Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180026323 Трговец Поединец ТП ТОНИ ШУС Албјонда Тасим Џемалче Дебар Упис на основање 13.11.2018 16:45:01
35020180026312 Друштво за производство трговија и услуги ЈАСМИНА ЈАСЕ ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на основање 13.11.2018 16:45:01
30220180000705 Здружение на мотоциклисти ИНТЕРНАЦИОНАЛ РОУТЕ 66 Тетово Упис на основање 13.11.2018 16:42:04
30620180000600 Здружение НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА СПОРТСКИ ЛИДЕРИ Кавадарци Упис на основање 13.11.2018 16:42:04
35020180026175 Друштво за трговија и услуги ДИНИ ЛИГХТ ХОУСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.11.2018 16:15:01
30220180000708 Приватна здравствена установа-Ординација по гинекологија и акушерство Д-Р ВАЛБОНА Тетово Упис на основање 13.11.2018 16:12:04
30220180000707 Приватна здравствена установа-Ординација по офтамологија Д-Р НАДИ Тетово Упис на основање 13.11.2018 16:12:03
30120180015746 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Лазар Поп Трајков број 39 општина Гази Баба, Скопје Упис на основање 13.11.2018 16:12:01
30120180015967 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина ВИКТОРИЈА с.Мало Коњари, Прилеп Упис на промена 13.11.2018 15:54:49
30120180015857 Фондација МАКЕДОНСКО НАСЛЕДСТВО ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ Ресен Упис на бришење 13.11.2018 15:47:59
31120180000598 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина АГО-ВИТА с.Врбјани Маврово и Ростуша Упис на бришење 13.11.2018 15:45:10
31120180000597 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина АГО-ВИТА с.Врбјани Маврово и Ростуша Ликвидација 13.11.2018 15:45:09
35020180026236 Друштво за производство трговија и услуги АЛЕКСАНДАР МЕС 2018 ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:39:34
35020180026215 Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:39:07
35020180026364 Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:38:27
30320180000965 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина СЕПТИМА Охрид Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:38:18
35020180026165 Друштво за промет на големо и мало, угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:37:27
35020180026354 Друштво за производство, трговија и услуги КАПРИ БМ ДОО увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.11.2018 15:35:47
35020180026362 Друштво за производство, трговија и услуги АНИМЕН-ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 13.11.2018 15:35:43
30620180000664 Друштво за производство трговија и услуги УНИОН-ММ извоз-увоз ДОО Велес Судска Процедура - Стечај 13.11.2018 15:33:08
30620180000656 Приватна здравствена установа -ординација по Општа медицина ПРИМА-МЕДИКА Неготино-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.11.2018 15:30:42
35020180026325 Друштво за угостителство,промет и услуги ОЛД АЛИСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 13.11.2018 15:30:00
30620180000659 Друштво за трговија и услуги РИАЛ БГ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за корекција 13.11.2018 15:28:46
35020180026359 Друштво за угостителство, трговија и услуги СУЛТАН ДОНЕР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:23:18
35020180026282 Друштво за трговија и услуги ТЕАМ ГАРАГЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.11.2018 15:15:01
35020180026257 Друштво за производство, трговија и услуги НЕТИ КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње Упис на основање 13.11.2018 15:15:00
31020180000540 Друштво за производство, трговија и услуги МИС ГРУП ДОО Куманово Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 15:11:17
31020180000538 Друштво за производство трговија и услуги ИПТВ-НЕТ ДОО Куманово Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 15:10:12
30720180000333 Здружение Радио клуб НИКОЛА ТЕСЛА Штип Упис на промена 13.11.2018 15:06:32
30120180016008 Друштво за угостителство, трговија и услуги ОК РЕСТОРАНТС & БАРС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:55:31
30220180000710 Здружение за Култрура,Уметност и Едукација ЈОН ИСАЈА Тетово Упис на промена 13.11.2018 14:54:36
31020180000539 Друштво за трговија производство и услуги БОРИС-ЕВА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 14:53:10
31020180000527 Едукативен културен центар НАНА Куманово Упис на промена 13.11.2018 14:45:41
35020180026297 Друштво за трговија и услуги БИ ПРЕЗЕНТ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 13.11.2018 14:45:01
