Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120200013429 ОПШТИНА НОВАЦИ Документ за определување на главна приходна шифра и големина 04.06.2020 20:40:05
35020200010622 Друштво за производство,трговија и услуги КАЈ МАНЧЕ ДООЕЛ с.Злеово Радовиш Упис на основање 04.06.2020 16:45:00
35020200010668 Трговец поединец за угостителство РЕЛАХ-М Ваљон Иса Исуфи С.Матејче Липково Упис на основање 04.06.2020 16:30:00
35020200010661 Кафетерије АНДРРА БАР ТП Бесар Неџмедин Адеми Тетово,Kafeterija ANDRRA BAR TI Besar Nexhmedin Ademi Tetove Упис на основање 04.06.2020 16:15:00
35020200010647 Друштво за идавање и публикации СИМУЛАКРУМ ДОО Скопје Упис на основање 04.06.2020 16:15:00
35020200010569 Друштвото за услуги УРБАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.06.2020 16:15:00
35020200010409 Tрговско друштво за транспорт,шпедиција,трговија на големо и мало МЕРЦЕДЕСТРАНС извоз-увоз Димески Петар Прилеп ДООЕЛ Упис на промена 04.06.2020 16:03:40
31520200000113 Занаетчија Фризерски салон ДЕСИ Десанка Миодраг Зафирова Гевгелија Упис на промена 04.06.2020 15:55:34
35020200010684 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛ-РИМИ ПАСТЕРИ ДООЕЛ Василево Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 15:45:01
35020200010672 Друштво за производство, трговија и услуги РУДФУД ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Упис на промена 04.06.2020 15:36:54
35020200010611 Друштво за туризам угостителство и трговија АВИОТУРС ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.06.2020 15:33:48
35020200010664 Угостителско друштво КАЈ ГИГО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.06.2020 15:15:01
30420200000419 Доброволно противпожарно друштво ДПД АРХАНГЕЛ Битола Упис на основање 04.06.2020 15:14:00
31120200000256 Занаетчија Фризерски салон БОН ХАИР Абдулхаќим Надир Пурде Гостивар Упис на бришење 04.06.2020 15:10:14
35020200010676 Друштво за трговија и услуги ГОЛДЕН ЊУ ЕЈЏ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 15:09:55
35020200010651 Друштво за услуги КВАНТОКС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.06.2020 15:06:56
35020200010317 Друштво за консалтинг, промет и услуги АФА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ - Скопје Упис на промена 04.06.2020 15:04:29
35020200010107 Друштво за производство, трговија и услуги С МУ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово – Shoqeria per prodhim, tregti dhe sherbime S MY COMPANI SHPKNJP eksport-import Tetove Упис на промена 04.06.2020 15:03:36
35020200010539 Друштво за транспорт и услуги СТОТО ТРАНС ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 04.06.2020 15:02:24
35020200010659 Друштво за производство,трговија и угостителски услуги ЦАФФЕ 9 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово,Shoqeri per prodhim,tregti dhe sherbime hotelierike CAFFE 9 SHPKNJP eksport-import Tetove Упис на основање 04.06.2020 15:00:01
35020200010686 Друштво за производство,трговија и услуги БАНЕ Д-М ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на бришење 04.06.2020 14:53:49
35020200010343 Друштво за производство,трговија и услуги БАНЕ Д-М ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Ликвидација 04.06.2020 14:53:49
35020200010449 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОНТО ДООЕЛ Кочани Упис на промена 04.06.2020 14:53:09
35020200010177 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје Упис на промена 04.06.2020 14:50:24
35020200010648 Друштво за услуги, трговија и производство ГЛАМ-ЛУХЕ ДООЕЛ Охрид Упис на промена 04.06.2020 14:49:35
35020200010683 Друштво за трговија и услуги ЛA БИГИА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 04.06.2020 14:49:26
35020200010626 Друштво за трговија и услуги ЛA БИГИА ДООЕЛ Скопје Ликвидација 04.06.2020 14:49:26
31120200000255 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ТЕ-МЕДИКА с.Требиште,Маврово и Ростуша-во ликвидација Ликвидација 04.06.2020 14:45:54
35020200010646 Трговец поединец за трговија на мало ТОНИ Тони Боре Илијоски ТП с.Брждани, Кичево Упис на основање 04.06.2020 14:45:01
35020200010632 Друштво за трговија и услуги ДДЗ МАТЕРХОРН ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 04.06.2020 14:45:01
35020200010574 Друштво за производство, трговија и услуги ДИМАС ГРОУП 2020 Скопје Упис на основање 04.06.2020 14:45:01
35020200010423 Друштво за трговија и услуги АЕРО МОБИЛ СТОРЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.06.2020 14:45:01
30820200000155 Здружение на граѓани за развој на екологија,туризам и логистичка поддршка на проекти ЕКО ТУР ЛОГИСТИК Струмица Упис на основање 04.06.2020 14:44:00
