Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190016114 Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ ДРИНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 15.07.2019 17:00:02
35020190016147 Друштво за производство трговија и услуги ШЕЈМА АМ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на основање 15.07.2019 16:45:02
35020190016149 Друштво за трговија,услуги и производство СТРОНГ АУТО ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на основање 15.07.2019 16:15:01
35020190016056 Друштво за услуги и трговија на големо и мало на Тошески Петре БЕЗБЕДНОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 15.07.2019 16:00:57
31520190000119 СЗД ЏИЏИ Драган Бранислав Џиџев Гевгелија Упис на промена 15.07.2019 15:55:07
30120190013947 Здружение за научно-истражувачки работи МАД Македонско археолошко друштво Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:44:30
35020190016121 Друштво за производство, промет и инженеринг на информативни системи МП КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:42:29
35020190016164 Друштво за производство,трговија и услуги НАЧЕВСКИ-ПОВЕР ДООЕЛ увоз-извоз с.Куклиш Струмица Упис на промена 15.07.2019 15:41:28
35020190016079 Друштво за трговија на големо и мало Р.К.М.-КОЗМЕТИКА Елица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:36:04
30120190015216 Унија на СТУДЕНТИ АЛБАНЦИ во Македонија Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:32:49
30220190000318 Средно стручно општинско училиште МОША ПИЈАДЕ-Тетово Упис на промена 15.07.2019 15:32:00
35020190016119 Друштво за трговија и услуги ДИ МОДА БУТИК ДОО Скопје Упис на основање 15.07.2019 15:30:01
30120190015196 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:26:26
35020190016166 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ТАКСИ-ВИКНИ ДООЕЛ с.Глишиќ Кавадарци Упис на промена 15.07.2019 15:26:12
30420190000623 Друштво за градежништво,трговија и услуги ВОДОМОНТ-ПЕЦЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 15.07.2019 15:23:50
30420190000622 Друштво за производство,трговија и услуги ТОЛДО ДООЕЛ увоз-извоз с.Трн,Битола Претстечај (Претходна постапка) 15.07.2019 15:23:01
30420190000624 Друштво за производство, трговија и услуги ТРАНС СТИВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 15.07.2019 15:22:06
35020190016022 Друштво за производство трговија и услуги ИЗОЛИРКА извоз-увоз Ибрахим ДООЕЛ Градско Упис на промена 15.07.2019 15:19:02
35020190016138 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ВЕЛКОВСКИ -ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Велес - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 15.07.2019 15:18:27
30120190015239 Општинско основно училиште АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:13:23
30720190000189 Куќен совет на станари на зграда 46 Радовиш Упис на бришење 15.07.2019 15:13:18
30120190015235 Фолклорно аматерско здружение Ансамбл ЕТНОС Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:13:18
35020190016152 Друштво за трговија со месни производи и услуги ИСЛИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Тетово,Shoqeri per tregeti me prodhime te mishit dhe sherbime ISLI GROUP SHPK eksport-import Tetove - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 15.07.2019 15:10:14
35020190014705 Друштво за градежништво, трговија и услуги КОЗЈАК АД Куманово Упис на промена 15.07.2019 15:07:16
30120190015234 Друштво за угостителски услуги ЛОЗЕНА КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 15.07.2019 15:05:39
30120190015149 Автомеханичарска работилница ОБНОВА Скопје Упис на промена 15.07.2019 15:04:47
30120190015236 Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА РИСОРТ ДОО Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 15.07.2019 15:04:24
35020190016095 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 15.07.2019 15:02:50
35020190016165 Друштво за производство, трговија и услуги ДИАКОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 15.07.2019 15:00:21
35020190016061 Друштво за производство, трговија и услуги ДИАКОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 15.07.2019 15:00:20
35020190016151 МАК-ТУТУН Акционерско друштво за производство откуп обработка продажба на тутун и трговија увоз-извоз Ресен Упис на промена 15.07.2019 14:58:53
35020190016161 Трговец поединец за забавни и рекреативни дејности АКВА СТАРС КАДИНО ТП Велче Трајан Коцевски Кадино Илинден Упис на промена 15.07.2019 14:58:31
35020190015197 Друштво за управувачки дејности ЕУРОНИКЕЛ ДООЕЛ с.Возарци Кавадарци Упис на промена 15.07.2019 14:55:09
30720190000195 Друштво за производство,трговија и услуги ЧЕРУБИМ ДООЕЛ Свети Николе Упис на бришење 15.07.2019 14:54:04
35020190016146 Друштво за трговија ЈОВКА КОМПАНИ 2019 Охрид ДООЕЛ - во ликвидација Ликвидација 15.07.2019 14:53:17
35020190016154 Друштво за трговија и услуги БВ-АКРОПОЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Неготино Упис на промена 15.07.2019 14:47:09
35020190015928 Друштво за трговија ФАРЕКС ДОО Скопје Упис на промена 15.07.2019 14:46:59
30520190000371 Фудбалски Клуб ФК МАЖУЧИШТЕ с.Мажучиште, Прилеп Упис на основање 15.07.2019 14:44:07
35020190016163 Друштво за производство,трговија и услуги ОПТИКА ДЕНИЦА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на бришење 15.07.2019 14:43:18
35020190016144 Друштво за производство,трговија и услуги ОПТИКА ДЕНИЦА ДОО увоз-извоз Скопје Ликвидација 15.07.2019 14:43:18
35020190016104 Трговец поединец ТОШЕ ПРОДУКТ ТП Лидија Димче Лазова Велес Упис на промена 15.07.2019 14:42:56
35020190016162 Друштво за консултантски услуги ПРОКОНСАЛТИНГ ГРОУП ДООЕЛ Велес Упис на бришење 15.07.2019 14:42:38
35020190015901 Друштво за консултантски услуги ПРОКОНСАЛТИНГ ГРОУП ДООЕЛ Велес Ликвидација 15.07.2019 14:42:38
30620190000293 Приватна здравствена установа-Аптека КИАНА Кавадарци Упис на промена 15.07.2019 14:24:31
35020190015686 Друштво за производство,трговија и услуги АРМАРИ ГРOУП ДОО Скопје Упис на промена 15.07.2019 14:22:52
35020190016145 Друштво за транспорт,трговија и услуги БУСС СЕРВИС ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 15.07.2019 14:19:46
35020190015696 Друштво за трговија на големо и мало и услуги МЕЛИСА ШУС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје Упис на промена 15.07.2019 14:19:26
35020190016124 Друштво за услуги и трговија АКВА ИНСТАЛ ДООЕЛ увоз извоз Текија, Илинден Упис на промена 15.07.2019 14:16:31
35020190016127 Друштво за транспорт, трговија и услуги ИЧО ТРАНС ДООЕЛ Штип Упис на промена 15.07.2019 14:15:57
35020190015418 Друштво за административни услуги ДИНАМИК ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 15.07.2019 14:14:48
30120190015200 Здружение на граѓани за заштита на човекови права ОД НАС ЗА НАС Скопје Упис на основање 15.07.2019 14:14:00
35020190016150 Друштво со ограничена одговорност за трговија БО-ТРЕЈД Борче ДООЕЛ експорт импорт Кавадарци Упис на промена 15.07.2019 14:12:05
35020190016123 Друштво за трговија и услуги ЕЈ СИ ДИ ДООЕЛ увоз-извоз Негорци, Гевгелија Упис на промена 15.07.2019 14:09:08
35020190016143 Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ФИЛИАСС Лоран ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 14:08:03
30220190000316 Друштво за сообраќај, промет и услуги ПИМА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Копанце, Јегуновце Упис на бришење 15.07.2019 14:04:51
30220190000315 Друштво за сообраќај, промет и услуги ПИМА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Копанце, Јегуновце Судска Процедура - Стечај 15.07.2019 14:04:50
35020190015998 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕТРИЧ ДООЕЛ Радовиш - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 15.07.2019 14:01:42
35020190015882 Друштво за производство,трговија и услуги ВСМ ИНТЕР ДОО Скопје Упис на промена 15.07.2019 14:00:46
35020190016134 Друштво за промет и трговија ЛТБХИЛ ГРОУП ДОО Тетово Упис на промена 15.07.2019 13:51:14
35020190015983 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ГЕНЕСИС КОНСТРАКШН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 13:50:04
35020190015979 Друштво за услуги и трговија ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 15.07.2019 13:49:04
35020190015717 Друштво за угостителство, трговија и услуги ДЈ СКАКИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 13:46:45
35020190015206 БАЈРАМИ Н ДОО Елбасан, Р.Албанија - Подружница Скопје, Р. Северна Македонија Упис на основање 15.07.2019 13:45:01
30120190015217 Приватна установа за комплементарна и алтернативна медицина Ординација за комплементарна и алтернативна медицина од областа на квантна медицина и сродни техники КАРАС ХЕЛТ КВАНТУМ Скопје Упис на основање 15.07.2019 13:44:00
30220190000314 Друштво за сообраќај, промет и услуги ПИМА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с. Копанце, Јегуновце Претстечај (Претходна постапка) 15.07.2019 13:41:01
30820190000285 Здружение на пензионерите на ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ И КОНЧЕ-Радовиш Упис на промена 15.07.2019 13:36:12
