COOKIE-T & BISKOTAT E LOGEVE TË SERVERIT

POLITIKA E BISKOTAVE (COOKIES) DHE DITARI I SERVERIT TË REGJISTRIT QENDROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

   1. DEKLARATA E PRIVATËSISË
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut trajton të dhënat personale që merr nëpërmjet web - faqeve të sajë dhe web - aplikacioneve me kujdes të duhur dhe i përpunon ato në përputhje të plotë me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe me rregulla ligjore. Kjo deklaratë e privatësisë ka për qellim t’ju informoj në lidhje me cookies dhe llojin e informacionit që ne mbledhim përmes kësaj web - faqe dhe qëllimin e tyre.

   2. Të dhëna për vizitorët
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut përdor informacionin vijues nga sesioni juaj siç janë: kohëzgjatja e vizitës suaj, web - faqet që përdorni, lloji i shfletuesit që përdorni, IP adresa të cilën e përdorni, etj.
Këto informacione përdoren për të krijuar raporte statistikore që do të na mundësojnë të përmirsojmë web - faqet tona dhe web - aplikacionet në internet, si dhe për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale që janë të shpallura ose të disponueshme në web - faqet tona të dhe web - aplikacionet.

    3. Biskotat (Cookies)
Web - faqet dhe aplikacionet tona në internet përdorin Biskota (cookies). Biskotat (Cookies) janë skedarë të vegjël me tekst që gjenden në pajisjen tuaj. Biskotat (cookies) nuk përmbajnë informacione personale, siç është emri ose adresën tuaj. Ju mundë të vendosni shfletuesin tuaj të internetit që t’ju paralajmroj dhe të parandaloj që Biskotat (cookies) të ruhen në kompjuterin tuaj. Nëse zgjidhni këtë opsion,  disa funksione të web - faqeve tona dhe web - aplikacioneve nuk do të aktivizohen, gjegjësisht ato nuk do të funskionojnë siç duhet ose nuk do të funksionojnë fare.

   4. Kategoritë e Biskotave (Cookie-s)
Kategoritë e mëposhtëme të Biskotave (cookies) përdoren për:
- Grumbullimin e informacioneve për ndërveprimet nga seancat, siç janë: kohëzgjatja e vizitës, web - faqet e internetit të shikuara, lloji i shfletuesit që shfrytëzohet, vendëndodhja gjeografike, etj. Informacionet shfrytëzohen me qëllim për të krijuar raporte statistikore që do të na mundësojnë të kuptojmë ndërveprimet dhe kështu të përmirësojmë web - faqet dhe web - aplikacionet tona. Kësaj kategorije i përkasin Biskotat (cookies) për të cilat ne kërkojmë pëlqimin tuaj, ( checkbox - ospioni i shkyqjes).
- Mbrojtja dhe kontrollimi i shikimeve të të dhënave të publikuara ose të aksesuara përmes web - faqeve tona të internetit dhe web - aplikacioneve. Të dhënat që mbrohen përmbajnë të dhëna personale dhe prandaj këto Biskota (cookies) janë të patjetërsueshme.
- Pelqimi i politikës për përdorim të Biskotave (cookies). Kjo Biskote (cookie) është e patjetërsueshme dhe përmban informacion në lidhje me pranimin dhe pëlqimin e politikës së përdorimit të Biskotave (cookies).
- Puna me web - aplikacionet tona. Këto Biskota (cookies) përmbajnë informacione në lidhje me përdoruesit e web - aplikacioneve tona që janë të  nevojshme për funksionimin e tyre të drejtë p.sh. për vërtetim, gjuha e ndërfaqes, etj. Këto Biskota (cookies) janë të domosdoshme, në të kundërtën për funskione të caktuara të web - faqeve tona  dhe aplikacioneve  nuk do të aktivizohen, dmth nuk do të funskionojnë siç duhet ose nuk do të funskionojnë fare.

    5. Si të menaxhoni Biskotat (Cookies) duke konfiguruar shfletuesin
Nëse nuk doni të merni Biskota (Cookies), mundë të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj, në mënyrë që të paralajmroheni, kur dërgohen Biskotat (cookies) për të çaktivizuar të gjitha ose disa nga cookies të përdorura nga ana e web -  faqes ose për të fshirë Biskota (cookies) të cilat janë të instaluara nga web - faqja. Nëse i çaktivizoni Biskotat (cookies), funksione të caktuara të web - faqes tonë dhe aplikacioneve nuk do të jenë të mundura, përndryshe nuk do të funskionojnë siç duhet ose nuk do të funksionojnë fare.
Për mënyrën e pamundësimit të Biskotave (cookies), ju rekomandojmë të shfletoni faqen zyrtare të internetit të prodhuesit të shfletuesit që shfrytëzoni.

   6. Parimi i kushteve 
Duke shfrytëzuar këte web - faqe të internetit, ju pranoni dispozitat e Politikës së Privatësisë të Regjistrit Qendror.
Informacione shtesë për menaxhim me Biskotat (cookies) te shfletuesit e njohur mundë të gjenden në linket e mëposhtme:
Chrome    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 
Internet explorer  https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835 
Firefox  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Safari  https://suport.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US