Тековна состојба на сопственост по ТД-ДПЛ (Тековна состојба на вистински сопственици на субјект)

Тековна состојба на сопственост по ТД-ДПЛ (Тековна состојба на вистински сопственици на субјект) дава преглед на запишаните сопственици кај конкретен субјект, односно преглед за тоа кои лица се запишани како вистински сопственици за конкретен субјект.