Издавање на историјат од Регистарот на задолжница

Оваа услуга овозможува издавање на историски преглед со сите евидентирани промени на задожницата. Информацијата се издава врз основа на евидентирани уписи во Регистарот на задолжници.