Електронско известување за настаната промена за субјект со информации за промената

Услугата овозможува електронско известување за настаната промена на правни субјекти, одбрани од страна на корисникот со информации за промената.