Барање за поврат на средства

Постапката за поврат на погрешно уплатени средства е регулирана со регулативен документ. Поради погрешно извршена уплата, странките лично или по пошта можат да достават барање  (образец БПС Прилог 1/А1) кој е достапен на интернет порталот, до архивата на ЦР на РСМ, кое се регистрира со деловоден број и приемен штембил во деловодна книга.

Со цел квалитетно и навремено постапување по однос на доставените барања, потребно е барањето да ги содржи следните податоци:

Образец за барање на поврат на средства (Преземи).