35020190016118 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги МОЉИКА Виѓилент и др. ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 15.07.2019 13:30:22
31520190000118 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги БС БИЛДИНГ ДОО Гевгелија Документ за корекција 15.07.2019 13:26:05
35020190016093 Друштво за трговија и услуги КРАСНОДАР КРУХ ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 15.07.2019 13:14:17
35020190016106 Друштво за производство, трговија и услуги ДВАРФ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 15.07.2019 13:10:31
35020190016125 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАРБО ЛАП-ЛАП ДООЕЛ експорт-импорт с.Брвеница, Брвеница Документ за регистрирање на работно време 15.07.2019 13:06:47
35020190016132 Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги КОЛИД С ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Колешино Ново Село Упис на промена 15.07.2019 13:06:33
35020190016047 ТП Бутик АРИЈАНА-Џ Валбона Ќемал Амети Дебар Упис на промена 15.07.2019 13:05:37
35020190016113 Трговско радиодифузно друштво РАДИОБРАВО ДООЕЛ Куманово Упис на промена 15.07.2019 13:05:22
30120190015118 Јавна установа Музеј на град Скопје-Скопје,Република Северна Македонија Упис на промена 15.07.2019 12:57:35
30420190000621 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по ортодонција Д-р ЈОСИФ РАДЕВСКИ Демир Хисар Упис на бришење 15.07.2019 12:56:24
30420190000606 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по ортодонција Д-р ЈОСИФ РАДЕВСКИ Демир Хисар Ликвидација 15.07.2019 12:56:24
30120190015231 ТП Угостителска дејност ИВ 2001 Иван Методија Веловски Скопје Упис на бришење 15.07.2019 12:47:18
35020190016070 Друштво за трговија и услуги МОДЕРН ФАРМИНГ КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на основање 15.07.2019 12:45:00
31520190000116 ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ Валандово Упис на промена 15.07.2019 12:44:29
35020190015674 Друштво за трговија и услуги АУТОПЕЈНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 15.07.2019 12:37:22
30120190015233 ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет Скопје Претстечај (Претходна постапка) 15.07.2019 12:36:41
35020190015066 Друштво за производство, трговија и услуги АТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопje Упис на промена 15.07.2019 12:30:26
35020190016074 Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги АДИ-ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 15.07.2019 12:29:36
35020190015067 Друштво за производство и трговија НГВ КОНСТРАКШН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 12:22:59
35020190016041 Друштво за производство,трговија и услуги ДАР-ЕМА ДООЕЛ увоз-извоз Логоварди Битола Упис на основање 15.07.2019 12:15:01
35020190014869 Подружница на странско трговско друштво ДЖЕРАМИС Бугарија - Подружница Гевгелија, Република Северна Македонија Упис на основање 15.07.2019 12:15:01
35020190015076 Друштво за организирање манифестации ЕКСПО МЕДИА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 12:14:23
30320190000643 Друштво за трговија и услуги ТУРБО ЏЕКСОН ДОО увоз-извоз Охрид Судска Процедура - Стечај 15.07.2019 12:14:02
30120190015214 АДВОКАТ ДИМИТАР МЛАДЕНОВСКИ Скопје Упис на основање 15.07.2019 12:14:01
30120190015220 АВТО-СИМЕ Симо Борче Јовановски Скопје Упис на бришење 15.07.2019 12:13:41
30320190000642 Друштво за трговија и угостителство ЏЕКСОН КОМИСИОН ДОО увоз-извоз Охрид Судска Процедура - Стечај 15.07.2019 12:12:59
35020190015116 Друштво за трговија,услуги и истражување на пазарот и јавното мислење ВАСМАРК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 12:10:29
35020190014668 Друштво за трговија и услуги ДИГИТАЛ ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 12:05:59
35020190016115 Друштво за услуги, производство и трговија БОДАБО ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 15.07.2019 11:55:08
35020190015987 Друштво за трговија и услуги МИКС ФРУИТ 2018 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 15.07.2019 11:46:12
35020190015246 Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги ДИАС КОНСТРАКШН ДОО Скопје Упис на промена 15.07.2019 11:44:43
35020190015725 Друштво за производство,рециклирање,трговија и услуги ЕКО ПАЛП ФОРМА ДОО Теарце Упис на основање 15.07.2019 11:15:00
35020190016116 Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ- Куманово Упис на промена 15.07.2019 11:11:30
35020190016096 Друштво за транспорт,трговија и услуги ПАЛМА ТРАДЕ Љумиаљ ДООЕЛ Експорт-Импорт,Тетово Упис на промена 15.07.2019 11:10:04
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.