Kërkesë për kthimin e mjeteve

Procedura për kthimin e mjeteve të paguara gabimisht është e regulluar me dokument regullator.

Përshkak pagesë e realizuar gabimisht, palët personalisht apo me postë mund të sjellin kërkesë (formular BKM shtojca 1/A1) i cili është në dispozicion në internet portalin, deri te arkivi i RQ të RMV, e cila regjistrohet me me numër rendorë dhe vulë pranuese në librin e regjistrues.

Me qëllim në kohë dhe mënyrë kualitative të reagojmë në bazë të kërkesës së dorëzuar, duhet kërkesa ti përmbanë të dhënat në vazhdim:

Formular per kerkim kthimin e mjeteve (Shkarko)