Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170007397 Друштво за градежништво, трговија и услуги АЧКО И КИРЦА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 23.03.2017 15:13:22
35020170007402 Друштво за трговија и услуги РИКОМАК КОПИР-СЕРВИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.03.2017 15:11:22
30820170000193 Друштво за производство, трговија и услуги ДОМИНО АЛКО-АБ ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 23.03.2017 15:11:21
30820170000179 Друштво за производство, трговија и услуги ДОМИНО АЛКО-АБ ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 15:11:20
35020170007382 Друштво за превоз, трговија, услуги и производство ЕРБА-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 23.03.2017 15:06:40
35020170007353 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО ПЈЕСЕ ПОЛОГУ ДОО увоз-извоз с.Добри Дол Врапчиште Shoqeri per prodhimtari, tregti dhe sherbime AUTO PJESE POLLOGU SHPK import-eksport f.Dobri Doll Vrapcisht Упис на основање 23.03.2017 15:00:00
35020170007200 Друштво за производство, трговија и услуги КЕРАМИКА ТРЕНД-БМ ДООЕЛ Неготино Упис на основање 23.03.2017 15:00:00
30920170000122 КИКБОКС КЛУБ ТИГАР МКМ Делчево Упис на основање 23.03.2017 14:58:00
35020170007284 Друштво за транспорт и услуги УРБАН ЛОГИСТИК МЕДИ Скопје Упис на промена 23.03.2017 14:57:30
30920170000141 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО НЕТ АГЕНС ДООЕЛ Кочани Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 14:52:32
30120170013836 Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕХ ХЕМ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:49:25
35020170007129 Друштво за трговија и услуги ДЖМ-МОТО Струга ДОО Упис на промена 23.03.2017 14:47:26
30120170013835 Друштво за угостителство КИРАНЏИН ПЕТ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:45:57
30120170013842 Друштво за производство, трговија и услуги ДИС МОНТАЖА увоз-извоз ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:45:06
35020170007342 Друштво за производство трговија и услуги ДОНИМИ ТРЕЈД ДОО Стар Дојран Упис на основање 23.03.2017 14:45:00
30220170000238 Кафетерија ТАНТРА ХЕД ТП Хамза Шабан Деари Тетово Упис на бришење 23.03.2017 14:44:41
30220170000237 Кафетерија ТАНТРА ХЕД ТП Хамза Шабан Деари Тетово Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 14:44:40
30420170000304 Друштво за производство на текстилна конфекција и трговија РОДОН експорт-импорт ДООЕЛ-Битола Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:43:49
35020170007275 Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.03.2017 14:42:52
35020170007249 Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ МОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 23.03.2017 14:41:03
35020170005343 Друштво за трговија, промет и услуги РОФИКС ГРАДЕЖНИ СИСТЕМИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 23.03.2017 14:41:01
35020170007252 Друштво за трговија и услуги САНИ 777 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.03.2017 14:40:08
30820170000192 Друштво за производство и трговија МАВАНЕ ДООЕЛ Радовиш Упис на бришење 23.03.2017 14:34:37
30820170000182 Друштво за производство и трговија МАВАНЕ ДООЕЛ Радовиш Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 14:34:36
35020170007214 Друштво за производство, трговија и услуги СОФИЈАЈОВАН ДООЕЛ увоз-извоз с.Могила, Могила Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 14:32:49
35020170007369 Друштво за трговија и услуги ФЕРАТИ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 23.03.2017 14:23:07
35020170007283 Друштво за производство, трговија и услуги ПАР-ПЕЛ ТРЕЈД ДОО с.Марино Илинден Упис на промена 23.03.2017 14:22:29
35020170007372 Друштво за трговија и услуги БЕСАР МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Житоше, Долнени Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 14:22:17
35020170007050 Друштво за транспорт,трговија и услуги АРИЕС-ТРАНСПОРТДООЕЛ увоз-извоз Сингелиќ Скопје Упис на промена 23.03.2017 14:19:41
30420170000303 Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА КОКОС-ТРЕЈД ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:17:04
30120170013845 Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА - ДИМОВСКИ ПЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Бразда Чучер-Сандево Упис на промена 23.03.2017 14:16:42
30420170000299 Друштво за угостителство,трговија и услуги БЕЛВЕДЕРЕ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:14:54
30120170013834 Друштво за производство, трговија и услуги ПАЈКО МИ-ВИ 2012 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.03.2017 14:14:42
30120170013832 Друштво за производство, промет и услуги ИМОЛА АУТО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.03.2017 14:13:40
30420170000297 Друштво за производство, трговија и услуги 100% ПРИРОДНО ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 14:12:42
30120170013839 Друштво за производство трговија и услуги АГРОАЛФА ДООЕЛ Струга Упис на промена 23.03.2017 14:09:58
35020170007375 Друштво за производство, трговија и услиги ЕКСТРА-ВС ДООЕЛ Оризари Кочани - во ликвидација Ликвидација 23.03.2017 14:00:07
30420170000305 Здружение за развој на модерниот танц, балет, образование, култура, спорт и екологија КУШТРИМ БРЕЗАШ-Кичево Shoqata per zhvillimin e vallezimit modern, baletit, arsimit, kultures, sportit dhe ekologjis KUSHTRIM BREZASH-Kercove Документ за корекција 23.03.2017 13:58:50
35020170007346 Друштво за производство, рударство, транспорт, трговија и услуги КВАРЦКОМ-МЕТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:53:04
30220170000236 Кафетерија ТАНТРА ХЕД ТП Хамза Шабан Деари Тетово Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 13:52:13
35020170007040 Друштво за трговија и услуги СИЛК ПРИНТ ЛТД ДОО Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:48:54
35020170006984 Друштво за менаџмент, уметност, музика и култура МАКЕДОНИАН МУЗИК & ЕНТЕРТЕИНМЕНТ ДОО Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:46:45
35020170007381 Друштво за транспорт,трговија и услуги МИЛИ-КОМ 2016 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 23.03.2017 13:45:15
35020170007053 Друштво за производство, трговија и услуги МСЕ ТРАДЕ ЛТД ДОО Скопје Упис на основање 23.03.2017 13:45:00
30820170000191 Друштво за производство и трговија КАРЛО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 23.03.2017 13:44:13
30820170000178 Друштво за производство и трговија КАРЛО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 13:44:12
35020170007356 Друштво за производство трговија и услуги ИР-ФА РОЛО ДЕР Ирфан и др.ДОО експорт-импорт с.Порој Тетово Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 13:43:11
35020170007374 Друштво за производство, трговија и услуги РТВ СЕРВИС МЕГАТРОН ДООЕЛ увоз-извоз с.Никуштак Липково - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.03.2017 13:41:49
35020170007345 Друштво за трговија и услуги ЛАЗ-БУН 2015 ДООЕЛ увоз-извоз с. Мороишта Струга Упис на промена 23.03.2017 13:39:37
35020170007276 Друштво за маркетинг и истражување на пазарот АГЕНЦИЈА ЗА МАРКЕТИНГ СИТИ КОНЕКТ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 13:38:08
30420170000301 Друштво за градежништво, трговија и услуги АМОР ДИЗАЈН-ЧЕТИРИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 23.03.2017 13:35:50
35020170006933 ТТК БАНКА АД Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:35:38
30420170000306 Друштво за угостителство, трговија и услуги МИЛАН-АЦ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на бришење 23.03.2017 13:34:52
30420170000302 Друштво за угостителство, трговија и услуги МИЛАН-АЦ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 13:34:51
35020170006956 Друштво за производство , трговија и услуги КИОСК АЛ-ГО ДООЕЛ експорт-импорт Велес Упис на промена 23.03.2017 13:34:11
35020170007211 Друштво за производство, трговија и услуги ГАМА-БРУМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:32:07
35020170007322 Друштво за производство трговија и услуги БАЖ 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на промена 23.03.2017 13:32:05
35020170006973 Друштво за производство и трговија КИ СЕЈФТИ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Кичево Упис на промена 23.03.2017 13:31:45
35020170007377 Друштво за производство трговија и услуги ДИНО-МАРКЕТ 2017 увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 13:29:01
35020170006877 Друштво за производство, трговија и услуги КЈУБИТ ПЛУС ДОО Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:28:50
30120170013385 Здружение за заштита на историјата БРАТСТВО И ЕДИНСТВО - ТИТО Скопје Упис на основање 23.03.2017 13:27:59
30820170000188 Друштво за земјоделие и трговија АЈВАЗОВ ДООЕЛ с.Загорци Конче-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 13:27:19
35020170007177 Друштво за производство, трговија и услуги СМАРТ КОМПЈУТЕРИ ДОО извоз-увоз Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:22:45
35020170007367 Ветеринарна клиника ВЕТ-МАКС И.Т. ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 13:19:50
35020170007324 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕКАРА НАТИРА ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње Упис на основање 23.03.2017 13:15:00
35020170007362 Друштво за туризам, маркетинг и услуги ПРЕМИУМ ДИЗАЈН ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:14:23
30820170000146 Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарна здравствена заштита МЕДИКА Струмица Упис на промена 23.03.2017 13:12:27
35020170007336 Друштво за производство,трговија и услуги КЛЕОПАТРА КиД ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 23.03.2017 13:11:33
