Projekte

“Një projekt me sukses i përfunduar pa përcjelljen e tij të përshtatshme dhe drejtimin sistematik duke mos pasur parasysh drejtimin optimal në shfrytëzimin e resurseve, nuk është e mundur dhe është një rastësi e pastër” është qëndrimi i anëtarëve të caktuar nga Projekt organi kordinues, e cila është përgjegjëse për vendimet dhe drejtimet gjenerale në udhëheqjen me projektet nga portfoli i pasur i institucionit.

Projektet janë si pasoj e ngritjes strategjike dhe të njejtan dalin nga strategjit afatgjate të cilat janë një udhëheqës për zhvillimin dhe pozicionimin e institucionit në një afat të gjatë. Udhëheqja e projekteve ecë me kujdes që të jetë në proces i strukturuar dhe tëdrejtohet siç duhet në të gjitha fazat e ciklit jetësor të projektit nga inicimi, planifikimi, deri te implementimi, vëzhgimi, kontrolli dhe mbylla, të cilat çojnë në udhëheqje efikase dhe realizim të projekteve, që është një sukses i pa shmangshëm.

Zhvillimi historik i Regjistrit Qendror ilustorhet me këtë “kthesë të suksesit”

Проекти на ЦРРСМ

Projektet më të rëndësishme strategjike të cilat nisen përshkak përfitimeve dhe ngritjen e proceseve të biznesit dhe shërbimet për klientët janë t shfaqura në vazhdim.

Na përcjellni, neve edhe më tej vazhdojmë ti përcjellim nevojat e shoqëris së bizensit!

Orientim shërbyes – regjistra të ri, shërbime të reja

Regjistri qendror është institucion i orientuar në shërbim dhe në kontinuitet i përcjell nevojat e shfrytëzueve të tij. Të gjitha projektet e reja, ngritje e sistemeve ekzistuese dhe gjithë aktivitet plotësuese të institucionit janë në drejtim të plotësohen nevojat e përdoruesve.

Regjistri i pronarëve të vërtet

Regjistri i pronarësve të vërtet është një detyrim e cila del nga ligji i ri për parandalimin e pastrimit të parave dhe finansimin e terorizmit (LPPPFT), pajtueshmëri të cilën RQRMV është e obliguar ta vendosë dhe udhëheq këtë regjistër oficial. Me këtë ligjë në faktë bëhet përputhje me direktivën e BE për parandalimin e pastrimit të parave (AMLD 4). Vendosja e regjistrit do të ofron një kualitet shtesë në relacion me transparentën e tregur tonë vendor, por edhe një mjet në fultën kundër pastrimit të parave dhe finansimi të terorizmit.

Platformë e përbashkët për nisjen e biznesit

Platforma e përbashkët për nisje të biznesit paraqet vendosje e përbashkët organizative dhe integrim teknologjik me shkëmbime standarde të dhënave midis RQRMV, ZAP dhe APRMV me qëllim të përmbush kërkesat e subjekteve – bizneset që regjistrohen.

Platforma e përbashkët për të filluar një biznes paraqet një koncept i një interfejsi të vetëm elektornik ku nëpërmjet së cilës udhëhiqet për të nisur një cikël jetësor të subjektit në një mënyrë të sofistikuar e vendosur nëpërmjet funksionalitetit sistematik infrastrukturorë ndërmjet institucionëve të përfshira në prkrahjen e biznesit.

Qasja deri te Platforma e përbashkët është një mundësi që të përgjigjemi nevojave në përmisimin e shërbimeve në sektorin publik drejt ati privat, duke ruajtur veprimet, rritjen e efikasitetit dhe ulejn e hargjimeve sikurse për sektorin publik (si dhënës i shërbimit), ashtu edhe sektorit privat (si shfrytëzues i shërbimit).

