Преглед и учество во електронски постапки на аукција преку системот е-Аукција

Користејќи ја оваа услуга, корисниците може да ги прегледаат јавните податоци објавени за постапките на електронска аукција (тековни и идни аукции) и доколку сакаат да учествуваат со своја понуда. Прегледот на податоци за постапките е јавно достапен, додека за учество како понудувач потребно е да се регистрирате како корисник на системите на ЦРРСМ.