Преглед на податоци за стечајна постапка од систем за е-Стечај

Оваа услуга овозможува преглед на јавните објави внесени од страна на стечајниот управник во системот за е-Стечај, како и преглед на тековна состојба на стечајната постапка врз основа на податоците внесени од стечајниот управник до тој момент. При пополнување на податоците, стечајниот управник потврдува дека внесените податоци се комплетни и финални.