За нас, мисија, визија и планови

Централен Регистар на Република Северна Македонија

Централен регистар е институција, формирана со Законот за Централен регистар. Претставува централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци кои се внесуваат во него. Податоците кои се внесуваат во ЦР електронски се обработуваат, обединуваат, селектираат, чуваат и се прават достапни до заинтересираните корисници.  

Моментално, функционираат 27 канцеларии – 10 Регионални и 17 регистрациони канцеларии, распоредени во сите поголеми градови во Република Северна Македонија кои се поврзани со IPVPN (виртуелна приватна мрежа базирана на интернет протокол) што овозможува лесен пристап до податоците за сите заинтересирани корисници на целата територија на Република Северна Македонија.

Мисија

Мисија на ЦРРМ е да ги прошири и развие своите бази со дополнителни податоци (формирање на нови основни регистри и постојано унапредување на постојните) со што ЦРРМ ќе стане единствена централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци, значаен учесник во креирањето на подобра бизнис клима во Републиката, промотор на странски инвестици  и општествено одговорна Институција, а со самото тоа директно ќе влијае на развојот на националната економија.

Визија

Точна и навремена информација - патот кон подобра бизнис клима!

Со цел да го овозможиме најдоброто корисничко искуство и да обезбедиме најдобра и најквалитетна услуга дефиниравме стратешка определба за достигнување успешни резултати, стекнување на доверба кај корисниците и градење на стабилна врска со нив. Континуираното унапредување на својата работа ја постигнуваме преку реализација на Развојната стратегија на Централен регистар на Република Македонија за периодот 2018 - 2022 година, како и преку имплементација на годишниот План за работа за 2020г. на Централниот Регистар на Република Северна Македонија и следењето на Кодексот за административни службеници.

Планови на Централен регистар

План за работа на Централен регистар на Република Северна Македонија за 2021 година

Финансиски план - Централен регистар на Република Северна Македонија / 2021