Издавање на информација за економско - финансиска состојба

Информација за економската финансиска состојба на субјектот се изготвува врз основа на податоците од годишните сметки односно сметководствените искази (Биланс на состојбата и Биланс на успехот) во форма на извештај со оценка на показателите за финансиската стабилност (финансиска сигурност, степен на самофинансирање и кредитна способност), показатели за ликвидноста (општа и тековна ликвидност) и деловната успешност (работење со добивка или загуба), степенот на акумулативна и репродуктивна способност и профитабилност во работењето и дава толкување на показателите. Информацијата за економската финансиска состојба на субјектот содржи и податоци за извршената економско - финансиска ревизија.  

Пример за Информација_за_економско_финансиската_состојба_