Информации кои ЦРРСМ ги издава за истражувачко новинарство

Информациите  за истражувачко новинарство претставуваат потврда издадена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, електронски евидентирајќи ги сите настанати промени во податоците кои се доставени во различните регистри.

Овие податоци се издаваат со текстот БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК испишан во позадина.