Тековна состојба на сопственоста по лице (Тековна состојба за физичко лице - вистински сопственик)

Тековна состојба на сопственоста по лице (Тековна состојба за физичко лице-вистински сопственик) дава преглед на субјектите каде одредено лице е запишано како вистински сопственик.