Потврда дали е изречена казна одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон, која е евидентирана во Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица

Потврда издадена врз основа на службена евиденција која ја води Централниот регистар, електронски евидентирајќи ги доставените правосилни судски одлуки по службена должност од првостепените судови за изречени казни, односно бришејќи ги по службена должност од регистарот по истекот на времето за коишто се изречени.

Потврдата се издава за секое правно лице, врз основа на следните критериуми за пребарување: