Издавање на извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех

Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех може да се издаде за секое правно лице кое има поднесено и одобрено годишна сметка до Централниот регистар на РСМ. Содржи скратен преглед на податоци од годишната сметка (биланс на состојба и биланс на успех) и показатели за период од три години. Најчесто се користи за јавни набавки.   

Пример за Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех.