Издавање на информација од Регистарот на задолжници

Оваа услуга овозможува издавање на информација од Регистарот на задолжници за конкретен субјект, и тоа:

Информацијата се издава врз основа на евидентирани уписи во Регистарот на задолжници.