Информација за постоење на прекршочна судска одлука во Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност

Потврда издадена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, електронски евидентирајќи ги прекршочните санкции на првостепените судови за физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност, односно бришејќи ги по службена должност од регистарот по истекот на времето за коишто се изречени.

Потврдата се издава за секое правно лице, врз основа на следните критериуми за пребарување: