Номинирани лица за контакт со граѓани

Номинирани лица за контакт со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош, во Централниот регистар на Република Македонија:

 • РРК Скопје

Ѓорги Веловски (e-mail: Gjorgi.Velovski@crm.org.mk, телефон: 078 490274)

 • РРК Битола

Ленка Рашајковска (e-mail: lenka.rasajkovska@crm.org.mk, телефон: 078 490291)

 • РК Кичево

Драган Дејаноски (e-mail: Dragan.Dejanoski@crm.org.mk, телефон: 078 491873)

 • РК Ресен

Слободе Лозевски (e-mail: Slobode.Lozevski@crm.org.mk, телефон: 078 490188)  

 • РРК Куманово

Елена Серафимовска Петковска (e-mail: Elena.S.Petkovska@crm.org.mk, телефон: 078 490142)

 • РК Крива Паланка

Славе Јанковски (e-mail: Slave.Jankovski@crm.org.mk, телефон:  078 490139)

 • РК Прилеп

 Алексансар  Магдески (e-mail: Aleksandar Magdeski@crm.org.mk, телефон: 078 491946)

 • РК Македонски Брод

Василе Талески (e-mail: Vasile Taleski@crm.org.mk, телефон: 078 490225)

 • РКК Штип

Мариче Манева (e-mail: Marice.Maneva@crm.org.mk, телефон: 078-490-244)

 • РК Пробиштип

Магдалена Миланова (e-mail: Magdalena.Milanova@crm.org.mk, телефон: 078 490237)

 • РК Свети Николе

Блажо Цветановски (e-mail: Blazho.Cvetanovski@crm.org.mk, телефон: 078 490227)

 • РКК Тетово

Бранислав Андоноски (e-mail: Branislav.Andonoski@crm.org.mk, телефон:078 490079)

 • РК Гостивар

Марија Трифуновска (e-mail: Marija.Trifunovska@crm.org.mk, телефон: 078 490297)  

 • РКК Охрид

Венко Арнаудов (e-mail: Venko.Arnaudov@crm.org.mk, телефон: 078 490160)

 • РК Струга

Наташа Топалоска, (e-mail: Natasha.Topaloska@crm.org.mk, телефон: 078/490168)

 • РК Дебар

Усеин Елезоски, (e-mail: Usein.Elezoski@crm.org.mk, телефон: 078/491875)

 • РКК Велес

Кирил Стоилов (e-mail: Kiril.Stoilov@crm.org.mk, телефон: 078 490115)

 • РК Гевгелија

Весна Тошева (e-mail: Vesna.Tosheva@crm.org.mk, телефон: 078 490025)

 • РК Кавадарци

Цане Пановски (e-mail: cane.panovski@crm.org.mk, телефон: 078 490113)

 • РК Неготино

Добринка Стојанова (e-mail: Dobrinka.Stojanova@crm.org.mk, телефон: 078 490086)

 • РКК Струмица

Ристе Матков (e-mail: Riste.Matkov@crm.org.mk, телефон 078 490259)

 • РК Радовиш

Славчо Атанасовски (e-mail: Slavco.Atanasovski@crm.org.mk, телефон 078 490152)

 • РК Валандово

Станка Шунтова (e-mail: Stanka.Shuntova@crm.org.mk, телефон 078 490155)

 • РКК Кочани

Елизабета Ефтимова, (e-mail:  Elizabeta.Eftimova@crm.org.mk, телефон 078 490190)

 • РК Берово

Блага Ковачовска, (e-mail: blaga.kovacovska@ crm.org.mk, телефон 078 490205)

 • РК Делчево

Елизабета Таушанска, (e-mail: elizabeta.tausanska@crm.org.mk, телефон 078 490207)

 • РК Виница

Венко Коцев (e-mail: Venko.Kocev@ crm.org.mk, телефон 078 490208)

 

 

 

 

 

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.