Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30420190000032 Друштво за трговија и услуги МАРИАКУЗ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 12:18:09
35020190001162 Друштво за производство трговија и услуги СОЛАР ЛЕГИЏ & БЕГ & ТРАВЕЛ АКСЕСОРИС ДОО с.Ростуше, Маврово и Ростуша Упис на основање 18.01.2019 12:15:00
35020190001034 Друштво за меѓународен транспорт и шпедиција ИДЕНА ДООЕЛ Штип - во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 12:14:41
30120190000220 Здружение Мото клуб СЕВЕНТУ ОНЕ ТЕАМ Скопје Упис на основање 18.01.2019 12:14:01
30420190000035 Друштво за трговија на мало и големо, производство и услуги КАПИТАЛ ХОЛДИНГ увоз -извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.01.2019 12:03:22
30420190000029 Друштво за трговија на мало и големо, производство и услуги КАПИТАЛ ХОЛДИНГ увоз -извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 12:03:21
35020190001008 Друштво за транспорт, трговија и услуги КОЛА ЛОГИСТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 12:00:30
30420190000034 Занаетчија Даниела Соколе Бејковска РАБОТИЛНИЦА ЗА КОРИ ДАНИЕЛА с.Крклино Битола Упис на бришење 18.01.2019 11:53:57
35020190001131 Друштво за производство, услуги и трговија ЈАСМИН ХУСАМЕДИН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 11:38:41
35020190001161 Друштво за трговија и услуги ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 11:31:34
30820190000026 Друштво за производство,услуги,превоз и трговија АБОНИТА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Упис на бришење 18.01.2019 11:21:24
30820190000022 Друштво за производство,услуги,превоз и трговија АБОНИТА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 11:21:23
30120190000215 Трговско друштво за производство, трговија и услуги АНИКО ДОО експорт-импорт Скопје Ликвидација 18.01.2019 11:16:22
35020190000561 Друштво за менаџмент и консултански услуги АЛТИУС ДООЕЛ Тетово Упис на промена 18.01.2019 11:15:16
35020190001172 Производно трговско друштво СЕЉ-ИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 11:11:20
35020190001178 Друштво за производство,услуги и трговија ЈА-АНГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 18.01.2019 11:08:04
35020190000746 Друштво за производство,услуги и трговија ЈА-АНГ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Ликвидација 18.01.2019 11:08:04
30320190000027 Јавна здравствена установа Специјализирана болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо Охрид Упис на промена 18.01.2019 11:07:49
35020190001177 Друштво за услуги производство и трговија ЕЛСАД ДООЕЛ Дебар Упис на бришење 18.01.2019 11:02:27
35020190000504 Друштво за услуги производство и трговија ЕЛСАД ДООЕЛ Дебар Ликвидација 18.01.2019 11:02:26
30120190000252 Друштво за производство, трговија и услуги КРОПФАРМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 10:57:26
30120190000054 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Боро Менков бр.1 влез 1 и 2, Скопје Упис на промена 18.01.2019 10:50:06
30920190000011 Друштво за производство, трговија и услуги СД-СМЕЛ ДООЕЛ Соколарци, Чешиново-Облешево Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 10:47:36
30120190000255 Приватна здравствена установа-аптека MОЈА АПТЕКА Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 10:45:24
35020190001138 Друштво за услуги и трговија ГРАДСКА ПЕГЛАНА И ПЕРАЛНА ХД ДООЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2019 10:45:01
35020180029799 Друштво за градежништво ГТД-БЕТОН-КОЧАНИ ДООЕЛ Кочани Упис на промена 18.01.2019 10:40:54
35020190001164 Друштво за производство,трговија,и услуги САКО ТРАДЕ извоз-увоз Соња и др. ДОО Велес Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 10:35:52
35020190001011 Друштво за приватна пракса за психологија МОЗАИК-СОВЕТУВАЛИШТЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 18.01.2019 10:34:09
30920190000010 Друштво за производство, трговија и услуги СД-СМЕЛ ДООЕЛ Соколарци, Чешиново-Облешево Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 10:33:17
30120190000229 Здружение за мото спорт и мото култура ЧОПЕР КЛУБ Скопје Упис на промена 18.01.2019 10:32:46
35020190000968 Друштво за текстил ВЕИБО ГРУП МАСЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 10:32:22
35020190001104 ТП за авто и такси превоз ПИРЕЛИ Владо Благој Кошулчев Велес Упис на бришење 18.01.2019 10:26:07
35020190001146 Друштво за трговија и маркетинг КОСМОС ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.01.2019 10:26:00
35020190001026 Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛЕОН-ШПЕД ДООЕЛ с.Дреново, Кавадарци Упис на промена 18.01.2019 10:20:54
