Tarifat

Tarifa për nivelin e  kompensimit për shfrytëzimin e shërbimeve të Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut (mereni)

Të nderuar përdorues,

Për shërbimet që ofron Regjistri qendror paguani kompnesim i caktuar në pajtushmëri me tarifën e implementuar e cila është në pajtueshmëri me Qeverin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Duke pasur parasysh që shërbimet paguhen sipas tarifës,  Regjistri qendror nuk jep fakturë për shërbimet e kryera.

Si faktë për pagesë të kryer Regjistri qendror merr në konsideratë flet pagesat (virmanet bankare)  PP 10 nga persona fizik dhe PP30 nga persona juridik dhe fizik, ata duhet patjetër të dorëzojnë pagesën me gjithë kërkesën për informacion apo shërbim. Certifikata(letra) nga llogaria e transakcioneve merret parasysh si e paguar vetëm nga shfrytëzuesit e bugjetit. Flet pagesat (virmanët bankar) PP 10 dhe PP30 duhet të jenë të vulosura në bankë osë nësë pagesë është e realizuar në mënyrë elekronike atëher duhet pasur përgjigje kthyese që pagesa është e kryer. Pagesat elektronike që kanë satatutin i dërguar për realizim, i pranuar dhe tjera që nuk asocojnë në pages të realizuar me suksesë do të kontrollohen nga ana e kontabilitetit në RQ.

Gjatë plotësimit të virmanit (fletë pagesës) me të cilën është e kryer pagesa, patjetër në pjesën “Qëllimi i pagesës” të shënohen:

Në rastë pagese në mënyrë elektronike, pas marrjes së përgjigjes nga banka për “e autorizuar/pagesë e realizuar, e nevojshme është të shtypet flet pagesa PP30 dhe në të njejtin të vendoset nënshkrin nga drejtori (paguesi).