Упис на договор за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост

Постапката за упис на договорот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост претставува начин на евидентирање на договорот за продажба со задржување на правото на сопственост во Регистарот.

Поднесувањето за нов упис го врши Нотар или друго лице овластено од Нотарот врз основа на договор во форма на нотарски акт или солемнизација, заедно со останатите придружни документи.

Напомена: Доколку сте Нотар, погледнете ги соодветните инструкции во услугата „Упис на продажба со задржување на сопственост (инструкции за Нотар)“. Доколку сакате да добиете информација од Регистарот за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост, пристапете кон секцијата „Сродни услуги“ подолу во податоците од оваа услуга и одберете го соодветниот тип на информација.