЕЛ Експорт-Импорт с.Кадино Илинден Упис на бришење 08.04.2020 13:15:21
35020200007590 Друштво за такси превоз, трговија и услуги ЛЕБЕД-ЕКСПРЕС ДООЕЛ Експорт-Импорт с.Кадино Илинден Ликвидација 08.04.2020 13:15:21
30120200012784 Општинско основно училиште КРСТЕ МИСИРКОВ Скопје Упис на промена 08.04.2020 12:58:36
35020200007613 Друштво за трговија и услуги ПРОФЕСИОНАЛ ЦАРЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 08.04.2020 12:53:08
35020200007629 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО КАРТ БИТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 08.04.2020 12:52:33
35020200007644 Друштво за производство, трговија и услуги БЕНТОН-НИ експорт-импорт ДООЕЛ Упис на промена 08.04.2020 12:49:12
35020200007583 Друштво за производство, трговија и услуги РЕФРЕШ ЏУС БАР ДОО Скопје Упис на промена 08.04.2020 12:46:10
35020200007571 Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ХРИНИКО СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Охрид Упис на промена 08.04.2020 12:36:20
35020200007637 Трговец поединец Исмаил Џавит Муртезан трговија на мало КАНЕО 1 ТП Охрид Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 12:31:25
35020200007582 Земјоделки Комбинат БАУЕР ИНВЕСТ ГРОУП увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на основање 08.04.2020 12:30:01
35020200007625 Друштво за производство, трговија и услуги ШАРА-МИЛК ДООЕЛ Куманово Упис на промена 08.04.2020 12:18:55
35020200007608 Друштво за градежништво и услуги МОЈА-30 ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на промена 08.04.2020 12:10:46
30720200000115 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје Документ за корекција 08.04.2020 12:09:25
35020200007615 Друштво за производство,трговија, транспорт и услуги ТОМИ АС ТРАНС 2017 ДООЕЛ увоз-извоз с. Мождивњак Крива Паланка - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 08.04.2020 12:01:33
35020200007614 Друштво за производство трговија и услуги МАКЕДОНСКИ БИСЕР ДООЕЛ експорт-импорт с.Станци Крива Паланка - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 08.04.2020 12:01:02
35020200007624 Друштво за услуги, производство, транспорт и изведување на рударско градежни работи ИЛИОПОУЛОС МАЈНИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 12:00:10
35020200007418 Друштво за деловни и менаџмент консултантски активности МУСТЕР КОЛЛЕКТИВЕ ДОО увоз-извоз Валандово - во ликвидација Ликвидација 08.04.2020 11:59:25
35020200007592 Друштво за транспорт, трговија и услуги ВИЕНА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на промена 08.04.2020 11:38:48
35020200006941 Друштво за транспорт, трговија и услуги АБЦ ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 08.04.2020 11:30:08
30420200000347 Занаетчија Петар Живко Станковски АВТО СЕРВИС ПЕТАР Битола Упис на промена 08.04.2020 11:28:15
35020200007620 Друштво за производство, трговија и меѓународен транспорт и шпедиција АГРОИНВЕСТ увоз-извоз ДОО Прилеп Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 11:17:23
35020200007616 Друштво за транспорт и логистика ГЛОБАЛ 1 ЛОГИСТИКС МК ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 11:13:28
35020200007595 Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 11:12:33
35020200007591 Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР АЛ ПИН ДООЕЛ експорт-импорт Бразда Чучер-Сандево Упис на промена 08.04.2020 11:09:12
35020200007607 Друштво за градежништво,трговија и услуги Д-Л БАУ ГРОУП ДОО експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 08.04.2020 10:43:12
35020200007380 Такси превоз Д-Р ЏОЛЕ ТРЕЈД ТП Драган Павле Петрушевски Скопје Упис на бришење 08.04.2020 10:37:35
30120200009631 Приватна установа за социјална заштита на стари лица ХАРМОНИЈА Скопје Упис на промена 08.04.2020 10:13:14
35020200007538 Друштво за производство,шпедиција,трговија и услуги ВАБО ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Штип Упис на промена 08.04.2020 10:11:18
35020200007599 Друштво за производство, трговија и услуги ТИРКИЗ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 08.04.2020 10:02:26
30120200012489 Друштво за изведување на рударско градежни работи МАШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за корекција 08.04.2020 09:49:04
30420200000348 Занаетчија Виолета Павле Граматковска-Јовановска ВИКИ Битола Упис на промена 08.04.2020 09:47:32
30420200000346 Занаетчија Јованка Живота Ристевска АРТ ЛЕНД Битола Упис на промена 08.04.2020 09:44:38
35020200007548 Друштво за реклама и маркетинг КАЛА МЕДИА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 08.04.2020 09:42:16
35020200007325 Друштво за угостителство трговија и услуги ЊУ СТАР 06 ДОО Скопје Упис на промена 08.04.2020 09:26:23
35020200007573 Друштво за трговија и услуги ПАРТНЕР МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 08.04.2020 09:21:30
30120200012783 Здружение Мултиетничка организација за интернационални култури - МОЗАИК-МЕИК Скопје Документ за корекција 08.04.2020 09:04:25
30120200012487 Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 08.04.2020 08:51:22
30120200012328 ЗДРУЖЕНИЕ МУЗИЧКА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 08.04.2020 08:49:52
35020200007602 Друштво за производство,трговија и услуги ДИМИ-ДАЈЦ ДООЕЛ узвоз-извоз с.Будинарци Берово Упис на промена 08.04.2020 08:46:08
30120200012713 Акционерско друштво за застапување во осигурувањето МАГМА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Ликвидација 08.04.2020 08:45:32
35020200007577 Друштво за производство трговија и услуги СТРИИТ КАФЕ ДООЕЛ Струмица - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 08.04.2020 08:39:36
35020200007285 Трговец поединец за трговија на мало ФЕЈБУС ШАКИР АСАНОВ ХАЗИНЕ ТП Штип Упис на бришење 08.04.2020 08:34:54
35020200007552 Друштво за бизнис консалтинг ФИРСТ ЦАПИТАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 08.04.2020 08:30:00
35020200007287 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје Упис на промена 08.04.2020 08:29:58
35020200007609 Друштво за угостителство туризам и услуги ФАНТАСТИК РЕНТ Охрид ДООЕЛ Упис на промена 08.04.2020 08:17:54
30120200012782 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО СТАР РЕЦИКЛАЖА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:43
30120200012781 Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ Прилеп Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:42
30120200012780 Друштво за маркетинг, комуникации и услуги МАГНА ЕУРОПЕ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:42
30120200012779 Друштво за производство,трговија и услуги ЕВОЛУШН БАС ДООЕЛ Оризари Кочани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:41
30120200012778 Трговско друштво за производство и трговија СВИЊАРСКА ФАРМА ДЕЛМЕС ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:41
30120200012777 Друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги ПЕРА КОНСТРАКШН И ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:40
30120200012776 Друштво за производство, промет и услуги ЕКО-ЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:40
30120200012775 Друштво за ревизорски и книговодствен консалтинг и услуги ЕРНСТ И ЈАНГ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:39
30120200012774 Друштво за услуги АДИНАМИК МЕДИА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:39
30120200012773 Трговско друштво за односи со јавност и информирање КАЛИСТРАТ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:38
30120200012772 Друштво за градежништво ТИМ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:38
30120200012771 Акционерско Друштво ТРГОТЕКСТИЛ МАЛОПРОДАЖБА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:38
30120200012770 Друштво за производство, трговија и услуги ИНВИКТА ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:37
30120200012769 Друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги АЛПИНА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:37
30120200012768 Друштво за посредување, консалтинг, промет и услуги АВП БИЗНИС ДЕВЕЛOПМЕНТ И КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:36
30120200012767 Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:36
30120200012766 Друштво за економски консалтинг, услуги и трговија ЕКОНОМСКО БИРО ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:35
30120200012765 Друштво за производство, промет и услуги СПЕЦИЈАЛ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:35
30120200012764 Друштво за трговија и услуги НЕХТ ГЕН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:34
30120200012763 Друштво за градежништво, консалтинг и услуги СЕР - ЛУКА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:34
30120200012762 Друштво за производство и трговија МЕТАЛ ОИЛ ТРЕЈД Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:33
30120200012761 Друштво за застапување услуги и трговија НЕУРОМЕДИКА Емил Угриновски и др. ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:33
30120200012760 Друштво за консултантски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:32
30120200012759 Друштво за информациски решенија и услуги С и Т МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:32
30120200012758 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство,инженеринг,проектирање,монтажа и трговија ТИНГ ДООЕЛ Кочани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:31
30120200012757 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, производство и промет Б-А-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:31
30120200012756 Друштво за промет и услуги ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕТАЛ друштво со ограничена одговорност увоз извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:31
30120200012755 Друштво за медиумски активности ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:30
30120200012754 Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:30
30120200012753 Друштво за услуги и трговија ЛЕОРОН ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Бразда Чучер - Сандево Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:29
30120200012752 Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:29
30120200012751 Друштво за производство, трговија и услуги МУСАЛА СОФТ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:28
30120200012750 Друштво за трговија и услуги КЛИП МЕДИА ГРУП ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:28
30120200012749 Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:27
30120200012748 Друштво за градежништво,трговија и услуги ФЕГО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:27
30120200012747 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:26
30120200012746 Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет МАКОШПЕД АД - Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 07.04.2020 20:40:26
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.