Издавање на информација од регистарот на Задолжници

Оваа услуга овозможува издавање на информација за активните задолжници од Регистарот на задолжници за конкретен субјект, и тоа:

Информацијата се издава врз основа на евидентирани уписи во Регистарот на задолжници.