Стандардизација и сертификати

Централен регистар на Република Северна Македонија е сертифициранa институција и ги има имплементирано следните меѓународни стандарди:

Политики битни за работата на ЦРРСМ: