Постапка за порамнување/прекршочна постапка

Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2020 година

Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2020 година

Соопштение - Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2019 година