Дигитални сертификати прифатливи за ЦРРСМ

Обезбедете дигитален сертификат прифатлив за ЦРРСМ

Доколку сте подносител на пријава за упис, овластено лице во правен субјект, основач на правен субјект или некој негов орган кој треба да потпишува прилози, потребно е да имате дигитален сертификат.

Како замена за своерачен потпис, системот прифаќа исклучиво квалификувани дигитални сертификати издадени од овластени издавачи.

Централниот регистар ги прифаќа следните квалификувани дигитални сертификати:

Македонија

КИБС АД СкопјеВерба К1
Верба К2
Верба Про1
Верба Про2
Македонски Телеком АДДоверливост KS
Доверливост KS+
Доверливост KSN
Доверливост KSN+

Останати држави

Европска УнијаCERTUM
ГерманијаDeutsche Post
Telesec
ГрцијаAdacom
ИталијаInfoCert
Словачкаdisig.eu
СловенијаAC NLB, Nova Ljubljanska banka
ФинскаPopulation Register Centre
Република ЧешкаI.CA

За добивање на потребните квалификувани сертификати Ве молиме обратете се кај овластените издавачи.

Доколку поседувате квалификуван сертификат од овластен издавач кој го нема во листата, Ве молиме обратете се до центарот за техничка поддршка на Централниот регистар: