Историјат на инвестицијата во Регистарот за Директни Инвестиции

Потврдата за издадена информација од Регистарот на директни инвестиции содржи актуелни податоци за регистрираните инвестиции. Потврдата за издадена информација се издава по поднесено барање од страна на секоја заинтересирана странка.

Барањето се поднесува на однапред пропишан образец кој содржи податоци за подносителот на барањето,  критериумите за пребарување, вид на информации (актуелна состојба на инвестицијата, историјат на инвестицијата, фотокопие од решение итн.).

Излезниот документ за историјатот на инвестицијата вклучува преглед на движењето на вложувањата во конкретна инвестиција, вклучувајќи: