Преглед на избришани Трговци поединци и Трговски друштва согласно член 552А од Закон за Трговски друштва

Преглед на избришани Трговци поединци и Трговски друштва согласно член 552А од Закон за Трговски друштва

Централниот регистар на Република Северна Македонија согласно став 5 од член 552-а од Законот за трговските друштва, (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 64/18 , 120/18, 290/20,215/21 и 99/22), секој месец на својата веб страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои согласно со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на нивните надлежности.
Постапката за бришење на трговците поединци и трговските друштва е спроведена согласно член 477 став 13, член 477а и член 552а од Законот за трговските друштва (Сл. Весник на РСМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 290/20, 215/21, 99/22) поради утврден статус на неактивен субјект три години по ред и тоа за 2017, 2018 и 2019 година од Управата за јавни приходи.
Истовремено се повикуваат содружниците, односно акционерите на бришаните друштва да го распределат имотот на друштвото меѓу себе согласно со ставот (4) на член 552-а од Законот за трговските друштва.
Во прилог е преглед на субјект избришан согласно член 552а во врска со член 477 и 477а  од ЗТД - во месец Март 2024година
Друштво за производство и услуги МАВРИК 2013 ДООЕЛ експорт-импорт с. Маврово Маврово и Ростуша, со ЕМБС 6868673