35020190000940 Друштво за завршни работи во градежништвото и трговијата ЛДМ-БОБИ ДООЕЛ Илинден Упис на основање 18.01.2019 10:15:01
30120190000261 Друштво за трговија и услуги КОЏАЏИК ДООЕЛ Куманово Документ за корекција 18.01.2019 10:07:25
30120190000263 Друштво за производство трговија и услуги ТЕХНОТРАК ТРАДЕ ДОО експорт-импорт Гевгелија Документ за корекција 18.01.2019 10:07:14
35020190001058 Друштво за производство трговија и услуги МАНЦИНИ-РИС ДОО увоз-извоз Штип Упис на промена 18.01.2019 10:07:06
30120190000266 Друштво за трговија и услуги АПЕТИТ ГРУП ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 18.01.2019 10:07:02
30120190000268 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по радиодијагностика со компјутерска томографија ДИЈАГНОСТИЧКИ ЦЕНТАР КУЗМАН И ДАМЈАН Битола Документ за корекција 18.01.2019 10:06:51
30120190000270 Приватна здравствена установа-Поликлиника на примарно ниво ДИНЧЕР АШ Тетово Документ за корекција 18.01.2019 10:06:36
30120190000276 Друштво за производство трговија и услуги КАР-СТУДИО АДВЕРТИСИНГ КОМПАНИ увоз-извоз ДОО Струмица-во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 10:06:26
30120190000277 Друштво за производство и промет со леб и печиво трговија и услуги ПЕКАРА ЕЛИТА Куманово ДООЕЛ Документ за корекција 18.01.2019 10:06:10
35020190001101 Друштво за трговија и услуги ЦВЕЌАРА-ЕЛЗА ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на промена 18.01.2019 10:02:57
35020190001122 Градежни работи МАХО БАУ ТП Махир Амет Имери с.Мала Речица-Тетово Упис на основање 18.01.2019 10:00:02
35020190000986 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги КАЛОНИС ХЕПИ ФЕМИЛИ ДОО Скопје Упис на основање 18.01.2019 10:00:01
31020190000016 Занаетчија БУЃО Горан Пешевски Куманово Упис на промена 18.01.2019 09:56:03
31020180000623 Здружение за планинарење и заштита на планината КАЛИН КАМЕН 2015 Крива Паланка Упис на промена 18.01.2019 09:53:50
35020190001135 Друштво за производство, трговија и услуги ДОРА ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Виница - во ликвидација Ликвидација 18.01.2019 09:49:58
35020190001136 Друштво за производство, трговија и услуги ТРАНС МАРКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.01.2019 09:43:06
30120190000281 Друштво за производство трговија и услуги ОРГАНСКА БУКОВКА ДОО увоз-извоз Охрид Документ за определување на главна приходна шифра и големина 18.01.2019 09:42:20
35020190001140 Друштво за производство, трговија и услуги КЛУБ СПОРТ 77 увоз-извоз ДОО Битола Упис на промена 18.01.2019 09:41:37
35020190000276 Друштво за производство,трговија и услуги КВАТРО Ана и други, ДОО увоз-извоз Куманово 6а Издвојување во __ 18.01.2019 09:35:31
35020190000277 Друштво за производство трговија и услуги УНО ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 6б Превземање од__ 18.01.2019 09:35:31
35020190000923 Друштво за производство ,трговија и услуги ЧЕЛИК КАРДЕШЛЕР ДОО увоз-извоз Прилеп Упис на промена 18.01.2019 09:31:38
30120190000251 АДОНЕКС Акционерско друштво за вработување на инвалидни лица,производство и трговија на големо и мало,увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2019 09:07:36
35020190001020 Друштво за производство трговија и услуги ОРГАНСКА БУКОВКА ДОО увоз-извоз Охрид Упис на промена 18.01.2019 09:06:57
35020190000899 Друштво за трговија,услуги и издавачка дејност НАНА БЕНЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 08:55:09
35020190000889 Друштво за трговија и услуги АЛБ ИНВЕСТ ХОУЗЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2019 08:51:53
35020190000997 Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИА НАТУРАЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2019 08:50:19
35020190001158 Друштво за производство и услуги ГЕЛЕ - 73 ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.01.2019 08:42:48
35020180030689 Друштво за производство и услуги ГЕЛЕ - 73 ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.01.2019 08:42:48
35020190001157 Друштво за производство,трговија и услуги ГИПС-АРТ ЈАНЕВИ ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 18.01.2019 08:39:10
35020190001128 Друштво за производство,трговија и услуги ГИПС-АРТ ЈАНЕВИ ДООЕЛ Струмица Ликвидација 18.01.2019 08:39:10
30520190000019 Здружение параглајдинг клуб СКАЈ НО ЛИМИТ Прилеп Упис на основање 18.01.2019 08:28:05
35020190001132 Друштво за производство,услуги,транспорт,угостителство и трговија увоз-извоз САБРИНА-ТРАНС ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 18.01.2019 08:23:26
35020190001149 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Тоде Василески ВАСАЛДА-ПРОМ с.Лескоец Охрид ДООЕЛ Упис на промена 18.01.2019 08:19:58
35020190001114 Друштво за транспорт, трговија и услуги МАРВЕЛ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 18.01.2019 08:15:01
30820190000025 Друштво за производство,трговија и услуги МЕДИНЕ МЕКЕ ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 18.01.2019 08:14:28
30820190000024 Друштво за производство,трговија и услуги МЕДИНЕ МЕКЕ ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 18.01.2019 08:14:28
35020190001130 Друштво за производство,трговија и услуги ЛФБ ДООЕЛ Штип - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.01.2019 08:11:45
35020190001155 Трговец поединец НЕДИМА-ПРОМ Урфетка Рамазан Билали ТП с.Скудриње Маврово и Ростуша Упис на бришење 18.01.2019 07:53:11
30120190000274 Друштво за трговија и услуги МУРГОВСКА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.01.2019 20:40:39
30120190000273 Друштво за трговија и услуги БОГСЕК ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.01.2019 20:40:37
30120190000272 Превоз на стоки и трговија со градежен материјал ЗУ-ТРАНС ТП Хајрула Несим Ибиши с.Ларце-Желино Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.01.2019 20:40:15
35020190001037 Трговец Поединец ЈЕТА Е РЕ 2019 ТП Шабан Авни Алиу с.Камењане Упис на основање 17.01.2019 16:45:01
35020190001084 Друштво за трговија и услуги ТИБЈАН-2016 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.01.2019 16:30:02
35020190001098 Друштво за производство, трговија и услуги ГА&ИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.01.2019 16:15:01
35020190001126 Друштво за туризам и превоз на патници РИНОРИ ТРАВЕЛ-КОМ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 17.01.2019 16:02:19
35020190001099 Друштво за посредување и услуги ПАЗАР3.КОМ ДООЕЛ, увоз-извоз-Ресен Упис на промена 17.01.2019 15:52:57
35020190000892 Друштво за производство,промет и услуги ИАН-ДИЗАЈН увоз-изоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 17.01.2019 15:49:06
35020190001024 Друштво за производство, трговија и услуги МАМАС БЕЈКЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:47:35
35020190000624 Друштво за градежништво трговија и услуги ОСОГОВО-МИТОВСКИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:44:02
30120190000249 АДВОКАТ ТОМИСЛАВ МАКСИМОВСКИ Скопје Упис на основање 17.01.2019 15:44:01
35020190001125 Друштво за промет и услуги ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЕСТЕТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:33:00
35020180030669 Друштво за трговија и услуги МАКСИМУС ИНТЕРНЕШНЛ ДОО Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:30:18
30120190000238 Друштво за продуценство и ТВ продукција ТМЕ СТУДИО Август и др.ДОО-Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:27:50
30120190000239 Друштво за производство, трговија и услуги ГРАНД ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:27:25
35020190001045 Друштво за внатрешна и надворешна трговија,застапување и услуги МЕДИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Илинден 1а Присоединување на __ со бришење 17.01.2019 15:26:18
35020190001044 Друштво за трговија, застапништво и маркетинг ЦАРСО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Илинден 1б Присоединување во __ 17.01.2019 15:26:17
30120190000240 Друштво за трговија, производство и услуги САРАЧОГЛУ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:25:12
30120190000241 Друштво за трговија и услуги ТОКСТИЛЛ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:25:01
30120190000132 Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА Скопје Упис на промена 17.01.2019 15:24:58
30120190000242 Друштво за трговија, промет и услуги АВТО РЕПАРИРАЊЕ МАКЕДОНИЈА ЈУНИОР увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:24:49
30120190000254 Друштво за производство, трговија и услуги БИГСТАР ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:24:32
30120190000246 Друштво за едукација, производство, трговија и услуга БОСТОН ЛАНГВИЏ АКАДЕМИ ДОО Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:24:21
30120190000245 Друштво за производство, трговија и услуги СТМ КОНСТРАКШН И ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:24:04
30120190000224 Приватна здравствена установа - Центар за дијализа ДИАМЕД МАКЕДОНИЈА Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:23:57
30120190000227 Друштво за производство, трговија и услуги СЕМАКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:23:48
30120190000231 Друштво за производство, трговија и услуги КУШО ПЛАСТ ДОО Скопје Документ за корекција 17.01.2019 15:23:38
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.