Потврда за стечајна постапка за субјект од Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица

Услугата овозможува издавање на потврда изработена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, која претставува информација за тековна стечајна постапка на субјект во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица.