Електронска регистрација на залог и лизинг

Почитувани Корисници,

Преку системот на електронска регистрација за Залог и Лизинг можете да ги направите сите уписи на регистрација, промена или бришење на Залог или Лизинг, или пак да добиете информација од  Регистарот.

Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централниот регистар, согласно Тарифата, за 20% по пониска цена, од цената за поднесување на залог во хартија.

Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24-часа на ден.  

https://e-submit.crm.com.mk/ePledgeLeasing/pocetna.aspx