35020200010604 Друштво за произиводство,услуги и трговија АГРО ДИШКО увоз-извоз ДООЕЛ с.Карамани Битола Упис на промена 04.06.2020 14:33:31
35020200010642 Друштво за производство и промет ХЕМИК КАМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.06.2020 14:32:39
35020200010603 Трговско услужно и производно друштво Коста КОДИТ-ПРОМ увоз-извоз с.Кравари Битола ДООЕЛ Упис на промена 04.06.2020 14:31:47
35020200010602 Друштво за трговија и услуги СОЛУШНС ПЛЕЈС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.06.2020 14:29:11
35020200009958 Друштво за трговија и услуги ГРЕЕН МАЦХИНЕС ДОО Велес Упис на промена 04.06.2020 14:17:06
30120200013426 Друштво за истражно и техничко дупчење, промет и услуги КРУНА ДРИЛ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 04.06.2020 14:08:07
35020200010229 Друштво за инвестиции и услуги ГРЕЕН СТАР ЛТД ДОО Илинден Упис на промена 04.06.2020 14:05:23
35020200010663 Друштво за производство, трговија и услуги ЗАГА Загорка ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на промена 04.06.2020 14:03:24
35020200010630 Друштво за производство,трговија и услуги БО-МАР ДАВИДОВИЌ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 13:55:20
35020200010211 Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво ПОВЕР ГРУП ДОО Куманово Упис на промена 04.06.2020 13:54:38
35020200010008 Друштво за трговија и услуги ДВД ПЕТ ДОО Скопје Упис на промена 04.06.2020 13:54:09
35020200010643 Друштво за контакт информации и услуги САЛЕСЦАЛЛ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 04.06.2020 13:50:13
35020200010654 Друштво за услуги ОРИНЏ МЕДИА ГРУП ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 04.06.2020 13:47:21
35020200010667 Друштво за угостителство ПЕРФЕКТО-АР ДОО увоз-извоз Гостивар Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 13:46:29
35020200009893 Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРО БНБ увоз-извоз ДОО Ресен Упис на основање 04.06.2020 13:45:00
30420200000455 Здружение за култура, туризам и економски развој ЕКСПЛИЦИТ Битола Упис на основање 04.06.2020 13:44:01
35020200010627 Друштво за производство, трговија и услуги ЕРЗ-АЈА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 04.06.2020 13:42:12
35020200010333 Друштво за консалтинг, вештачења и други правни работи ЛИОН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје Упис на промена 04.06.2020 13:38:31
35020200010653 Друштво за производство, промет и услуги ОФИС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.06.2020 13:36:52
35020200010613 Друштво за градежништво и услуги РЕГНУМ НИСКОГРАДБА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.06.2020 13:34:57
35020200010431 Друштво за трговија и услуги ДАТА МАСТЕРС ДОО Скопје Упис на промена 04.06.2020 13:31:47
35020200010530 Друштво за производство, трговија и услуги КАРАНФИЛОВСКИ-АМ ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 13:25:13
35020200010669 Друштво за производство, трговија и услуги МОТОМОНТ ОЛ-ЏИ увоз-звоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 04.06.2020 13:22:33
35020200010500 Друштво за производство, трговија и услуги МОТОМОНТ ОЛ-ЏИ увоз-звоз ДООЕЛ Битола Ликвидација 04.06.2020 13:22:33
35020200010639 Друштво за производство,услуги и трговија МИГЕМ увоз–извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 04.06.2020 13:18:07
35020200010607 Друштво за трговија и услуги СВЕЖО СЕКОЈ ДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 04.06.2020 13:15:00
35020200010387 Друштво за производство,трговија и услуги ДАРЈОН ПРО ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 04.06.2020 13:13:43
35020200010568 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО ЏОНДИР ДООЕЛ увоз-извоз с.Могила Могила Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 13:12:38
35020200010633 Трговец поединец за трговија на мало ТП ГЛУМАЦ ШЕМА Весна Стојча Крстовска с. Петралица, Ранковце Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 13:11:53
35020200010600 Друштво за кетеринг, промет и услуги ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 04.06.2020 13:10:48
35020200010432 Друштво за производство,трговија и услуги КАДЕМША ДООЕЛ Штип Упис на промена 04.06.2020 13:08:46
30520200000211 Занаетчија Фризерско студио ТИВКИОТ МАРКО Ристески Марко Прилеп Упис на промена 04.06.2020 12:59:16
30120200013380 Приватна здравствена установа-Специјалистичка ординација по општа медицина и аптека Д-Р РУБИНА Скопје Упис на промена 04.06.2020 12:58:16
35020200010284 Друштво за трговија, производство и услуги БК-СПОРТ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 04.06.2020 12:55:45
35020200010591 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ОРИЕНТ-ПАЗАР ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 12:48:33
35020200010634 Друштво за трговија и услуги ТМТЕК ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.06.2020 12:45:01
35020200010470 Аукциска компанија за посредување при трговија со движен и недвижен имот АУКЦИСКА КУЌА БИСЕР МАК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.06.2020 12:43:36
35020200010658 Друштво за производство, трговија и услуги КАП ОФ ЏОЈ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 04.06.2020 12:41:18
35020200010618 Друштво за производство, трговија и услуги КАП ОФ ЏОЈ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 04.06.2020 12:41:18
35020200009830 Друштво за производство,трговија и услуги МК ДЕЛТА-ТЕКСТИЛ ДОО Пробиштип Упис на промена 04.06.2020 12:41:15
30520200000210 Занаетчија Берберски салон МИЛЕ Талески Милан Прилеп Упис на бришење 04.06.2020 12:37:13
35020200010640 Друштво за производство, трговија и услуги ЛА ЛИНЕА ВЕРДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 04.06.2020 12:32:02
35020200010655 Друштво за трговија, промет, производство и услуги МАЈВИНГС увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас, Кичево Упис на бришење 04.06.2020 12:28:22
35020200010547 Друштво за трговија, промет, производство и услуги МАЈВИНГС увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас, Кичево Ликвидација 04.06.2020 12:28:22
35020200010608 Друштво за издавачка дејност, производство и трговија ТИНА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.06.2020 12:26:25
35020200009878 Друштво за трговија и маркетинг ФОУР-ЛИНЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 04.06.2020 12:22:55
35020200010548 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛОЏИА ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.06.2020 12:18:22
31120200000254 Општинско основно музичко училиште ЕНВЕР СТАФАИ Гостивар Документ за корекција 04.06.2020 12:16:10
35020200010605 Друштво за трговија производство и услуги ТЕ ЏАЏИ МАРКЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на основање 04.06.2020 12:15:00
35020200010620 Друштво за промет и услуги ИВАНА КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 04.06.2020 12:08:13
35020200010580 Друштво за спорт, обука, тренинг, стрелаштво, производство, трговија и услуги СТРАТИЛАТ ДООЕЛ Кичево Упис на промена 04.06.2020 12:07:17
35020200010623 Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРО САРАМИЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 04.06.2020 12:05:50
35020200010578 Друштво за производство и трговија на друга флаширана вода од извори МЛ-ГАРИ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 04.06.2020 12:02:11
35020200010588 Трговско друштво за промет на големо и мало производство и услуги КРУСЕЛ Славе ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.06.2020 11:58:06
35020200010481 Друштво за трговија,услуги и консалтинг ГЛОБЕ АССИСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.06.2020 11:52:43
35020200010641 Друштво за производство,трговија и услуги КОЦЕВИ-ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 04.06.2020 11:50:33
35020200010637 Друштво за угостителство и трговија ТРЕНДИ ПЛУС ДООЕЛ Струга Упис на промена 04.06.2020 11:49:42
35020200010636 Трговец поединец за трговија на мало ТП СТАНЕЧКИ БИСЕР Дарко Томе Јакимовски с.Станци Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 11:47:32
35020200010594 Чајџилница ТП РЕИС ТИРО Мухамед Назми Тиро Гостивар Упис на основање 04.06.2020 11:45:00
35020200010587 Друштво за производство,трговија,промет и услуги АУТХЕНТИЦ ПРЕСС ДООЕЛ с.Чегране Гостивар Упис на основање 04.06.2020 10:45:01
35020200010461 Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛА ВОШ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.06.2020 10:45:01
30120200013332 Спортско здружение Женски Ракометен Клуб ВАРДАР Скопје Упис на основање 04.06.2020 10:44:01
30320200000330 Група избирачи-МАЗЛУМ ХАСАН за избор на градоначалник на општина Центар Жупа изборна кампања 2013 Центар Жупа Упис на бришење 04.06.2020 10:35:12
35020200010628 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај и услуги САБАХ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 04.06.2020 10:32:06
35020200010482 Друштво за информатички технологии КОМУНА.ДЕВ ДОО СКОПЈЕ Упис на промена 04.06.2020 10:29:16
35020200010584 Акционерско друштво СТРУМИЧКО ПОЛЕ с.Василево-Василево Упис на промена 04.06.2020 10:27:00
30120200013421 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по општа медицина Д-р МИЈАЛЧЕ АНДОНОВСКИ Пробиштип Документ за корекција 04.06.2020 10:22:30
1 2 3 4 5

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.