Соопштение за изменa на ”ДЕ” Образецот за годишна сметка

Почитувани, 
 

Ве информираме дека Образецот ”ДЕ” се заменува со нов образец, согласно последните измени во Правилникот за посебни податоци, потребни за системот на државна евиденција и за формата и содржината на образецот за државна евиденција, Сл. весник на РСМ, бр.299/20 од 17.12.2020 година. Посебни податоци за државна евиденција за субјектите
 

Со Почит