Упис на промена на правото на лизинг врз подвижни и недвижни предмети

Постапката за регистрација на промена на правото на лизинг во Регистарот за лизинг претставува начин на измена на претходно запишано право на лизинг врз подвижни и недвижни ствари. Уписот на промената се прави врз основа на склучен Анекс кон договор за лизинг, солемнизиран или заверен на Нотар, заедно со придружните документи.

Поднесување на пријавите за упис, промена или бришење во Регистарот за Лизинг е обврска на Давателот на лизинг. Дополнително давателот и корисникот на лизинг имаат можност да го овластат Нотарот за постапката да изврши упис.

Напомена: Доколку сте Нотар или Давател на лизинг, погледнете ги соодветните инструкции во услугата „Промена на лизинг (инструкции за Нотар и Давател на лизинг)“. Доколку сакате да добиете информација од Регистарот на лизинг, пристапете кон секцијата „Сродни услуги“ подолу во податоците од оваа услуга и одберете го соодветниот тип на информација.