Bashkpunimi ndërkombëtarë dhe tjetër

Regjistri qendror ështëanëtar aktiv në të gjitha asociacionet e biznis regjistrave relevante ndërkombëtare dhe atë:

Këto organizata mundësojnë platoforma për shkëmbim eksperiecash, aplikimin e metodave inovative dhe zgjidhje gjatë punës, si dhe qasje deri te të dhënat statistikore me raporte për punën e institucioneve të ngjajshme në të gjithë botën.

Në mbledhjen gjenerale të Forumit të regjistrave korporativ në prill të vitit 2019, drejtoresha e Regjistrit Qendror u zgjodh për anëtar të bordit drejtues të kësaj organizate me një mandat dy vjecar. Përvec kësaj Regjistri qendror në mënyrë aktive me antarët e saj mer pjesë në grupet e punës të Asociacionit europjan për biznis regjistrat, sic ajnë: grupi i punës nga sfera legjislacionit për të drejtën tregtare, grupi i punës për regjistrin e pronarëve të vërtet si dhe gurpi i punës për përpunimin e raportit ndërkombtarë të biznis regjistrave.

Regjistri qendror ishte mikëpritës i konferencës vjetore i “Forumi i regjistrave korporative në vitin 2019 dhe i konferencës vjetore të Asociacionit europjan në vitin 2012.