Потврда за издадена информација за други неспоменати податоци од Регистарот за Директни Инвестиции

Оваа услуга подразбира издавање на поединечен податок од регистарот, или пак збирен податок кој е резултат од повеќе уписи на директни инвестиции. Пример за податоци кои се издаваат во рамките на оваа услуга:

Итн.

Барањето се поднесува на однапред пропишан образец кој содржи податоци за подносителот на барањето,  критериумите за пребарување, вид на информации (актуелна состојба на инвестицијата, историјат на инвестицијата, фотокопие од решение итн.). Барањето може да се поднесе и во форма на допис/писмо. Во моментот на прием на барањето ќе биде извршена процена дали е возможно да се изработи бараната информација.

Во зависност од пронајдените податоци по извршеното пребарување, информацијата има различна содржина.