Фотокопие од решение и други документи за директна инвестиција, или отпечаток од скенирани записи

Оваа услуга подразбира издавање на фотокопија од конкретни уписи во Регистарот за директни инвестиции вклучувајќи ги и уписите преземени од Министерство за Економија, и тоа:

Барањето за фотокопија се поднесува на однапред пропишан образец кој содржи податоци за подносителот на барањето,  критериумите за пребарување, вид на информации (актуелна состојба на инвестицијата, историјат на инвестицијата, фотокопие од решение итн.).