ОДГОВОРНИ ЛИЦА ОД ЗАЛОЖНИОТ РЕГИСТАР ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 • РРК Скопје

Сузана Давковска         078/490-265    suzana.dafkovska@crm.com.mk

Оливер Ѓуровски          078/490-266    oliver.gjurovski@crm.com.mk

Фаника Трајковска        078/491-725    fanika.trajkovska@crm.com.mk

Катерина Богојеска       075/280-844    katerina.bogojeska@crm.com.mk

 

 • РРК Битола

Олгица Насевска      078/490-180  olgica.nasevska@crm.com.mk

Сузана Настевска     078/490-173  suzana.nastevska@crm.com.mk

Лилјана Јанкуловска 078/490-192 liljana.jankulovska@crm.com.mk

Ленка Рашајковска    078/490-291   lenka.rasajkovska@crm.com.mk

 

 • РРК Куманово

Катерина Андевска  078/490-137 katerina.andevska@crm.com.mk

 

 • РРК Прилеп

Благоја Костоски  078/490-210  blagoja.kostoski@crm.com.mk

Јагода Ивческа     078/490-216 jagoda.ivceska@crm.com.mk

 

 • РРК Штип

Надица Митрeва     078/490-918   nadica.mitreva@crm.com.mk

Даница Гогова        078/490-226   danica.gogova@crm.com.mk

Мери Читкушева-Бојаџиева  078/490-298   meri.citkuseva.b@crm.com.mk

 

 • РРК Тетово

Бранислав Андоноски     078/490-079 branislav.andonoski@crm.com.mk

Ивица Стојановски          078/490-092 ivica.stojanovski@crm.com.mk

 

 • РК Гостивар

Марија Трифуновска                078/490-297           marija.trufunovska@crm.com.mk

Даниела Страшеска-Стергиу   078/490-081 daniela.straseska.stergiu@crm.com.mk

 

 • РРК Охрид

Ацо Ѓероски                   078/490-158   aco.geroski@crm.com.mk

Донче Томовски             078/490-027 donce.tomovski@crm.com.mk

Светлана Вељановска   078/491-475 svetlana.veljanovska@crm.com.mk

 

 • РК Струга

Наташа Топалоска 078/490-168 natasha.topaloska@crm.com.mk

 

 • РК Дебар

Усеин Елезоски   078/491-875 usein.elezoski@crm.com.mk

 

 • РРК Велес

Кирил Стоилов      078/490-115 kiril.stoilov@crm.com.mk

Ангел Аврамов      078/490-116  angel.avramov@crm.com.mk

Весна Андовска     078/491-836  vesna.andovska@crm.com.mk

 

 • РК Гевгелија

Емилија Петкова         078/490-124        emilija.petkova@crm.com.mk

Марија Такашманова   078/490-089  marija.takasmanova@crm.com.mk

 

 • РК Кавадарци

Цане Пановски     078/490-113 cane.panovski@crm.com.mk

 

 • РРК Струмица

Кристина Ментинова – Манчева      078/490-281  kristina.mentinova @crm.com.mk

Владо Златковски                          078/490-194  vlado.zlatkovski@crm.com.mk

 

 • РРК Кочани

Елизабета Ефтимова  078/490-190 elizabeta.eftimova@crm.com.mk

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.