35020180026274 Друштво за угостителство, трговија и услуги ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 13.11.2018 14:45:01
35020180026345 Бутик МУСТИ-КОМ ТП Фатиме Зијајдин Јакупи Гостивар Упис на промена 13.11.2018 14:44:44
35020180026134 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало САФЕТИ-АВК ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 13.11.2018 14:44:12
35020180026173 Друштво за консалтинг и услуги ТД КОНСАЛТИНГ ДОО Битола Упис на промена 13.11.2018 14:43:27
35020180026287 Друштво за производство, трговија, превоз на стоки и услуги ЖАС ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 13.11.2018 14:43:08
35020180026346 Друштво за сообраќај трговија и услуги НАВ-ТРАНС увоз-извоз Дебарца ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 14:42:42
35020180026308 Друштво за производство,сервис,градежништво,трговија на големо и мало ,увоз-извоз и услуги Б-К МАРКЕТ ДООЕЛ Битола Упис на промена 13.11.2018 14:42:17
35020180026324 Друштво за трговија услуги и увоз-извоз МАГМАР с. Сопотница Демир Хисар ДООЕЛ - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.11.2018 14:41:36
31020180000533 Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита ШЕНДЕТИ Куманово Упис на промена 13.11.2018 14:41:34
30420180001240 Друштво за производство,услуги и трговија ФЛОРИСТИК ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 14:37:30
30420180001241 Друштво за производство, трговија и услуги ТАНЧЕВСКИ ТРАНС ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 14:37:12
30420180001242 Друштво за производство,услуги и трговија ЛУКАС-ТЕО ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 14:36:56
30420180001239 Друштво за сервис и одржување на ПП апарати и опрема НОВА ВП СИГУРНОСТ ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 14:35:33
35020180026295 Друштво за производство и трговија АГОРА СВС ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:30:29
30120180016010 Друштво за производство, трговија и услуги МОНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:30:05
30120180016002 Приватна здравствена установа - Центар за дијализа СИСТИНА НЕФРОПЛУС Кавадарци Упис на промена 13.11.2018 14:29:44
35020180025128 Друштво за производство, промет и логистички услуги ИН ДИСПАЧ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:28:46
35020180026320 Друштво за угостителство,трговија и услуги ПЕМПЕЛЕ КАФЕ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.11.2018 14:28:24
30120180016017 Анимација и декорација ММ Марија Зоран Митровска Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:26:33
30120180015986 Спортски и фудбалски клуб на глуви СЛОБОДА Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:25:55
30120180016005 Друштво за транспорт, трговија и услуги ОК ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:25:23
30120180016006 Друштво за реклама, маркетинг и услуги БЕТ СИТИ ИНТЕРНЕШНЛ ДОО Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:24:32
30120180016018 Производство на тоалетна хартија ЛАРА Стојанче Митре Ангеловски Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:23:45
30120180015995 Средно училиште на Град Скопје МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВСКА Скопје Ребублика Македонија-Shkolla e mesme e qyteti te Shkupppit Marija Kiri-Sklodovska Shkup.Republika e Makedonise Упис на промена 13.11.2018 14:22:56
30120180016000 Друштво за градежништво, трговија и услуги ДЕЛТА 2015 КОНСТРАКШН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:21:18
30120180016009 Друштво за градежништво, трговија и услуги О.К. ХОТЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:20:19
35020180026264 Друштво за трговија производство и услуги САЛУТИ КОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:19:37
30120180015996 Друштво за производство, трговија и услуги БЕТ КОМ КО. ДОО Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:17:40
35020180026313 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕЛДИНГ МОНТАЖА ДООЕЛ Велес Упис на промена 13.11.2018 14:17:21
30120180016003 Друштво за трговија и услуги за медицинска опрема АЏИБАДЕМ СИСТИНА МЕДИКАЛ КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:14:17
30420180001238 Занаетчија Александар Николче Петровски АВТО АЛЕКС Битола Упис на основање 13.11.2018 14:12:04
30120180016004 Друштво за трговија и услуги СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:07:10
30320180000937 Стамбено-занатска и прометна задруга со ограничена одговорност НАШ ДОМ Охрид П.О. Упис на промена 13.11.2018 14:06:03
