Номинирани лица за обезбедување информации во врска со странски инвестиции, како и за контакт со промоторите и со странските компании во Република Македонија
Ве известуваме дека Централниот регистар на Република Македонија номинираше лица за обезбедување информации во врска со странски инвестиции, како и за контакт со промоторите и со странските компании во Република Македонија.
 
Номинирани лица се следните:
  • Станко Коруноски - Раководител на сектор за водење регистри (e-mail: stanko.korunoski@crm.org.mk, телефон: 078 490200)
  • Александра Михајловска – Деловен асистент во Кабинетот на директорот (e-mail: aleksandra.mihajlovska@crm.org.mk, телефон: 078 490040)
  • ​Мартин Богоевски – Асистент на Раководител на сектор за водење регистри (е-mail: martin.bogoevski@crm.org.mk, телефон: 078 491835)

 

 

 

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.