Certifikata digjitale të pranuara për RQRMV

Siguroni certifikatë digjitale e pranuar për RQRMV

Në qoftë se jeni parashtrues i kërkesës për regjistrim, personë i autorizuar në subjektin juridik, themelues i subjektit juridik ose një nga organ i tijë që duhet nënshkruar shkresa, e nevojshme është të keni certifikatë digjitale.

Si zëvendësues i nënshkrimit me dorë, sistemi pranon vetëm certifikatë digjitale të kualifikuara lëshuar nga nga subjekte (botues) të autorizuar.

Regjistri Qendror i pranon certifikatet digjitale të kualifikuar siç janë:

Maqedoni

KIBS SHA ShkupVerba К1
Verba К2
Verba Pro1
Verba Pro2
Telekomi Maqedonas SHADoverlivost KS
Doverlivost KS+
Doverlivost KSN
Doverlivost KSN+

Останати држави

Европска УнијаCERTUM
ГерманијаDeutsche Post
Telesec
ГрцијаAdacom
ИталијаInfoCert
Словачкаdisig.eu
СловенијаAC NLB, Nova Ljubljanska banka
ФинскаPopulation Register Centre
Република ЧешкаI.CA

Për të arritur deri te një certifikatë të kualifikuar, ju lutemi drejtohuni tek subjektet (botuesit) e autorizuar.

Në qoftë se posedoni një certifikatë të kualifikuar nga një subject(botues) i cili nuk është në listë, ju lutemi të drejtoheni deri te qendra për ndrihmë teknike në Regjistrin Qendror: