Поднесување на ревизорски извештај во хартиена форма

Поднесување ревизорски извештај за трговските друштва се врши согласно Законот за трговските друштва. Средните и големи субјекти, како и друштвата чии хартии од вредност котираат на берза, доставуваат до Централниот регистар ревидирани и одобрени финансиски извештаи.

Средните и големите субјекти поднесуваат ревизорски извештај само електронски, додека микро и малите субјекти имаат можност да поднесат ревизорски извештај и во хартиена форма.  

Ревидирана годишна сметка во хартиена форма се поднесува на шалтерите на Централниот регистар и вклучува:

Повеќе информации за услугата, како и тарифата, потребните документи и предуслови ќе најдете во деталните упатства, инструкции и процедури за користење.

Големината на субјектот може да ја проверите на следната локација.