Издавање на оценка на ликвидност со мислење

Оценка на ликвидност со мислење е документ со кој се цени финансиската ликвидност на друштвото, односно можноста да се одговори на достасаните тековни обврски, преку анализа на показателите за ликвидност (општа и тековна ликвидност, денови на разрешување на должничко доверителски односи, расположиво ниво на работен капитал и ниво на задолженост) врз основа на податоци од поднесените и обработени годишни сметки.    

Пример за Оценка на ликвидност.