Управување со податоци во систем за е-стечај

Електронскиот стечај овозможува електронско водење на стечајните постапки од страна стечајниот управник и увид во истите од страна на регистрирани корисници на системот за е-Стечај.

Министерството за економија е одговорно за управување со пристапот на секој од управниците до конкретните стечајни постапки, врз основа на одлуките на судовите.