Соопштение за отпочнување на постапка за бришење на Трговски друштва и Трговци поединци за кои УЈП согласно член 477 и 477а од ЗТД утврдила статус неактивен 3 год. по ред

СООПШТЕНИЕ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА БРИШЕЊЕ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ЗА КОИ УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО ПОСТАПКА СОГЛАСНО ЧЛЕН 477 и 477а ОД ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА, СО РЕШЕНИЕ УТВРДИЛА СТАТУС НА НЕКТИВЕН СУБЈЕКТ ТРИ ГОДИНИ ПО РЕД 


Централниот регистар на Република Северна Македонија, согласно член 552-а од Законот за трговските друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16,64/18, 120/18, и Службен весник на РСМ бр.290/20, 215/21, 99/22) , објавува список на трговци поединци и трговски друштва за кои, Централниот регистар на Република Северна Македонија спроведува постапка за бришење во врска со член 477 и 477а од истиот Закон, за кои Управата за јавни приходи со Решение утврдила статус неактивен три години по ред.
Список на субјекти е објавен на официјалната веб страница на Централен регистар.
Централниот регистар на Република Северна Македонија истовремено ги повикува  законските застапници, односно лицата и органите овластени за управување, застапување и надзор на субјектот, содружниците, како и доверителите (овластени подносители) во врска со субјектите содржани во овој список, во рок од една година од датумот на објавувањето на субјектите во ова соопштение, да поднесат предлог за стечај согласно Законот за стечај или предлог за ликвидација согласно Законот за трговските друштва, и за тоа писмено да го известат Централниот регистар на Република Северна Македонија.
Доколку во рок од една година од датумот на објавувањето на субјектите во ова Соопштение, Централниот регистар на Република Северна Македонија не добие писмено известување за поднесен предлог за ликвидација, односно предлог за отворање стечајна постапка од страна на овластен подносител, го брише субјектот и бришењето го објавува на својата веб страница.
Доколку за субјектите од списокот е евидентирано писмено известување за поднесен предлог за ликвидација, односно предлог за отворање стечајна постапка од страна на овластен подносител, и во рок од една година од истекот на рокот од претходниот став, Централниот регистар не добие решение за отворена стечајна постапка, односно не е отворена постапка за ликвидација, го брише субјектот и бришењето го објавува на својата веб страница.

Список на субјекти неактивни три години по ред - 2018, 2019 и 2020 година 

Список на субјекти неактивни три години по ред - 2019, 2020 и 2021 година
 

Датум на објава – 15.02.2024 година