Потврда за издадена информација од Регистарот за продажба на подвижни ствари со правото на задржување на сопственост

Потврдата за издадена информација од Регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото  на сопственост содржи информации врз основа на актуелните податоци од регистарот од регистрираните договори.

Потврдата за издадена информација се изработува по поднесено барање од страна на заинтересирана странка. Барањето се поднесува на однапред пропишан образец кој содржи податоци за подносителот на барањето, за критериумите на пребарување и предметот на барање.

Критериуми според кои може да биде издадена информација се следниве:

Во случај кога ниту еден запис соодветен на доставените критериуми не е пронајден, Централниот регистар издава информација дека бараниот податок не постои во ниту еден регистриран документ.