30120180016021 Фризерски салон КОРОНА АРТ Ивана Душан Петрова Скопје Упис на бришење 13.11.2018 14:01:55
30120180015936 Здружение на преведувачи и толкувачи Албанци во Македонија КОКОНА-Скопје Упис на промена 13.11.2018 14:01:02
35020180026195 Друштво за производство трговија и услуги ХЕМ-АЛИЈАНС ДООЕЛ Неготино Упис на промена 13.11.2018 13:51:11
35020180026322 Друштво за едукација, советување и стимулација на детски развој ДЕТСКА СВЕТЛИНА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:48:59
35020180026340 Друштво за трговија и услуги АВТОДРУМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мождивњак Крива Паланка Упис на бришење 13.11.2018 13:47:58
35020180026223 Друштво за трговија и услуги АВТОДРУМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мождивњак Крива Паланка Ликвидација 13.11.2018 13:47:57
35020180026317 Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга Упис на промена 13.11.2018 13:47:48
35020180026286 Друштво за консултантски и маркетинг услуги КРЕАТИВ МАРКЕТИНГ СОЛУШН ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:45:38
35020180026315 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги Ќ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на основање 13.11.2018 13:45:00
35020180026285 Друштво за консултантски и маркетинг услуги ОПТИМУМ КРЕАТИВ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:44:50
30320180000958 Здружение Спортски клуб БИЛЈАНА Охрид Упис на промена 13.11.2018 13:43:20
30720180000332 Јавно комунално претпријатие КОМУНАЛЕЦ по Свети Николе Упис на промена 13.11.2018 13:43:16
35020180025997 Друштво за трговија и услуги АУРИС-МОБИЛЕ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 13.11.2018 13:41:20
35020180026335 Друштво за производство, трговија и услуги РЕЈВ-ДЕЛ ДОО увоз-извоз Делчево Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:39:28
31120180000593 Друштво за производство, трговија и услуги АНА ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Ликвидација 13.11.2018 13:38:40
30120180015978 АДВОКАТ НАТАША БОШКОВА Скопје Упис на бришење 13.11.2018 13:36:42
35020180026245 Друштво за проектирање,градежништво,трговија и услуги ОБНОВА ЛАЗАР ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 13.11.2018 13:36:19
30120180015998 Друштво за трговија и услуги ХАКУНА МАТАТА ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 13:35:55
35020180026334 Трговец поединец за трговија на здрава храна ТП ЗДРАВ ИЗБОР Сузана Благоје Миленковска Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:34:02
35020180026316 Друштво за трговија на мало со накит СФ1 КЛИПС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 13:34:02
30620180000661 Друштво за производство трговија и услуги ЖИТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за корекција 13.11.2018 13:31:14
30620180000660 Друштво за производство трговија угостителство и услуги ТИВЕКО извоз-увоз ДООЕЛ Велес Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 13:30:50
30620180000663 Друштво за производство трговија и услуги УНИОН-ММ извоз-увоз ДОО Велес Претстечај (Претходна постапка) 13.11.2018 13:29:26
35020180026289 Друштво за производство, трговија и услуги ФРИКО ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Неготино Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:23:39
35020180026310 Друштво за трговија и услуги ВАС-ТЕКС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 13:19:15
35020180025952 Друштво за производство,трговија и услуги СПИД КЕШ КРЕДИТ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 13.11.2018 13:15:01
35020180026116 Друштво за трговија СО-ЈА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Упис на промена 13.11.2018 13:11:07
35020180026177 Друштво за фармерство, промет и услуги МИНИ ФАРМА М&А ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.11.2018 13:05:11
35020180026167 Друштво за трговија и услуги НГП СЕАЛС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 13.11.2018 12:59:09
35020180026328 Друштво за производство,промет и услуги АМРЕЛА ДООЕЛ Тетово Упис на бришење 13.11.2018 12:52:24
35020180025520 Друштво за производство,промет и услуги АМРЕЛА ДООЕЛ Тетово Ликвидација 13.11.2018 12:52:24
35020180026311 Друштво за производство, трговија и услуги БУП-АН ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 12:48:04
30420180001231 Национален Сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија Упис на промена 13.11.2018 12:47:53
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.