Електронско известување за настаната промена за субјект

Услугата овозможува електронско известување за настаната промена на правни субјекти, одбрани од страна на корисникот.