Збирни податоци за вложувања на средства во недвижности од страна на нерезиденти во Република Северна Македонија, како и резиденти во странство

Оваа услуга подразбира издавање на поединечен податок од регистарот, или пак збирен податок кој е резултат од повеќе уписи на вложувања во недвижност. Пример за податоци кои се издаваат во рамките на оваа услуга:

Итн.

Барањето се поднесува во форма на допис или писмо со детален опис на конкретната информација која е потребна. Во моментот на прием на барањето ќе биде извршена процена дали е возможно да се изработи бараната информација. Во зависност од пронајдените податоци по извршеното пребарување, информацијата има различна содржина.