Поднесување на годишна сметка во електронска форма

Почитувани,
Проверете големина на правен субјект.
Најавете се со Вашето корисничко име и лозинка, одберете го делот со достапни системи каде што имате пристап и отворете ја апликацијата за електронско поднесување на годишни сметки.
За останати информации поврзани со поднесувањето на годишните сметки, можете да се информирате на следниот линк.

Согласно законската регулатива на Република Северна Македонија, правните лица имаат обврска да водат сметководство и билансните шеми да ги достават до Регистарот за годишни сметки при Централниот Регистар.  

Електронското поднесување на годишна сметка се врши преку системите на ЦРРСМ, а подносител може биде управителот на трговското друштво или овластен сметководител/сметководител.  

За поднесување годишна сметка се пополнуваат потребните обрасци и во прилог се прикачуваат објаснувачки белешки или известување за немање деловна активност, каде се пополнува само биланс на состојба. Предуслов е инсталирана екстензија за дигитално потпишување на XML документи како и валиден дигитален сертификат. Поднесувањето може да се направи преку еден од следните интернет прелистувачи:

• Google Chrome, минимум верзија 29 или понова

• Opera, минимум верзија 16 или понова

• Mozilla, минимум верзија 52 или понова  

• Microsoft Edge

Повеќе информации за услугата, како и тарифата, потребните документи и предуслови ќе најдете во деталните упатства, инструкции и процедури за користење.

Големината на субјектот може да ја проверите на следната локација.

Проверка на исправност на структурата на XML датотека може да извршите на следната локација.

НАПОМЕНА: Средни и големи трговци се обврзани поднесувањето да го извршат електронски (не постои можност за хартиено поднесување).