Qëllimi i fundit në implementimin e vizionit për Platformë të përbashkët është të sigurohet qasje në infrastrukturën nëpër së cilës biznis subjektet, do të mund të fitojnë qasje deri te lokacioni i vetëm nëpërmjet së cilës do ti fitojnë të gjitha informacionet në lidhje me regjistrimin e një subjekti, lajmërimin e punëtorëve, regjistrimin e TVSH, kurse në të ardhmen edhe informacione tjera të nevojshme.

Përeth benifitet e drejtpërdrejta të biznis sektorit, ndikim i drejpërdrejt mbi rangimin në listën e Doing Business.

Pika e vetme kontakti për biznis sektorin

Vendosja e PVK dhe transformimi i RQRMV në organizt e orientuar në shërbim është një nga prioritetet kyçe në realizimin e vizionit të RQRMV.

Ky projekt realizohet përshkak pajtueshmëris me iniciativat ndërkombtare dhe marrëveshjet për të vendosjen e PVK në nivel nacional për të gjitha shërbimet elektronike qeveritare, si shkak përmirësimin e përgjithshëm në mjedisin e biznesit duke u bazuar në disponueshmërinën e shërbimeve të dobishme elektornike, të cilat do të rezultojnë me:

Ky projekt ka të bëjë me ndrimim e plotësishëm të portalit mometal të RQRMV dhe implementimin e plotë të një katalogi shërbyes, si dhe vendosje e shërbimeve të reja – zgjërimin e gamës së disponueshme të shërbimeve publike pa kompensim në përputhje me programin e Qeveris së RMV për të dhëna të hapura dhe Partneritet i hapur qeveritat.

BIFIDEX

Projekti zhvillohet si një platforme e re e shërbimesh e cila mundëson shërbime nga bazat relevante të biznesit dhe të dhënave finansiare nga i gjithërajoni i Ballkanit perendimorë/Evropa juglindore. Planifikohet platforma të përgjigjet në kërkesat e biznis sektorit dhe investitorëve përshkak se në vitet e fundit në Ballkan në kontinuitet ritet tendenca  përsëri të rilidhen ekonomikisht shtetet nga e kaluara që kanë një rritje të vazhdueshme të shkëmbimeve tregtare midis shteteve tërajonit, kështu që përdorimi i të dhënave për partnerët e tyre potencial është një nevojë thelbësore. Ajo ofron edhe shërbime tjera të ndryshme si krahasimin e informacioneve në sektor dhe veprimtari midis shteteve.

Projekti mori një përkrahje të gjërë nga institucionet të cilat udhëheqin me regjistra nga rajoninga: Sllovenia, Bosna dhe Hercegovina, Kroacia dhe Romanija, të cilët treguan interes të vonshëm për qasje. Për momentin në platformë janë kycur Republika e Maqedonisë së Veriut, Republika e Sërbis dhe Republika e Shqipërisë.

Forcimin e proceseve të mbrendshme

Regjistri Qendror punon në përputhje me standardet ndërkombtare të kualitet, përputhje e cila në kontinuitet nxjer të reja dhe ngritje të regulativave ekzistuese të mbrendshme/interne, pjesë nga Dokumenti i sistem menaxhimit (politika, direktiva, procedurë, udhëzime etj.)

Siguria informative dhe digjitalizimi i arkivës

Edhe një fakt për funksionim dhe stabil të sistemit për drejtim me sigurin e informacionit është projekti i digjitalizimit të arkivës me të cilën do të forcohet siguria e arkivës së Regjistrit Tregtar dhe regjistrit për persona tjerë juridik e cila është e shpërndarë në të gjitha zyret regjistruese ku është e nevojshme siguri e rritur në aspektin fizik. Më tej gjithashtu bëhet rindërtim i plot i verzioneve elektronike të shtojcave për regjistrim në regjistër nëpërmjet skenimit të tyrë. Bëhet edhe ringritje teknologjike të zgjedhjes softverike që ky projekt të realizohet me suksesë. Projekt aktivitetet bëhen përshkak rritjes së vlerës së kësaj gjëje për Regjistrin Qendoro dhe shtetin, përshkak se këto janë të vetmet verzione të dokumenteve me  besueshmëri për informacionet mbi personat juridik në RMV me të cilat shërbehen të gjitha palët e interesuara. Projekt shumë vjecarë dhe pas realizimit të tij planifikohet, që dosjet regjistruese të mbledhen nga zyrat e regjistrimit dhe depozitohen në një vend të vetëm të sigurt, kurse përdoruesit do të shërbehen me verzione digjitale me besueshmëri të bazuar te origjinali.

Rritjen e kualitetit e të dhënave

Regjistri qendror ka implementuar standardin ndërkombtarë për sigurimin e të dhënave ISO 27001, me qëllim të sigurohet mbrojtje e plotë, siguri dhe kualitet në punën me të dhëna nga subjektet.

Platformë qendrore për regjistrim

Edhe një përcaktim strategjik është projekti i planifikuar për Platformë qendrore për regjistrim, që do të sjell drejt zhvillimit dhe ringritjes të sistemit për përdorues tëjashtëm, sistem për distribuim të shërbimit, e vendosur në bazë dhe në funksionueshmëri të mbrendshme, ku pritet të ndikojë në restaurimin e infrastrukturës informatike, integrim dhe tjera funksionalitete sistemike që do të sjllein në tejkalimin e problemeve me infrastrukturën regjistruese dhe zhvillimin e sajë të plotë.

Ky projekt përbëhet nga shumë komponente që parashihet tëecë në faza, kurse përmban modulet e radhës:

Biznis subjektet të cilat punojnë ( veprojnë) në rajon nuk njohin kufi shtetror, pra biznis subjektet duhet bërë një hapë pra dhe të mundësojnë një pikë qasje deri te baza e të dhënave në nivel rajonal.

Interesi nga inforamcionet dhe shërbimet që janë të disponueshme nga një pikë është i shumfishtë. Sigurisht, interesi më i madhë shtrihet në faktin se inforamcionet dalin nga regjistrat oficial që përfaqësojnë të dhëna nga bazat e besueshme.

Pa dyshim, efekti më i madhë në implementim e këtij projekti do të jetë një hapë më shumë drejt së cilës administrata në rajonë do të merë në instalimin e veglës analitike elektronike ndërkufitare, që ofron përkrahje të biznis subjekteve në vendimet e tyre të përditshme biznesi në tregun e vetëm rajonal.

Qasja e përmiruas deri te informacionet në kohë reale për biznes subjektet në rajon do të ritë nivelin e besueshmërisë dhe konkurencën në treg, dukshëm do të ritë tregtin ndërkufitare dhe investimet në evropën juglindore.

Regjistri i transakcioneve të siguruar

Implementimi i regjistrit të vetëm të transakcionëve të siguruar duhet të ofron një qasje kualitative drejt kreditimit, posacarisht për ndërmarjet e vogla dhe të mesme. Me gjithë kto në një regjim të njejt duhet të bashkohen regjistrat e ekzistues për lizing, peng, fudicion dhe shitja me mbajtjen e të drejtës pronësore por edhe thjeshtëzimin e qasjes së procesit për kreditim.

Projekti ka disa komponente dhe ato:

Projekti i regjistrit të vetëm për transakcione të siguruara është projekt shumë vjeçar që do të thotë rindërtimin e regjistrit më të vjetër i cili udhëhiqet në zgjidhjen më të vjetër teknologjike dhe bashkimin e shumë zgjidhje sistemore që përkrahin kërkimin në eveidentimet në fushën (domenin) e transakcioneve të siguruara.

Mangësit kryesore të sistemin ekzistues që duhet larguar me imeplementimin e regjistrit për transakcione të siguruara janë:

Ky projekt do të mundësonë ngritje në rangun e Doing Bussiness në kategorine e qasjen deri te kredit.