Qasje e lirë deri te informacionet me karakter publik  

Në pajtueshmëri me ligjin për qasje të lirë deri te informacionet të karakterit publik, është siguruar qasje publike dhe të hapur në punën e mbajtësve të informacionit dhe mundësohet personave fizik dhe juridik ta realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informacionet të karakterit publik.

Terma thelbsorë

Përjashtim nga qasja e lirë te informacionet

Mbajtësit e informacionit mund ta refuzojnë kërkesën për qasje tek informacionet në përpuethshmëri me ligjë nësë ka të bëjë me:

  1. Informacion që në bazë të ligjit paraqet informacion i klasifikuar me shkallë të përputhshme sekrete;
  2. Informacion personal zbardhja e së cilës do të thej mbrojtjen e informacioneve personale;
  3. Informacion mbi punën e arkivës e cila konsiderohet si sekrete;
  4. Informacion dhënja e së cilët do të konsiderohet thyerje e besueshmërisë së procesit tatimor;
  5. Informacion i fituar ose përmbledhur për hulumtim, kundërvajtje ose procedur penale për të realizuar një procedurë administrative ose civile, dhënja e së cilës do të kishte pasoje të dëmshme gjatë procesit;
  6. Informacion që ka të bëjë me interesa komerciale ose ekonomike, përfshirë dhe interesat monetare dhe politikën fiskale dhënja e së cilës do të ketë pasoja në realizimin e funksionit;
  7. Informacion nga dokumeti i cili është në proces të përgaditjes dhe ende është lend në përpuethshmëri te pronari i informacionit, shfaqja e së cilës do të shkaktonte kuptim i gabuar i përmbajtjes;
  8. Informacion për ruajtjen e mjedisit jetësor e cila nuk është e kapshme për publikun përshkak mbrojtjen e shëndetit të njerzve dhe mjedisit jetësor;
  9. Informacion e cila rezikon të drejtat e industriale ose pronësin intelektuale (patent, model, mustër, vulë e mallit ose shërbimit; shenjë nga preardhja e produktit).

Personë i autorizuar për ndërmjetsim me informacione dhe ndërmjetsim me informacione

Gjdo posedues i informacionit për ndërmjetsim përcakton një ose më shumë persona të autorizuar gjatë realizimit e së drejtës për qasje të lirë deri te informacioni  .

Personë i autorizuar për ndërmjetësim me informacione të Regjistrit qendror është:

Ivan Markovski

Telefon: +389 2 3288 202

e-mail: Ivan.Markovski@crm.org.mk    

Adresa e Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut: K. J. Pitu 1, 1000 Shkup