35020170007378 Друштво за производство,трговија и услуги ФЕНИКС-РМ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 23.03.2017 13:10:01
35020170007065 Друштво за производство,трговија и услуги ФЕНИКС-РМ-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 23.03.2017 13:10:01
30520170000240 Друштво за трговија, производство и услуги ЕВГЕНИЈА ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 23.03.2017 13:03:35
30520170000235 Друштво за трговија, производство и услуги ЕВГЕНИЈА ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 13:03:34
30420170000298 Здружение за развој на модерниот танц, балет, образование, култура, спорт и екологија КУРШТРИМ БРЕЗАШ-Кичево Shoqata per zhvillimin e vallezimit modern, baletit, arsimit, kultures, sportit dhe ekologjis KUSHTRIM BREZASH-Kercove Документ за корекција 23.03.2017 13:01:33
35020170007071 Трговско друштво за производство и трговија САРА-КОЛАНТ Вили ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.03.2017 13:01:14
30620170000206 Друштво за производство,трговија и услуги МАКФОРМ 1 Глигорчо ДООЕЛ експорт импорт Кавадарци Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 13:01:02
35020170007339 Друштво за услуги трговија и производство БАЛИ 2013 ДООЕЛ увоз-извоз с.Ливада Струга Упис на промена 23.03.2017 12:54:50
30520170000239 Друштво за производство, трговија и услуги АМАЗОН 95 НОВА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 23.03.2017 12:51:35
30520170000236 Друштво за производство, трговија и услуги АМАЗОН 95 НОВА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 12:51:35
30520170000238 Друштво за производство, градежништво, превоз, трговија, угостителство и услуги Живко РОКЕД СЕРВИС А увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Упис на бришење 23.03.2017 12:48:41
30520170000237 Друштво за производство, градежништво, превоз, трговија, угостителство и услуги Живко РОКЕД СЕРВИС А увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 12:48:40
30620170000207 Друштво за транспорт,трговија и услуги ГРГА ТРАНС ДООЕЛ Кавадарци Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 12:47:33
30120170013757 Друштво за производство, промет, угостителство и услуги ТХЕ БЕСТ ГЕГО ДООЕЛ експорт-импорт с.Рашче Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 12:46:11
35020170007340 Друштво за угостителство трговија и услуги АРДИ-КОМ 2017 ДООЕЛ Струга Упис на основање 23.03.2017 12:45:00
30820170000190 Друштво за трговија,услуги и транспорт АМИЧО ЕКСПРЕС ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 23.03.2017 12:44:53
30820170000185 Друштво за трговија,услуги и транспорт АМИЧО ЕКСПРЕС ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 12:44:53
30120170013751 Друштво за телевизиски активности КАПИТОЛ МЕДИЈА ГРУП ПРОДАКШН ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 12:44:31
35020170007371 Друштво за трговија и услуги КРОМВЕЛ ДОО Скопје Упис на бришење 23.03.2017 12:44:10
35020170005793 Друштво за трговија и услуги КРОМВЕЛ ДОО Скопје Ликвидација 23.03.2017 12:44:09
35020170006650 Друштво за трговија и услуги КАМ И БУС ДООЕЛ Илинден Упис на промена 23.03.2017 12:41:38
30120170013741 Друштво за градежништво, трговија и услуги ТМС - КОНСТРАКШН ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 12:41:37
30120170013737 Друштво за трговија, услуги и угостителство СРНА-ЕЛЕН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.03.2017 12:40:50
35020170007350 Друштво за производство, промет и услуги БИРН-2002 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 23.03.2017 12:37:16
35020170007352 Друштво за превоз и услуги АВТО ТУРИСТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Норово, Крушево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.03.2017 12:32:48
30220170000235 Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово Упис на бришење 23.03.2017 12:25:00
30220170000234 Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово Судска Процедура - Стечај 23.03.2017 12:24:59
35020170007319 Друштво за производство трговија и услуги БЕТОВЕН-АЛЕГРО ДООЕЛ увоз-извоз с.Враништа Струга Упис на основање 23.03.2017 12:15:00
35020170006770 Друштво за производство, услуги и трговија МАЛИД ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.03.2017 12:03:59
35020170007098 Друштво за производство, трговија и услуги ФУРНА ПРИЗРЕНИ-БВТ ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 23.03.2017 12:01:41
35020170007316 Трговско услужно друштво ДИОНДЕМИРИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ Упис на основање 23.03.2017 12:00:00
35020170007119 Друштво за производство, трговија и услуги ЕД-НИ СТОНЕ ЕД-НИ ДОО, Гостивар Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbime ED-NI STONE ED-NI SHPK, Gostivar Упис на основање 23.03.2017 12:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.