Најавување и поставување на електронска аукција во системот е-Аукција

Користејќи ја оваа услуга, стечајните управници може да најават и постават електронска аукција за електронска продажба на имот од стечајна маса, како и да одредат кои корисници на е-Аукција може да се јават како купувачи.