Постапка за порамнување/прекршочна постапка

Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2020 година, мај 2023

Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2020 година, март 2023

Соопштение - Објава за неуредна достава на прекршочен платен налог за неподнесена годишна сметка за 2019 година